ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Převzetí nepoužitelných léčiv k likvidaci

SÚKL informuje o povinnostech provozovatelů lékáren v oblasti likvidace nepoužitelných léčiv.  

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů v §88 a §89 stanovuje provozovatelům lékáren povinnost převzetí nepoužitelných léčiv:

§88
(1) Léčiva nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávaná nebo připravená za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná (dále jen "nepoužitelná léčiva") musí být odstraněna včetně jejich obalů tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí nebo zvířat anebo životního prostředí.
(2) Při nakládání s nepoužitelnými léčivy se postupuje stejně jako při nakládání s nebezpečnými odpady, včetně vedení jejich evidence podle zvláštního právního předpisu56). Nepoužitelné transfuzní přípravky a přípravky pro moderní terapii se likvidují jako odpad, na jehož sběr a odstraňování se vztahují zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce75).
(3) Odstraňování nepoužitelných léčiv provádějí právnické nebo fyzické osoby na základě souhlasu uděleného orgánem kraje v přenesené působnosti56) anebo, jde-li o radiofarmaka, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. O udělení souhlasu informuje úřad, který souhlas udělil, Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o humánní léčivo, nebo Ministerstvo zemědělství, jde-li o veterinární léčivo, přičemž sdělená informace obsahuje i název technického zařízení sloužícího k odstraňování nepoužitelných léčiv, jehož je příslušná právnická nebo fyzická osoba provozovatelem.

§ 89
(1) Provozovatelé jsou povinni odevzdat nepoužitelná léčiva osobám uvedeným v §88 odst. 3.
(2) Nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami lékárně je lékárna povinna převzít. Náklady vzniklé lékárně s odevzdáním nepoužitelných léčiv osobám uvedeným v §88 odst. 3 a s jejich odstraněním těmito osobami hradí stát prostřednictvím krajského úřadu.

 

Obaly léčivého přípravku ve smyslu nepoužitelného léčiva tedy musí lékárna dle výše uvedeného požadavku zákona převzít k likvidaci.

V případě, že se nejedná o léčivé přípravky, případně obaly léčivých přípravků, lékárna nemá povinnost je od příjemce převzít. V takové případě je nutné se obrátit přímo na subjekt, který je dle §14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zařízením k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, kterému byl na základě rozhodnutí krajského úřadu udělen souhlas k provozování činnosti v této oblasti. Souhrnný přehled těchto zařízení by měl sdělit daný krajský úřad.


Odbor lékárenství a distribuce
21. 2. 2012