ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pokud přijdou inspektoři SÚKL na kontrolu do lékárny, ať už předem nahlášenou nebo nenahlášenou, může lékárna kontrolu z provozních důvodů odmítnout? A pokud ji nemůže lékárník odmítnout, podle jakého předpisu je lékárník povinen umožnit kontrolu ?

Povinnosti kontrolované osoby jsou dány zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, který v § 10 uvádí, že kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost. To znamená, že pokud kontrolovaná osoba nebo její zástupce (jednatel, vedoucí lékárník, odborný zástupce včetně ostatních zaměstnanců) nevpustí inspektory do lékárny či je vpustí, ale odmítnou jim být nápomocni, dopustí přestupku a může jim být uložena pokuta až do výše 500.000,- Kč.

Za neposkytnutí součinnosti se považuje i neposkytnutí požadovaných údajů, dokumentů nebo věcí, vztahujících se k předmětu kontroly, jakož i nezaslání požadované zprávy o odstranění zjištěných nedostatků.