Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 8
Název studie Diagnóza
11C-METHIONIN V DIAGNOSTICE A MANAGEMENTU PACIENTŮ S AGRESIVNÍM GLIOBLASTOMEM VYKAZUJÍCÍM ČASNOU POOPERAČNÍ PROGRESI PŘED ZAHÁJENÍM ADJUVANTNÍ ONKOLOGICKÉ LÉČBY AGRESIVNÍ GLIOBLASTOME
Randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2B/3 přípravku ABT-414 při současné chemoradioterapii a adjuvantní léčbě temozolomidem u pacientů s nově diagnostikovaným glioblastomem (GBM) s amplifikací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). (INTELLANCE 1) glioblastom, gliosarkom
ABT-414 samostatně nebo ABT-414 s temozolomidem v porovnání s lomustinem nebo temozolomidem u recidivujícího glioblastomu: Randomizovaná studie fáze II skupiny EORTC pro mozkové nádory. multiformní glioblastom
Mezinárodní randomizovaná dvojitě zaslepená kontrolovaná studie hodnotící přípravek rindopepimut/GM-CSF s adjuvantní léčbou přípravkem temozolomid u pacientů s nově diagnostikovaným EGFRvIII-pozitivním glioblastomem po chirurgické resekci (Studie ACT IV) u pacientů s nově diagnostikovaným EGFRvIII-pozitivním glioblastomem
Primární terapie dospělých s glioblastomem za pomoci chirurgického vyjmutí nádoru, ozařování, chemoterapie a doplňkového očkování vlastními dendritickými buňkami, Klinická studie fáze 2. glioblastom
Podávání cilengitidu pacientům s nově diagnostikovaným multiformním glioblastomem obsahujícím aktivátor nemetylovaného genu MGMT - multicentrické otevřené klinické hodnotící fáze II hodnotící dva režimy léčby cilengitidem v kombinaci se standardní léčbou (temozolomid se souběžnou léčbou ozařováním následovanou udržovací léčbou temozolomidem) - klinické hodnocení CORE multiformní glioblastom
Randomizované, multicentrické klinické hodnocení fáze III, s paralelními skupinami, u pacientů s recidivujícím glioblastomem, srovnávající účinnost cediranibu (Recentin, AZD2171) v monoterapii a kombinaci cediranibu s lomustinem a účinnost samotného lomustinu Glioblastom
Podávání cilengitidu pacientům s nově diagnostikovaným multiformním glioblastnomem obsahujícím aktivátor metylovaného genu MGMT - multicentrické otevřené kontrolované klinické hodnocení fáze III porovnávající léčbu cilengitidem v kombinaci se standardní léčbou (temozolomid se souběžnou léčbou ozařováním následovanou udržovací léčbou temozolomide) a samotnou standardní léčbu (klinické hodnocení CENTRIC). multiformní glioblastom
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 16. květen 2021 v 05:11