Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná ve dvou větvích probíhající multicentrická otevřeně značená studie fáze III s přípravkem BMS-354825 podávaným perorálně v dávce 50 mg nebo 70 mg dvakrát denně nebo 100 mg nebo 140 mg jednou denně u pacientů s chronickou myeloidní leukémií s pozitivním pH chromozomem nebo BCR-ABL pozitivitou chronické myeloidní leukémie, kteří jsou rezistentní nebo nesnášenliví k imatinibu mesylátu (Gleevec(R))
EudraCT number 2005-001294-99
Číslo protokolu CA180-034
Zadavatel Bristol-Myers Squibb, Brussels, Belgium
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza myeloidní leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2005
Datum schválení SÚKL 09.09.2005
Datum schválení MEK 29.08.2005
Datum zahájení 12.01.2006
Datum ukončení 21.5.2013
Poznámka 2005-001294-99
Centra, kde bude probíhat KH Interní hematoonkologická klinika, Fakultní nemocncie Brno-Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice
Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 128 02 Praha 2

Zpět na seznam