Formuláře pro zřízení přístupu do centrálního úložiště

Žádost lékárníka

Osoba lékárníka

      pro jednoznačnou identifikaci (pouze číslice bez lomítka)

Doručovací adresa

      5 číslic bez mezer

Pracoviště lékárníka

Vyplněním, odesláním a opatřením tohoto formuláře ověřeným elektronickým podpisem beru na vědomí, že Státní ústav pro kontrolu léčiv, IČ: 000 23 817, se sídlem: Praha 10, Šrobárova 48, PSČ: 100 41, (dále jen „SÚKL“) v souvislosti s provozováním a správou centrálního úložiště receptů (dále jen „“) shromažďuje, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou  mé osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“).

Tímto poskytuji SÚKL souhlas k tomu, aby:

1)         využíval Osobní údaje v rámci své kompetence a zákonných povinností ke správě, vedení a provozu CÚ, jakož i veškerých služeb s tím souvisejících;

 

2)         využíval Osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, rodné číslo, kontaktní a adresní údaje (dále jen „Identifikační údaje“).

 

3)         poskytl mé osobní údaje za účelem ověření splnění podmínky výkonu povolání veřejným institucím zřízeným dle zákona č.551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č.280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č.220/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Osobní údaje poskytuji SÚKL dobrovolně a svobodně..

 

Zároveň beru na vědomí následující zásady shromažďování, zpracovávání a uchovávání Osobních údajů SÚKL:

 

1)       SÚKL Osobní údaje získává přímo od osoby, která dala k jejich poskytnutí tento souhlas (dále jen „Zájemce“) prostřednictvím internetového formuláře na internetových stránkách SÚKL.

 

2)       SÚKL Osobní údaje shromažďuje, zpracovává a uchovává: 

 

a)       za účelem své činnosti spočívající ve správě, vedení a provozu CÚ;

 

b)       pro účely své činnosti vyplývající ze zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), v platném znění (dále jen „Zákon o léčivech“).

 

3)       SÚKL shromažďuje, zpracovává, uchovává a zajišťuje ochranu Osobních údajů následujícím způsobem a prostředky:

 

a)       Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a SÚKL disponuje moderními kontrolními i technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných Osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím;

 

b)       veškeré osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou vázány smluvní nebo zákonnou povinností mlčenlivosti;

 

c)       Osobní údaje zpracovávají pouze zaměstnanci SÚKL k tomu pověření v rámci svého pracovního zařazení.

 

4)       SÚKL Osobní údaje shromažďuje, zpracovává a uchovává v elektronické podobě. Do elektronických databází má přístup jen omezený okruh osob SÚKL pověřených, a to prostřednictvím omezených uživatelských účtů.

 

5)       SÚKL Osobní údaje poskytuje:

 

a)       státním orgánům, resp. dalším subjektům, v rámci plnění zákonných povinností (jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, soudní komisaře apod.); rozsah takového poskytnutí Osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné plnění povinností;

 

b)       se souhlasem Zájemce nebo na jeho příkaz mohou být Osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

 

6)        Zájemce může poskytnutý souhlas v průběhu smluvního vztahu kdykoliv odvolat.

 

Souhlas se vztahuje na Osobní údaje, které Zájemce SÚKL poskytl v rámci žádosti o přístup do CÚ a samotného přístupu do CÚ. Souhlas je poskytnut na dobu celého trvání přístupu Zájemce do CÚ.

Kontaktní údaje

Údaje nejsou povinné. Pro informace o nových službách, změnách a novinkách o eReceptu můžete vyplnit svůj e-mail, telefon nebo fax. Tyto kontakty mohou mimo jiné sloužit pro případ rychlejšího kontaktu ze strany SÚKL.
Tímto žádám o zřízení přístupu k centrálnímu úložišti elektronických receptů, organizační součásti SÚKL.

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou ke dni jejího podání pravdivé a jsem si vědom/a možných právních důsledků v případě zjištění jejich nepravdivosti. V případě jakékoliv změny výše uvedených údajů budu o této změně SÚKL neprodleně informovat.
Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, tímto žadateli sděluje, že osobní údaje předané v žádosti o přístupovou identifikaci do centrálního úložiště bude chránit dle zákona 101/2000 Sb., v platném znění, a zákona 378/2007 Sb., v platném znění, a nepoužije je k jiným než žadatelem schváleným účelům.