ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 23
Název studie Diagnóza
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku baloxavir marboxil v kombinaci se standardní léčbou inhibitorem neuraminidázy u hospitalizovaných pacientů s těžkou chřipkou chřipka
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované multicentrickéklinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost pimodiviru vkombinaci s obvyklou léčbou u adolescentních, dospělých a staršíchnehospitalizovaných pacientů s chřipkou typu A, u nichž hrozí riziko vznikukomplikací chřipka typu A
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované multicentrické klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost pimodiviru v kombinaci s obvyklou léčbou u adolescentních, dospělých a starších hospitalizovaných pacientů s chřipkou typu A chřipka typu A
Imunitní reakce na vakcínu proti chřipce u subjektů s B-buňkami Malignity léčené Idelalisibem chřipková vakcína / Idelalisib
Randomizované, mezinárodní klinické hodnocení fáze III s paralelními skupinami, zaslepené vůči hodnotiteli a kontrolované srovnávací nechřipkovou vakcínou u dětí ve věku 6 až 35 měsíců posuzující bezpečnost a účinnost kandidátní kvadrivalentní vakcíny proti chřipce společnosti Abbott prevence chřipky
Fáze 2b randomizované, dvojitě zaslepené, aktivně kontrolované studie s jednou dávkou pro určování dávek k posouzení účinnosti a bezpečnosti přípravku MEDI8852 u dospělých osob hospitalizovaných s chřipkou způsobenou kmeny typu A chřipka způsobená kmeny typu A
Antivirotika pro chřipková onemocnění? Randomizovaná kontrolovaná studie klinické a nákladové efektivity v primární péči antivirotika pro chřipková onemocnění
RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE FÁZE II, HODNOTÍCÍ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKU MHAA4549A V KOMBINACI S OSELTAMIVIREM VE SROVNÁNÍ S OSELTAMIVIREM PŘI LÉČBĚ ZÁVAŽNÉ INFEKCE CHŘIPKOU TYPU A chřipka typ A
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze II, s paralelními skupinami, hodnotící bezpečnost a účinnost dvou inhalovaných dávek LASAG a placeba, aplikovaných třikrát denně dospělým pacientům hospitalizovaných s akutní závažnou chřipkou. chřipka
Klinická studie hodnotící imunogenicitu, bezpečnost a reaktogenicitu 4-složkové chřipkové vakcíny GSK2321138A firmy GSK Biologicals u dětí, které se účastnily studie 115345 chřipková vakcína
Mezinárodní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, dvojitě maskovaná studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost 300 mg nebo 600 mg nitrožilního zanamiviru podávaného dvakrát denně ve srovnání se 75 mg perorálního oseltamiviru podávaného dvakrát denně v léčbě hospitalizovaných dospělých a dospívajících s chřipkou léčba hospitalizovaných dospělých a dospívajících s chřipkou
Podání Echinaforce Hotdrink vs. Oseltamivir při léčbě akutní chřipky bez komplikací akutní chřipka
Dvojitě zaslepená, randomizovaná, stratifikovaná, multicentrická klinická studie hodnotící konvenční a vysokou dávku oseltamiviru u imunokompromitovaných pacientů s chřipkou chřipka u imunokompromitovaných pacientů
Mezinárodní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, dvojitě maskovaná studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost 300 mg nebo 600 mg nitrožilního zanamiviru podávaného dvakrát denně ve srovnání se 75 mg perorálního oseltamiviru podávaného dvakrát denně v léčbě hospitalizovaných dospělých a dospívajících s chřipkou chřipka
Hodnocení bezpečnosti a imunogenity chřipkové pandemické kandidátní vakcíny (GSK2340272A) společnosti GlaxoSmithKline Biologicals u dětí ve věku 3-9 let chřipka
Randomizované dvojitě zaslepené aktivně kontrolované klinické hodnocení posuzující u starších osob bezpečnost a imunogenicitu při očkování a přeočkování vakcínou společnosti Solvay získávanou z buněčných kultur Chřipková vakcína
Multicentrické randomizované dvojitě zaslepené kontrolované klinické hodnocení fáze III posuzující účinnost a bezpečnost peramiviru podávaného nitrožilně jako doplňku standardní léčby v porovnání se standardní léčbou samotnou u dospělých a dospívajících pacientů hospitalizovaných se závažnou chřipkou závažná chřipka
Dvojitě zaslepená, randomizovaná, stratifikovaná, multicentrická klinická studie hodnotící konvenční a vysokou dávku oseltamiviru u imunokompromitovaných pacientů s chřipkou Chřipka u imunokompromitovaných pacientů
Randomizovaná, otevřená, monocentrická studie fáze III, hodnotící bezpečnost a imunogenicitu vakcíny proti chřipce FLUAD H5N1 u dospělých subjektů, při použití 4 různých vakcinačních schémat profylace chřipky (vakcinace)
Randomizovaná, aktivně kontrolovaná studie fáze III, zaslepená vůči pozorovateli, určená k průkazu vyšší účinnosti kandidátní adjuvantní chřipkové vakcíny GSK186877A firmy GlaxoSmithKline Biologicals u seniorů (nad 65 let) ve srovnání s FluarixemTM. profylaxe chřipky

1 2 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 28. květen 2023 v 05:10