Formuláře pro zřízení přístupu do centrálního úložiště

Žádost lékárníka

Osoba lékárníka

      pro jednoznačnou identifikaci (pouze číslice bez lomítka)

Doručovací adresa

      5 číslic bez mezer

Pracoviště lékárníka

Odesláním tohoto formuláře beru na vědomí níže uvedená poučení a informace o zpracování mých osobních údajů:

  1. Účel zpracování

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu, IČO: 000 23 817, se sídlem Praha 10, Šrobárova 48, PSČ: 100 41, (dále jen „SÚKL“ nebo „správce“) provozuje informační systém Centrální úložiště elektronických receptů (dále jen „CÚER“) k zajištění úkolů v oblasti elektronické preskripce léčivých přípravků, uložených mu § 81 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoL“). Za účelem zabezpečení nepřetržitého přístupu do CÚER předepisujícím lékařům a farmaceutům vydávajícím v lékárnách předepsané léčivé přípravky podle § 81 odst. 1 písm. d) ZoL SÚKL jako správce shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje žadatelů o přístup do Centrálního úložiště elektronických receptů (dále jen „žadatel“) v níže uvedeném rozsahu. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednoznačnou identifikaci osob přistupujících do CÚER a jejich následnou autentizaci při každém přihlášení do CÚER.

  1. Rozsah zpracování

SÚKL k výše uvedenému účelu zpracovává osobní údaje žadatele v rozsahu titul, jméno, příjmení, rodné číslo a doručovací adresa. Poskytnutí osobních údajů uvedených v předchozí větě je povinné, jelikož slouží k jednoznačné identifikaci žadatele pro zajištění zabezpečeného přístupu k CÚER a jeho následné autentizaci při každém přihlášení do CÚER. Neposkytnutí osobních údajů dle věty první tohoto odstavce bude mít za následek zamítnutí žádosti, a tudíž nemožnost přístupu žadatele do CÚER a s tím spojená nemožnost elektronické preskripce léčivých přípravků, resp. nemožnost výdeje léčivých přípravků předepsaných cestou elektronické preskripce.

SÚKL k výše uvedenému účelu rovněž zpracovává další osobní údaje žadatele, které lze svou povahou označit za kontaktní údaje (telefonní a e-mailový kontakt na žadatele). Poskytnutí osobních údajů dle předchozí věty je dobrovolné, jelikož slouží pouze k usnadnění komunikace s žadatelem ohledně podané žádosti a dalších záležitostí spojených s elektronickou preskripcí léčivých přípravků.

  1. Způsob zpracování

Zpracovávané osobní údaje jsou zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu či přenosu jak fyzickými a organizačními opatřeními, tak rovněž technickými prostředky v případě jejich elektronického uchovávání. SÚKL zpracovává osobní údaje s ohledem na současný stav techniky a disponuje tedy moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy, které zajišťují nejvyšší možnou ochranu zpracovávaných osobních údajů. Je zabezpečena ochrana před neoprávněným zpřístupněním, změnou, zničením či jiným možným zneužitím zpracovávaných osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze zaměstnanci SÚKL a zpřístupněny pouze zaměstnancům SÚKL, kteří provádí zpracování příslušné žádosti. Osobní údaje jsou zaměstnanci SÚKL zpracovávány při vyřízení žádosti, jejich validita je ověřena u příslušné profesní komory (lékařská, lékárenská, stomatologická) a následně jsou uchovány v informačním systému pro autentizaci žadatele při jeho přihlášení k CÚER, a to po celou dobu, po kterou je pro žadatele přístup k CÚER zabezpečován. Přístup pouze oprávněných osob k osobním údajům je zabezpečen jak organizačními opatřeními, tak technicky prostřednictvím zabezpečených uživatelských účtů. Veškeré osoby, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny jsou vázány buď zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

  1. Poučení o právech subjektu údajů

Žadatel (subjekt údajů) má právo na informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že o to subjekt údajů požádá, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem této informace je vždy sdělení o účelu zpracování, osobní údaje, které jsou předmětem zpracování, povaze automatizovaného zpracování, jsou-li na jeho základě činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu a příjemci, případně kategorie příjemců osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Žadatel (subjekt údajů), který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Shledá-li správce žádost subjektu údajů za oprávněnou, odstraní neprodleně závadný stav.

Kontaktní údaje

Údaje nejsou povinné. Pro informace o nových službách, změnách a novinkách o eReceptu můžete vyplnit svůj e-mail, telefon nebo fax. Tyto kontakty mohou mimo jiné sloužit pro případ rychlejšího kontaktu ze strany SÚKL.
Tímto žádám o zřízení přístupu k centrálnímu úložišti elektronických receptů, organizační součásti SÚKL.

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou ke dni jejího podání pravdivé a jsem si vědom/a možných právních důsledků v případě zjištění jejich nepravdivosti. V případě jakékoliv změny výše uvedených údajů budu o této změně SÚKL neprodleně informovat.