ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ KLINICKÁ STUDIE FÁZE III HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST ADJUVANTNÍHO ATEZOLIZUMABU NEBO PLACEBA A TRASTUZUMABU EMTANSINU V LÉČBĚ HER2-POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU S VYSOKÝM RIZIKEM REKURENCE PO PŘEDOPERAČNÍ LÉČBĚ
EudraCT number 2020-003681-40
Číslo protokolu WO42633
Zadavatel F. Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prsu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2021
Datum schválení SÚKL 23.2.2021
Datum schválení MEK 8.3.2021
Datum zahájení 28.6.2021
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol,V Úvalu 84/1,Praha 5,150 06
Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800,Praha 4,140 59
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Karlovo nám. 32,Praha 2,128 08
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,onkologie,Purkyňova 2138/16,Nový Jičín ,741 01
Fakultní nemonice Hradek Králové, Sokolská 581,Hradec Králové,50005
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P. Pavlova 6,Olomouc,779 00
Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7,Brno,65653

Zpět na seznam