ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 7
Název studie Diagnóza
Diferencovaný karcinom štítné žlázy
Multicentrická, randomizovaná, nezaslepená klinická studie fáze 3 porovnávající LOXO-292 s Cabozantinibem nebo Vandetanibem dle výběru lékaře, u pacientů s progresivním, pokročilým medulárním karcinomem štítné žlázy s mutací RET, dosud neléčeným inhibitorem kináz (LIBRETTO-531) karcinom štítné žlázy s mutací RET
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze III k posouzení účinnosti a bezpečnosti vandetanibu (CAPRELSA ?) 300 mg u pacientů s papilárním nebo špatně diferencovaným karcinomem štítné žlázy, který je buď lokálně pokročilý nebo metastazující, kteří jsou refrakterní nebo nevhodní pro terapii radiojódem (dále RAI). karcinom štítné žlázy
Mezinárodní randomizované dvojitě zaslepené klinické hodnocení se dvěma rameny posuzující bezpečnost a účinnost vandetanibu 150 a 300 mg denně u pacientů s neoperovatelným místně pokročilým nebo metastázujícím medulárním karcinomem štítné žlázy v progresivní nebo symptomatické fázi karcinom štítné žlázy
rakovina štítné žlázy
Randomizovaná, mezinárodní, otevřená, multicentrická studie fáze III hodnotíci efekt častějšího kontaktu u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím medulárním karcinomem štítné žlázy na výskyt nežadoucí příhody stupně 2 či vyššího během prvních 12-ti měsíců léčby Vandetanibem lokálně pokročilý nebo metastázující medulární karcinom štítné žlázy
Mezinárodní, fáze II, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie, placebem kontrolovaná, multicentrická k vyhodnocení účinnosti ZD6474(Zactima) versus placebo u pacientů s nereskovatelným lokálně pokročilým nebo metastazujícím medulárním karcinomem štítné žlázy metastázující medulární karcinom štítné žlázy
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 25. září 2023 v 05:10