Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze IIB zkoumající podávání nízkých dávek cytarabinu a lintuzumabu ve srovnání s nízkými dávkami cytarabinu a placeba u pacientů ve věku 60 a více let s dosud neléčenou AML
EudraCT number 2007-004761-17
Číslo protokolu SG033-0003
Zadavatel Seattle Genetics, Inc., Bothell, USA
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza akutní myeloidní leukémie (AML)
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2008
Datum schválení SÚKL 31.12.2008
Datum schválení MEK 15.11.2008
Datum zahájení
Datum ukončení 13.2.2009
Poznámka Studie nezahájena,rozhodnutí bylo ukončeno z administrativních důvodů.
Centra, kde bude probíhat KH 2. Interní klinika, odd. klinické hematologie, FN Hradec Králové
Oddělení klinické hematologie, FNKV Praha 10
1. interní klinika, VFN Praha 2
Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, Praha 2
Interní hematolonkologická klinika, FN Brno

Zpět na seznam