ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 24
Název studie Diagnóza
Otevřená, ověřovací studie fáze 2 s opakovanými dávkami hodnotící bezpečnost, snášenlivost, farmakokinetiku, farmakodynamiku intravenózně podávaného přípravku ANX005 subjektům s autoimunitní hemolytickou anémií s tepelnými protilátkami autoimunitní hemolytická anémie
Randomizované, otevřené, aktivně kontrolované klinické hodnocení fáze 3b hodnotící účinnost a bezpečnost perorálního vadadustatu podávaného jednou denně anebo třikát týdně v udržovací léčbě anémie u hemodialyzovaných pacientů převedených z léčby látkami stimulujícími erytropoézu anémie u hemodialyzovaných pacientů
Multicentrické, nerandomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 2 s přípravkem RVT-1401 v léčbě autoimunitní hemolytické anémie s tepelnými protilátkami autoimunitní hemolytická anémie
Otevřené pokračující klinické hodnocení fáze III s přípravkem fostamatinib disodium při léčbě autoimunitní hemolytické anémie s tepelnými protilátkami autoimunitní hemolytická anémie
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III s přípravkem fostamatinib disodium při léčbě autoimunitní hemolytické anémie s tepelnými protilátkami autoimunitní hemolytická anémie
Účinnost a bezpečnost přípravku M281 u dospělých pacientů s teplou formou autoimunní hemolytické anémie: multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení autoimunní hemolytická anémie
Klinické hodnocení složené ze dvou částí (otevřená část a randomizovaná / dvojitě zaslepená / placebem kontrolovaná část) a zároveň první hodnocení u člověka zaměřené na podání jednorázové a opakované dávkypřípravku CSJ137 u pacientů s anemií z nedostatku železa, podstupujících chronickou hemodialýzou a léčbu erytropoetinem anemie
Studie fáze IIa hodnotící bezpečnost, farmakokinetiku a farmakodynamiku opakovaného podávání po dobu 4 týdnů antagonisty hepcidinu PRS-080#022-DP pacientům s chronickým onemocněním ledvin a s anémií na hemodialýze anémie chronických chorob
Randomizované, otevřené (zaslepené pro zadavatele), aktivně kontrolované, multicentrické, klinickými událostmi determinované hodnocení fáze III, s paralelními skupinami u dialyzovaných pacientů s anémií spojenou s chronickým onemocněním ledvin, hodnotící bezpečnosta účinnost přípravku daprodustat v porovnání s rekombinantním lidským erytropoetinem po převodu z erytropoetin -stimulujících faktorů anémie u chronického selhání ledvin
Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 a aktivní kontrolou hodnotící účinnost a bezpečnost perorálního vadadustatu v udržovací léčbě anemie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin nezávislým na dialýze (NDD-CKD) (PRO2TECT-CONVERSION) anémie u chronického selhání ledvin
Randomizované, otevřené (zaslepené pro zadavatele), aktivně kontrolované, multicentrické, klinickými událostmi determinované hodnocení fáze III s paralelními skupinami, u nedialyzovaných pacientů s anémií spojenou s chronickým onemocněním ledvin, hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku daprodustat v porovnání s darbepoetinem alfa. anémie u chronického selhání ledvin
Multicentrická, randomizovaná, otevřená, aktivně kontrolovaná studie fáze III hodnotící bezpečnost a účinnost roxadustatu v léčbě anémie u dialyzovaných pacientů (ROCKIES) anémie u dialyzovaných pacientů
Randomizované otevřené klinické hodnocení ve fázi 3 s aktivní kontrolou za účelem zhodnocení účinnosti a bezpečnosti léčiva FG-4592 při léčbě anémie u nedialyzovaných pacientů s chronickým renálním onemocněním anémie
Randomizovaná, multicentrická a dvojitě zaslepená studie s paralelními skupinami a kontrolou placebem, zjišťující účinky atrasentanu na ledvinové parametry u diabetiků II. typu s nefropatií ? SONAR: Studie léčby diabetické nefropatie atrasentanem diabetická nefropatie atrasentanem
Randomizované, hodnotiteli zaslepené, aktivně kontrolované, multicentrické hodnocení fáze III porovnávající účinnost a bezpečnost přípravku APO-EPO oproti léku Procrit při podání intravenózně pacientům s anémií a stádiem 5 chronického onemocnění ledvin na hemodialýze, kteří v současné době nepodstupují substituční léčbu epoetinem. pacienti s anémií a stádiem 5 chronického onemocnění ledvin na hemodialýze
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie 3. fáze s použitím paralelních skupin ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku Lenalidomid (Revlimid) ve srovnání s placebem u subjektů s anemií závislou na transfuzi v důsledku myelodysplastického syndromu s nízkým až středním-1 rizikem dle klasifikace IPSS bez delece 5Q [31] a nereagující na látky stimulující krvetvorbu nebo reagující nedostatečně anemie, myelodysplastický syndrom
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení porovnávající de novo podávání přípravku derbepoetin alfa 1x měsíčně s dávkováním 1x za 2 týdny k úpravě anémie u pacientů s chronickým onemočněním ledvin, kteří nepodstupují dialýzu chronické onemocnění ledvin, anémie
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení sledující dlouhodobou bezpečnost a účinnost darbepoetinu alfa podávaného v dávce 500 ?g jednou za tři týdny anemickým pacientům s nemalobuněčným karcinomem plic v pokročilém stádiu léčeným cyklickou chemoterapií karcinom plic, anemie
Otevřené, sekvenční hodnocení bezpečnosti, farmakokinetiky a účinku fixních a opakovaných dávek NE-180 (GlycoPEGylovaný rHuEPO) u anemických pacientů se zhoubným nádorem léčených chemoterapií Anemičtí pacienti se zhoubným nádorem
Jednoramenná, otevřeně značená studie k zhodnocení účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti jedenkrát měsíčně intravenózně podávaného C.E.R.A. k udržení hladiny hemoglobinu u dialyzovaných pacientů s chronickou renální anémií Chronická renální anémie

1 2 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 4. říjen 2022 v 05:11