Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 18
Název studie Diagnóza
Randomizované, multicentrické klinické hodnocení fáze 3 zkoumající nivolumab v kombinaci s ipilimumabem ve srovnání se sorafenibem nebo lenvatinibem jako léčbu první linie u účastníků s pokročilým hepatocelulárním karcinomem hepatocelulární karcinom
Randomizované, multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 hodnotící nivolumab a ipilimumab, monoterapii nivolumabem, nebo placebo v kombinaci s transarteriální chemoembolizací (TACE) u pacientů s hepatocelulárním karcinomem (HCC) ve středně pokročilém stadiu hepatocelulární karcinom
Randomizovaná, otevřená studie fáze II hodnotící léčbu relatlimabem v kombinaci s nivolumabem u pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem, kteří nebyli léčeni imunoonkologickou léčbou, ale došlo u nich k progresi onemocnění po léčbě inhibitory tyrozinkináz. hepatocelulární karcinom
MULTICENTRICKÁ, RANDOMIZOVANÁ, OTEVŘENÁ STUDIE FÁZE III POROVNÁVAJÍCÍ ATEZOLIZUMAB (ANTI-PD-L1 PROTILÁTKA) PLUS BEVACIZUMAB PROTI AKTIVNÍMU SLEDOVÁNÍ V ADJUVANTNÍ LÉČBĚ PACIENTŮ S HEPATOCELULÁRNÍM KARCINOMEM S VYSOKÝM RIZIKEM RECIDIVY PO CHIRURGICKÉ RESEKCI NEBO ABLACI HEPATOCELULÁRNÍ KARCINOM
RANDOMIZOVANÁ OTEVŘENÁ STUDIE FÁZE III HODNOTÍCÍ ATEZOLIZUMAB V KOMBINACI S BEVACIZUMABEM VE SROVNÁNÍ SE SORAFENIBEM U PACIENTŮ BEZ PŘEDCHOZÍ LÉČBY LOKÁLNĚ POKROČILÉHO NEBO METASTATICKÉHO HEPATOCELULÁRNÍHO KARCINOMU metastatický hepatocelulární karcinom
Randomizovaná, kontrolovaná studie fáze 3 kombinace kabozantinibu (XL184) s atezolizumabem v porovnání se sorafenibem u subjektů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem, kteří nepodstoupili předchozí systémovou protinádorovou léčbu pokročilý hepatocelulární karcinom
Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie fáze 3 porovnávající účinnost a bezpečnost BGB A317 oproti Sorafenibu v první linii léčby pacientů s neresekovatelným hepatocelulárním karcinomem neresekovatelný hepatocelulární karcinom
Randomizovaná, multicentická studie fáze III hodnotící nivolumab oproti sorafenibu v léčbě první linie u pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem hepatocelulární karcinom
Prospektivní, multicentrická, otevřená, randomizovaná, nekontrolovaná, studie fáze 1/2, ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti masitinibu v kombinaci s etoposidem, nebo masitinibu v kombinaci s irinotecanem pro pacienty s pokročilým hepatocelulárním karcinomem, kteří relabovali po první linii léčby sorafenibem. hepatocelulární karcinom
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 podávání ramucirumabu a nejlepší podpůrné péče nebo placeba a nejlepší podpůrné péče v druhé linii léčby u pacientů s hepatocelulárním karcinomem a zvýšenou vstupní hladinou alfa-fetoproteinu (AFP) po léčbě sorafenibem v první linii hepatocelulární karcinom
Perspektivní, jednoramenné, multicentrické, nekontrolované, otevřené hodnocení fáze II refametinibu (BAY 86-9766) v kombinaci se sorafenibem jako léčba první volby u pacientů s RAS-mutantním hepatocelulárním karcinomem (HCC) hepatocelulární karcinom
Perspektivní, jednoramenné, multicentrické, nekontrolované, otevřené hodnocení fáze II refametinibu (BAY 86-9766) u pacientů s RAS-mutantním hepatocelulárním karcinomem (HCC) hepatocelulární karcinom
Randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná multicentrická studie fáze III ověřující podávání regorafenibu při hepatocelulárním karcinomu (HCC) a po předchozí léčbě sorafenibem hepatocelulátní karcinom (HCC)
Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená studie fáze III hodnotící léčivý přípravek ramucirumab (IMC-1121B) s nejlepší podpůrnou léčbou (BSC - Best Supportive Care) v porovnání s placebem a BSC v léčbě druhé linie u pacientů s hepatocelulárním karcinomem, kteří podstoupili léčbu první linie sorafenibem. hepatocelulární karcinom
Otevřené,, randomizované klinické hodnocení fáze 3 seledující účinnost a snášenlivost linifanibu (ABT-869) oproti sorafenibju u pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem (HCC) hepatocelulární karcinom
Fáze 3 mezinárodního, randomizovaného, otevřeného klinického hodnocení, které se zabývá porovnáním přípravků sunitinib malát a sorafenib při léčbě pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem hepatocelulární karcinom
Modifikovaná případová kontrolní studie pro identifikaci farmakogenomických faktorů spojených s hepatocelulárním poškozením způsobeným expozicí lapakvistat acetátu Hepatocelulární poškození
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie fáze III hodnotící podávání brivanibu ve srovnání se sorafenibem v léčbě první volby u pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem (Studie BRISK FL) pokročilý hepatocelulární karcinom
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 23. září 2021 v 05:11