Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 34
Název studie Diagnóza
Multicentrická, randomizovaná, aktivně kontrolovaná studie hodnotící bezpečnost a snášenlivost dvou zaslepených dávek abelacimabu (MAA868) ve srovnání s nezaslepeným rivaroxabanem u pacientů s fibrilací síní (AZALEA) fibrilace síní
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, dvojitě matoucí, paralelně uspořádané a aktivním komparátorem kontrolované klinické hodnocení fáze 2 ke stanovení dávky, porovnávající bezpečnost perorálního inhibitoru FXIa BAY 2433334 a apixabanu u pacientů s atriální fibrilací atriální fibrilace
OMT-28Placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená, randomizovaná studie fáze 2 určená ke stanovení dávky přípravku OMT-28 při udržovací léčbě sinisového rytmu po elektrické kardioverzi u pacintů s perzistentní fibrilací síní (PROMISE-AF) fibrilací síní (PROMISE-AF)
Otevřené, kontrolované klinické hodnocení randomizované ve schématu 2 x 2 faktoriálu, za účelem stanovení bezpečnosti apixabanu versus antagonistů vitamínu K a aspirinu nebo placeba aspirinu u pacientů s atriální fibrilací a akutním koronárním syndromem nebo perkutánní koronární intervencí fibrilace síní
Apixaban ke snížení rizika tromboembolie u pacientů se subklinickou, přístrojem detekovanou fibrilací síní (ARTESiA) fibrilace síní
Prospektivní, randomizované, otevřené, zaslepené klinické hodnocení k vyhodnocování sledovaných parametrů (PROBE) v paralelních skupinách porovnávajících edoxaban s léčbou antagonisty vitamínu K (VKA) u pacientů podstupujících katetrizační ablaci při nevalvulární fibrilaci síní (ELIMINATE-AF) fibrilace síní (Eliminate-AF)
Hodnocení edoxabanu u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVAF) a vysokou clearance kreatininu dosud neléčených antikoagulanty Nevalvulární fibrilace síní (NVAF) a vysoká clearance kreatininu
RESTORE SR: Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení hodnotící bezpečnost a účinnost jedné perorální dávky vanoxerinu pro konverzi pacientů s nedávným nástupem fibrilace nebo flutteru síní na normální sinusový rytmus. fibrilace nebo flutter síní
otevřené,randomizované, kontrolované, multicentrické klinické hodnocení sledující dvě léčebné metody rivaroxabanu a léčebnou metodu perorálně podávaného antagonisy vitaminu K ve stanovené dávce u subjektů s fibrilací síní, kteří podstoupí perkutánní koronární intervenci - PIONEER AF- PCI fibrilace síní
Prospektivní, randomizované, otevřené klinické hodnocení se zaslepeným vyhodnocením cílových parametrů pro porovnání duální antitrombotické léčby dabigatran etexilátem (110 mg a 150 mg dvakrát denně) a klopidogrelem nebo tikagrelorem s trojkombinací warfarinu (INR 2,0 ? 3,0), klopidogrelu nebo tikagreloru a aspirinu u pacientů s nevalvulární fibrilací síní po perkutánní koronární intervenci s impl fibrilace síní
Multicentrické, na paralelních skupinách prováděné, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, klinické hodnocení s postupným zvyšováním dávek ke stanovení bezpečnosti, snášenlivosti, farmakokinetiky a účinnosti intravenózních infuzí přípravku OPC-108459 podávaného pacientům s paroxysmální a perzistující fibrilací síní paroxysmální a perzistující fibrilace síně
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná mezinárodní multicentrická studie s paralelními skupinami hodnotící účinnost S 066913 u pacientů se záchvatovitou fibrilací síní.Dvojitě zaslepená, mezinárodní studie hodnotící účinek S 066913 na záchvatovitou fibrilaci síní - IKur inhibitor ( DIAGRAF -IKUR) záchvatovitá fibrilace síní
Klinické hodnocení progrese fibrilace síní fibrilace síní
Časná léčba fibrilace síní k prevenci cévních mozkových příhod Časná léčba fibrilace síní k prevenci cévních mozkových příhod
Randomizovaná mezinárodní multicentrická otevřená studie ke zdokumentování farmakolinetiky a optimálního načasování počátku léčby dronedaronem po dlouhodobém podávání amiodaronu u pacientů s paroxysmální nebo perzistentní fibrilací síní bez ohledu na důvod změny léčby paroxysmální nebo perzistentní fibrilace síní
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontroloavná studie s paralelními skjpinami hodnotící klinický přínos dronedaronu 400 mg dvakrát denně navíc ke standardní terapii u pacientů s permanentní fibrilací síní a dalšími rizikovými faktory permanentní fibrilace síní
Dvojitě zaslepené, dvojitě maskované, randomizované klinické hodnocení fáze II s paralelními skupinami pro stanovneí dávky a ke zjištění bezpečnosti a snášenlivosti přípravku YM150 u pacientů s nonvalvulární fibrilací síní a ke srovnání jeho bezpečnosti a snášenlivosti s warfarinem Nonvalvulární fibrilace síní
Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná, multicentrická studie se stupňovanou dávkou léku AZD1305 podávanou intravenózně pro konverzi na sinusový rytmus u pacientů s fibrilací síní pacienti s fibrilací síní
Prospektivní, randomizované, dvojitě zaslepené, aktivní látkou kontrolované, multicentrické klinické hodnocení superiority fáze III, přípravku Vernakalant injekce oproti Amiodaronu u subjektů s probíhajícím záchvatem fibrilace síní. arteriální fibrilace
RELY-ABLE: dlouhodobé multicentrické prodloužení léčby dabigatranem u pacientů s fibrilací síní, kteří ukončili klinické hodnocení RE-LY, a skupinová randomizovaná studie hodnotící účinnost u ambulantních pacientů. fibrilace síní

1 2 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 23. červen 2021 v 05:10