Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 81
Název studie Diagnóza
52týdenní, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení s paralelními skupinami o účinnosti a bezpečnosti doplňkové léčby GSK3511294 u dospělých a dospívajících účastníků s těžkým nekontrolovaným astmatem s eozinofilním fenotypem astma
52týdenní, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované multicentrické klinické hodnocení s paralelními skupinami o účinnosti a bezpečnosti doplňkové léčby GSK3511294 u dospělých a dospívajících účastníků s těžkým nekontrolovaným astmatem s eozinofilním feno-typem astma
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie, hodnotící účinnost, bezpečnost a snášenlivost různých dávek přípravku SAR440340 (anti-IL-33 mAb) u pacientů se středně závažným až těžkým astmatem astma
Dvanáctitýdenní, multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, paralelně uspořádané, placebem kontrolované klinické hodnocení k posouzení účinnosti a bezpečnosti přípravku CSJ117 podávaného nad rámec stávající léčby astmatu u pacientů ve věku ? 18 let s těžkým, nekontrolovaným astmatem astma
Randomizované, dvojitě zaslepené, dvojitě maskované multicentrické klinické hodnocení fáze III s paralelními skupinami s léčebnou fází trvající od 24 do 52 týdnů, zkoumající účinnost a bezpečnost inhalátoru s odměřenými dávkami přípravků budesonid, glykopyrronium a formoterol fumarát (MDI) oproti tlakovému MDI s přípravky budesonid a formoterol fumarát a tlakovému MDI Symbicort? u dospělých a dosp astma
Šestnáctitýdenní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie typu proof-of-concept s paralelními skupinami pro vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku TEV-48574 u dospělých s těžkým nekontrolovaným astmatem typu T2-low/non-T2 astma
Dlouhodobá, randomizovaná, dvojitě zaslepená a multicentrická studie fáze III s paralelními skupinami, hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku PT027 v porovnání s přípravkem PT007 podávanými podle potřeby k symptomatické léčbě dospělým a dětem starším čtyř let se symptomatickým astmatem (MANDALA) astma
12 týdenní randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze III s paralelními skupinami, ověřující účinnost a bezpečnost čtyř dávek přípravku PT027 denně ve srovnání s PT008 a PT007 u dospělých a dětí starších 4 let s astmatem (DENALI) astma
52týdenní, randomizované, dvojitě zaslepené, mezinárodní, multicentrické, 4ramenné klinické hodnocení s paralelními skupinami hodnotící účinnost a bezpečnost 3 dávek přípravku CHF 6532 (10, 25 nebo 50 mg dvakrát denně) v porovnání s placebem podávaných doplňkově ke standardní péči u pacientů s nekontrolovaným těžkým eozinofilním astmatem. Nekontrolované těžké eozinofilní astma
Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie fáze 2b kontrolovaná placebem hodnotící účinnost a bezpečnost různých dávek GB001 podávaných jako udržovací terapie dospělým subjektům se středně závažným až závažným astmatem astma
52týdenní, multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, dvojitě matoucí, paralelně uspořádané, placebem kontrolované klinické hodnocení přípravku fevipiprant podávaného jedenkrát denně společně se standardní léčbou (SoC) s cílem redukovat podávání systémových kortikosteroidů (orálních a parenterálních) u pacientů s těžkým astmatem astma
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, paralelně uspořádané, placebem kontrolované klinické hodnocení přípravku fevipiprant podávaného jednou denně společně se standardní léčbou ke stanovení účinnosti dle zmenšení velikosti nosních polypů u pacientů s nosními polypy a konkomitantním astmatem nosní polypy a konkomitantní astma
Randomizované, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení v paralelních skupinách se dvěma částmi ke stanovení bezpečnosti QAW039 po jeho přidání k zavedené léčbě astmatu stupně 3, 4 a 5 dle doporučení GINA u pacientů s nekontrolovaným astmatem astma
Multicentrické, částečně zaslepené, randomizované, 24týdenní klinické hodnocení noninferiority s otevřeným aktivním komparátorem a v paralelních skupinách, srovnávající účinnost a bezpečnost přípravku QVM149 s volnou trojkombinací salmeterol/flutikason + tiotropium u pacientů s nekompenzovaným astmatem. astma
Otevřené navazující klinické hodnocení přípravku reslizumab se stanovenou dávkou 110mg podávanou subkutánně u pacientů od 12 let věku se závažnou formou eozinofilního astmatu eozinofilní astma
Bilastin a montelukast u pacientů se sezónní alergickou rinokonjunktivitidou a astmatem: účinnost konkomitantního podání ? studie SKY, Akronym: SKY alergická rinokonjunktivitida a astma
Dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 s paralelními skupinami v délce 24 týdnů ke stanovení účinnosti a bezpečnosti dávky 110mg přípravku reslizumab podávaného subkutánně každé 4 týdny u pacientů s kortikodependentním astmatem a zvýšeným počtem eozinofilů v krvi astma
52týdenní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, mezinárodní, multicentrická, aktivně kontrolovaná, 3-ramenná studie s palalelními skupinami srovnávající CHF 5993 200/6/12,5 ug pMDI (fixní kombinace extrajemného beklometason dipropionátu plus formoterol fumarátu plus glykopyrronium bromidu) proti CHF 1535 200/6 up pMDI (fixní kombinace extrajemného beklomethason dipropionátu plus formoterol fumarátu) samostatně nebo k nezaslepenému tiotropiu 2,5 ug Respimat u pacientů s astmatem nekontrolovaným na vysokých dávkách inhalačních kortikosteroidů v kombinaci s dlouhodobě působícími beta2 agonisty Astma
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, 52 týdenní studie fáze III s paralelními skupinami, hodnotící účinnost a bezpečnost tralokinumabu u dospělých a dospívajících pacientů, kteří nemají astma plně pod kontrolou při užívání inhalačního kortikosteroidu s dlouhodobě působícím ß2 agonistou astma
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, trojitě maskované klinické hodnocení s paralelními skupinami posuzující účinnost a bezpečnost 52týdenní léčby přípravkem QMF149 v porovnání s mometason furoátem u pacientů s astmatem astma

1 2 3 4 5 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 29. červenec 2021 v 05:11