Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení (fáze III) ibrutinibu, inhibitoru Brutonovy tyrosinkinázy (BTK) v kombinaci s bendamustinem a rituximabem (BR) u pacientů s relabovanou nebo refrakterní chronickou lymfatickou leukémií/lymfomem z malých lymfocytů (hodnocení "HELIOS")
EudraCT number 2012-000600-15
Číslo protokolu PCI-32765CLL3001
Zadavatel Janssen-Cilag International NV, Belgie
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza chronická lymfatická leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2012
Datum schválení SÚKL 5.9.2012
Datum schválení MEK 19.9.2012
Datum zahájení 14.2.2013
Datum ukončení 4.4.2019
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FNKV, Odd. klinické hematologie, Praha 10
VFN,1. interní klinika, Praha 2
FN Brno, Interní hemtatoonkologická klinika, Brno

Zpět na seznam