Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 55
Název studie Diagnóza
Randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické hodnocení účinnosti a bezpečnosti perorálního semaglutidu u pacientů v raném stadiu Alzheimerovy choroby (EVOKE plus) Alzheimerova choroba
Posouzení bezpečnosti, snášenlivosti a účinnosti donanemabu u pacientů s počátečními příznaky Alzheimerovy choroby Alzheimerova choroba
Randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické hodnocení účinnosti a bezpečnosti perorálního semaglutidu u pacientů v raném stadiu Alzheimerovy choroby (EVOKE) Alzheimerova choroba (EVOKE)
Jednoramenné klinické hodnocení fáze 2 ke stanovení účinku přípravku ALZ-801 na biomarkery u pacientů s časnou Alzheimerovou nemocí, kteří jsou nositeli alely ?4 genu pro apolipoprotein E (APOE4/4 nebo APOE3/4) časná Alzheimerova nemoc
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 s paralelními skupinami posuzující účinnost a bezpečnost oligo mannurarátu sodného (GV-971) při léčbě pacientů s mírnou až středně závažnou Alzheimerovou nemocí (GREEN MEMORY: GRE en Valley 971 EvaluatioN Memory) mírná až středně těžká Alzheimerova nemoc
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2 s paralelními skupinami hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku T 817MA u pacientů s mírnou kognitivní poruchou v důsledku Alzheimerovy choroby nebo s mírnou formou Alzheimerovy choroby Alzheimerova choroba
Multicentrická neintervenční studie zdravotního stavu u všech pacientů, kteří se zúčastnili klinické studie fáze Ib HTL0018318-202 v České republice a kterým byla dosud podána nejméně jedna dávka přípravku HTL0018318 Alzheimerova choroba
Multicentrická, dlouhodobá prodloužená studie fáze 3 hodnotící bezpečnost a snášenlivost přípravku AVP-786 (deuterovaný [d6] dextrometorfan-hydrobromid [d6-DM]/chinidin-sulfát [Q]) v léčbě agitovanosti u pacientů s demencí Alzheimerova typu Demence Alzheimerův typ
Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie k průkazu konceptu (proof of concept) selektivního inhibitoru p38 MAP kinázy alfa, neflamapimodu, podávaného po dobu 24 týdnů subjektům s mírnou formou Alzheimerovovy choroby Alzheimerova choroba
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 s paralelním uspořádáním, hodnotící účinnost, bezpečnost a snášenlivost přípravku AVP-786 (deudextrometorfan-hydrobromid [d6-DM]/chinidin-sulfát [Q]) v léčbě agitovanosti u pacientů s demencí Alzheimerova typu. demence Alzheimerova typu
Sledování změn koncentrace donepezilu, biomarkerů oxidačního stresu a aktivity acetylcholinesterásy v mozkomíšním moku a plasmě pacientů s Alzheimerovou chorobou Alzheimerova choroba
Placebem kontrolovaná dvojitě zaslepená 24měsíční studie s paralelními skupinami zaměřená na vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku E2609 u subjektů s Alzheimerovou chorobou s časným začátkem Alzheimerova choroba
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie paralelních skupin fáze 1b ke stanovení bezpečnosti a snášenlivosti přípravku HTL0018318 u pacientů s mírnou až středně závažnou formou Alzheimerovy choroby léčených donepezilem nebo donepezilem/memantinem Alzheimerova choroba
Placebem kontrolovaná dvojitě zaslepená 24měsíční studie s paralelními skupinami zaměřená na vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku E2609 u subjektů s Alzheimerovou chorobou s časným začátkem Alzheimerova choroba
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované hodnocení s cílem posoudit bezpečnost, účinnost a farmakokinetiku Pleconarilu v ?add-on? použití/přidání k AChEI/memantinu pro léčbu pacientů s Alzheimerovou nemocí Alzheimerova nemoc
MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III, S PARALELNÍMI SKUPINAMI, POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST CRENEZUMABU U PACIENTŮ S PRODROMÁLNÍ AŽ MÍRNOU ALZHEIMEROVOU CHOROBOU Alzheimerova choroba
Šestiměsíční, prospektivní, multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, randomizované klinické hodnocení s adaptivním designem pro zhodnocení bezpečnosti, účinnosti a exploračních endpointů dvou orálních dávek LM11A-31-BHS ve srovnání s placebem u pacientů s lehkou až střední Alzheimerovo chorobou. Alzheimerova choroba
Dlouhodobé otevřené prodloužené klinické hodnocení bezpečnosti a snášenlivosti RVT-101 u pacientů s Alzheimerovou chorobou Alzheimerova choroba
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení kontrolované placebem a odloženým začátkem přípravku LY3314814 u pacientů s mírnou formou demence způsobené Alzheimerovou chorobou (DAYBREAK). Alzheimerova choroba
Sledování změn koncentrace memantinu v mozkomíšním moku pacientů S Alzheimerovou chorobou Alzheimerova choroba

1 2 3 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 28. září 2021 v 05:11