Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení hodnotící venetoclax podávaný současně s nízkou dávkou cytarabinu oproti nízké dávce cytarabinu u dosud neléčených pacientů s akutní myeloidní leukémií, kteří nejsou způsobilí pro intenzivní chemoterapii
EudraCT number 2016-003900-30
Číslo protokolu M16-043
Zadavatel AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Germany
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza akutní myeloidní leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2017
Datum schválení SÚKL 12.6.2017
Datum schválení MEK 28.6.2017
Datum zahájení 4.9.2017
Datum ukončení 21.7.2021
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Ústav hematologie a krevní transfúze Praha, Transplantační jednotka a JIHeP, U nemocnice 2094/1, 128020 Praha 2
FN Ostrava, Hematoonkologická klinika, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
FN Královské Vinohrady Praha, Interní hematologická klinika, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
FN Brno, Interní hematologická a onkologická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zpět na seznam