Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 23
Název studie Diagnóza
Multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované klinické hodnocení fáze III k posouzení účinnosti a bezpečnosti přípravku LPRI-CF113 v léčbě endometriózy ve srovnání s placebem během 3 lékových cyklů následovaných 3 otevřenými lékovými cykly endometrióza
Dvojitě zaslepená, randomizovaná, prodloužená studie hodnotící dlouhodobou účinnost a bezpečnost linzagolixu u pacientů s bolestí v souvislosti s endometriózou. bolest v souvislosti s endometriózou
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze IIa s paralelními skupinami k ověření konceptu studie za účelem posouzení účinnosti a bezpečnosti perorálně podávaného přípravku TU2670 u subjektů se středně závažnou až závažnou bolestí související s endometriózou endometrióza
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3 zkoumající pembrolizumab oproti placebu v kombinaci s adjuvantní chemoterapií a s radioterapií nebo bez radioterapie v léčbě nově diagnostikovaného vysoce rizikového karcinomu endometria po chirurgickém zákroku s kurativním záměrem (KEYNOTE-B21 / ENGOT-en11 / GOG-3053) karcinom endometria
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, otevřená pro aktivní komparátor, multicentrická studie fáze 2b s paralelním uspořádáním skupin k hodnocení účinnosti a bezpečnosti tří různých dávek antagonisty P2X3 (BAY 1817080) oproti placebu a elagolixu 150 mg u žen se symptomatickou endometriózou symptomatická endometrióza
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost linzagolixu u subjektů se středně závažnou až závažnou bolestí v souvislosti s endometriózou. bolest v souvislosti s endometriózou
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III, ověřující udržovací léčbu přípravkem Selinexor nebo placebem po kombinované chemoterapii u pacientek s pokročilým nebo recidivujícím karcinomem endometria. karcinom endometria
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie fáze 3 přípravku dostarlimab (TSR-042) plus karboplatiny-paklitaxelu ve srovnání s placebem plus karboplatinou-paklitaxelemu pacientek s recidivujícím nebo primárním pokročilým nádorem endometria (RUBY) nádor endometria (RUBY)
PRODLOUŽENÍ STUDIE SPIRIT: Mezinárodní, nezaslepená, jednoramenná prodloužená studie fáze 3 hodnotící bezpečnost a účinnost relugolixu podávaného spolu s nízkou dávkou estradiolu a norethisteron-acetátu u žen s bolestí související s endometriózou bolest související s endometriózou
Randomizované, dvojitě zaslepené, paralelně uspořádané, multicentrické klinické hodnocení fáze 2b ke stanovení účinnosti a bezpečnosti dvou různých dávek vilaprisanu (BAY 1002670) ve srovnání s placebem u žen se symptomatickou endometriózou symptomatická endometrióza
SPIRIT 1: Mezinárodní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku relugolix podávaného s nízkou dávkou estradiolu a norethisteron acetátu a bez nich u žen s bolestí související s endometriózou bolest související s endometriózou
SPIRIT 2: Mezinárodní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku relugolix podávaného s nízkou dávkou estradiolu a norethisteron acetátu a bez nich u žen s bolestí související s endometriózou bolest související s endometriózou
Randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené, multicentrické klinické hodnocení s paralelním uspořádáním ke stanovení odpovědi na dávku z hlediska účinnosti a bezpečnosti ústního podání BAY 1128688 u pacientek se symptomatickou endometriózou po 12 týdnech léčby symptomatická endometrióza
endometrióza
Pokračovací studie hodnotící dlouhodobou bezpečnost a účinnost Elagolixu u subjektů se středně těžkou až závažnou bolestí spojenou s endometriózou endometrióza
Studie fáze II kridanimodu sodného ve spojení s progestinovou léčbou u pacientek negativních na receptor progesteronu s recidivujícím nebo přetrvávajícím karcinemem endometria karcinom endometria
Randomizované, dvojitě zaslepené, dvojitě maskované, multicentrické klinické hodnocení fáze IIb s paralelními skupinami hodnotící účinnost a bezpečnost různých kombinací dávek inhibitoru aromatázy a progestinu ve vaginálním kroužku oproti placebu a leuprorelinu / leuprolid acetátu u žen se symptomatickou endometriózou po dobu 12 týdnů léčby symptomatická endometrióza
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení bezpečnosti a účinnosti elagolixu u subjektů se středně těžkými až závažnými bolestmi souvisejícími s endometriózou. endometrióza
Fáze III klinického hodnocení pooperační chemoterapie nebo žádné další léčby u pacientek s rakovinou endometria se středním nebo vysokým rizikem stupně I-II a negativními uzlinami rakovina endometria
Jednoramenné klinické hodnocení fáze II perorálně podávaného BEZ235 v druhé linii léčby pacientek s pokročilým nebo metastatickým karcinomem endometria metastatický karcinom endometria

1 2 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 18. září 2021 v 05:11