ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 45
Název studie Diagnóza
Multicentrická studie fáze I/II hodnotící bezpečnost a účinnost KTE-X19 u pediatrických a dospívajících subjektů s relabující/refrakterní B-prekurzorovou akutní lymfoblastickou leukemií nebo s relabujícím/refrakterním Nehodgkinovým lymfomem z B-buněk (ZUMA-4) akutní lymfoblastická leukemie nebo s relabující/refrakterní Nehodgkinový lymfom
Vícedílné klinické hodnocení brentuximab vedotinu u pacientů s klasickým Hodgkinovým lymfomem Hodgkinův lymfom
Klinické hodnocení fáze 2 s přípravkem pembrolizumab (MK-3475)podávaným jednou za 6 týdnů pacientům s relabujícím nebo refrakternímklasickým Hodgkinovým lymfomem (rrcHL) a relabujícím neborefrakterním primárním mediastinálním velkobuněčným B-lymfomem(rrPMBCL) Hodgkinův lymfom + mediastinální velkobuněčný B-lymfom
Otevřené klinické hodnocení fáze 1b/2 posuzující bezpečnost a předběžnou účinnost epcoritamabu (GEN3013; DuoBody? CD3xCD20) v kombinaci s dalšími přípravky u pacientů s B-buněčným Non-Hodgkinovým lymfomem non-Hodgkinovy B-lymfomy
Otevřená jednoramenná studie fáze 2 s cílem vyhodnotit účinnost a bezpečnost přípravku camidanlumab tesirine (ADCT-301) u pacientů s relabujícím nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem Hodgkinův lymfom
Randomizovaná, otevřená, dvouramenná studie fáze 2 porovnávající 2 přerušovaná dávkovací schémata duvelisibu u subjektů s indolentním non-Hodgkinovým lymfomem (iNHL) non-Hodgkinový lymfom
B-NHL 2013 - Léčebný protokol pracovní skupiny NHL-BFM a NOPHO pro léčbu zralých agresivních B buněčných lymfomů a leukémií u dětí a dospívajících non-Hodgkinův B-lymfom
Studie fáze 2 hodnotící účinnost a snášenlivost přípravku Debio 1562 v kombinaci s rituximabem u pacientů s relabujícím a/nebo refrakterním difúzním velkobuněčným B-lymfomem a jinými formami Non-Hodgkinova lymfomu non-Hodgkinův lymfom
Otevřená studie fáze 2, založená na riziku a léčebné odpovědi, hodnotící nivolumab a brentuximab vedotin (N + Bv) u dětí, dospívajících a mladých dospělých pacientů s relabovaným/refrakterním CD30+ klasickým Hodgkinovým lymfomem (cHL) po selhání první linie léčby, u pacientů se suboptimální léčebnou odpovědí následováno podáváním brentuximabu a bendamustinu (Bv + B) Hodgkinový lymfom
Randomizované, nezaslepené klinické hodnocení fáze III, jehož cílem je porovnat léčbu přípravkem Pembrolizumab s léčbou přípravkem Brentuximab Vedotin u subjektů s relabujícím či refrakterním klasickým Hodgkinovým lymfomem. Hodgkinův lymfom
"Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze IIIověřující adjuvantní podávání duvelisibu nebo placeba s kombinacírituximab-bendamustin u pacientů s dříve léčeným indolentním ne-Hodgkinovym lymfomem." indolentní non-Hodgkinův lymfom
B-NHL 2013 - Léčebný protokol pracovní skupiny NHL-BFM a NOPHO pro léčbu zralých agresivních B buněčných lymfomů a leukémií u dětí a dospívajících non-Hodgkinův B-lymfom
Randomizované, nezaslepené klinické hodnocení bezpečnosti a účinnosti ibrutinibu u dětí a mladých dospělích s relabujícím nebo refrakterním zralým non-Hodgkinovým B-lymfomem non-Hodgkinův B-lymfom
Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické, mezinárodní klinické hodnocení posuzující účinnost, bezpečnost a imunogenicitu přípravku SAIT101 v porovnání s rituximabem jako imunoterapie první linie u pacientů s folikulárním lymfomem s nízkou nádorovou zátěží non-Hodgkinův B-lymfom / folikulární lymfom s nízkou nádorovou zátěží
Druhý mezinárodní protokol pro léčbu klasické formy Hodgkinova lymfomu u dětí a dospívajících Hodgkin lymfom
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná, multicentrická studie fáze III intravenózně podávaného inhibitoru PI3K copanlisib v kombinaci se standardní imunochemoterapií versus standardní imunochemoterapie u pacientů s relabujícím indolentním non-Hodgkinovým lymfomem (iNHL) - CHRONOS-4 indolentní non-Hodgkinův lymfom
Multicentrická randomizovaná studie srovnávající Pixantrone + Rituximab s Gemcitabinem + Rituximabem u pacientů s agresivním nehodgkinovým lymfomem B-buněk, u kterých došlo k relapsu po terapii CHOP-R nebo ekvivalentním režimem a u kterých není vhodná transplantace kmenových buněk agresivní nehodgkinový lymfon B-buněk
Nesrovnávací, dvoukohortová, jednoramenná, otevřená studie fáze II s přípravkem nivolumab (BMS-936558) pro pacienty s klasickým Hodgkinovým lymfomem (cHL) po selhání autologní transplantace kmenových buněk (ASCT)Revidovaný protokol č. 1 zahrnující dodatek č. 3 Hodgkinův lymfom
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie hodnotící účinnost, bezpečnost a imunogenicitu přípravku ABP 798 v porovnání s rituximabem u subjektů s CD20 pozitivním nehodgkinovým lymfomem z B-buněk (NHL) nehodgkinový lymfon
Klinické hodnocení fáze 2 hodnotící IPI-145 u pacientů s refrakterním indolentním non-Hodgkinovým lymfomem non-Hodgkinový lymfom

1 2 3 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 21. květen 2022 v 05:11