ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VYR-32 verze 3

Úvod k pokynům pro správnou výrobní praxi  

Tento pokyn nahrazuje pokyn VYR-32 verze 2 s platností od 1. 12. 2011.

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) zveřejňuje Pokyny pro správnou výrobní praxi v českém překladu tak, jak je zveřejňuje Evropská Komise (dále jen Komise) v Pravidlech pro léčivé přípravky v Evropské Unii, Svazek IV – Pokyny pro správnou výrobní praxi. Úplné aktuální znění Pokynů pro SVP je možné najít na stránkách SÚKL https://www.sukl.cz/leciva/vyroba-leciv.

Tímto pokynem SÚKL informuje o novém rozdělení Pokynů pro správnou výrobní praxi, které je platné od prosince 2010. Byla provedena restrukturalizace Pokynů pro SVP, při níž byly Pokyny rozděleny do tří základních částí (Part I, Part II a Part III) a následných doplňků.

Vzhledem k probíhající revizi jednotlivých kapitol Části I došlo k rozdělení pokynu VYR-32 na kapitoly.  VYR-32 bude na stránkách SÚKL zveřejňován v několika souborech obsahující jednotlivé kapitoly stejně, jak jsou zveřejňovány Pokyny pro SVP na stránkách Komise

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm

 

Struktura Pokynů pro SVP  je v současné době následující:

EudraLex – Volume 4 Good manufacturing practice (GMP) Guidelines

Pokyn SÚKL

 

Introduction

VYR-32

Úvod k pokynům pro správnou výrobní praxi

Part I

 

Část I

 

Chapter 1

Quality Management

VYR-32 Kapitola 1

Řízení jakosti

Chapter 2

Personnel

VYR-32 Kapitola 2

Pracovníci

Chapter 3

Premise and Equipment

VYR-32 Kapitola 3

Prostory a zařízení

Chapter 4

Documentation

VYR-32 Kapitola 4

Dokumentace

Chapter 5

Production

VYR-32 Kapitola 5

Výroba

Chapter 6

Quality Control

VYR-32 Kapitola 6

Kontrola jakosti

Chapter 7

Contract Manufacture and Analysis

VYR-32 Kapitola 7

Smluvní výroba a laboratorní kontrola

Chapter 8

Complaints and Product Recall

VYR-32 Kapitola 8

Reklamace a stahování přípravků

Chapter 9

Self Inspection

VYR-32 Kapitola 9

Vnitřní inspekce

Part II

Basic Requirements for Active Substances used as Starting Materials

VYR-26

Pokyny pro správnou výrobní praxi při výrobě léčivých látek

Part III

GMP related documents

 

 

 

Site Master File

 

 

 

Q9 Quality Risk Management

VYR-32 Doplněk 20

Řízení rizik pro jakost

 

Q10 Note for Guidance on Pharmaceutical Quality System

 

 

 

MRA Batch Certificate

 

 

Annexes

 

Doplňky

 

Annex 1

Manufacture of Sterile Medicinal Products

VYR-32 Doplněk 1

Výroba sterilních léčivých přípravků

Annex 2

Manufacture of Biological Medicinal Products for Human Use

VYR-32 Doplněk 2

Výroba léčivých přípravků biologického původu

Annex 3

Manufacture of Radiopharmaceuticals

VYR-32 Doplněk 3

Výroba radiofarmak

Annex 4

Manufacture of Veterinary Medicinal Products other than Immunological Veterinary Medicinal Products

 

Výroba veterinárních léčiv (jiných než imunologických) – pokyn Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Annex 5

Manufacture of Immunological Veterinary Medicinal Products

 

Výroba imunologických veterinárních léčiv - pokyn Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Annex 6

Manufacture of Medicinal Gases

VYR-32 Doplněk 6

Výroba medicinálních plynů

Annex 7

Manufacture of Herbal Medicinal Products

VYR-32 Doplněk 7

Výroba rostlinných léčivých přípravků

Annex 8

Sampling of Starting and Packaging Materials

VYR-32 Doplněk 8

Vzorkování výchozích látek a obalových materiálů

Annex 9

Manufacture of Liquids, Creams and Ointments

VYR-32 Doplněk 9

Výroba tekutých lékových forem, krémů a mastí

Annex 10

Manufacture of Pressurised Metered Dose Aerosol Preparation for Inhalation

VYR-32 Doplněk 10

Výroba aerosolových přípravků pro inhalační použití

Annex 11

Computerised Systems

VYR-32 Doplněk 11

Systémy řízené počítačem

Annex 12

Use of Ionising Radiation in Manufacture of Medicinal Products

VYR-32 Doplněk 12

Používání ionizujícího záření ve výrobě léčivých přípravků

Annex 13

Manufacture of Investigational Medicinal Products

VYR-32 Doplněk 13

Výroba hodnocených léčivých přípravků

Annex 14

Manufacture of Products derived from Human Blood or Human Plasma

VYR-32 Doplněk 14

Výroba léčivých přípravků pocházejících z lidské krve nebo lidské plazmy

Annex 15

Qualification and Validation

VYR-32 Doplněk 15

Kvalifikace a validace

Annex 16

Certification by a Qualified Person and Batch Release

VYR-32 Doplněk 16

Schvalování a propouštění šarží kvalifikovanou osobou

Annex 17

Parametric Release

VYR-32 Doplněk 17

Parametrické propouštění

Annex 19

Reference nad Retention Samples

VYR-32 Doplněk 19

Referenční a retenční vzorky

 

Glosary

 

Seznam definic

 

Úvod k pokynům pro správnou výrobní praxi

Farmaceutický průmysl Evropské unie udržuje vysokou úroveň jištění jakosti ve vývoji, výrobě a kontrole léčivých přípravků. Systém registrací zajišťuje, že všechny léčivé přípravky jsou hodnoceny kompetentní autoritou, čímž je zajištěna shoda se současnými požadavky na bezpečnost, jakost a účinnost. Systém povolování výroby zajišťuje, aby všechny přípravky registrované na evropském trhu vyráběli/ dováželi pouze schválení výrobci, jejichž činnost je pravidelně inspektována kompetentními autoritami, které používají principy řízení rizik. Držiteli povolení k výrobě musí být všichni farmaceutičtí výrobci v Evropské unii bez ohledu na to, zda jsou přípravky prodávány v rámci Unie nebo mimo ni.

Komise přijala dvě směrnice, kterými se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi (SVP) léčivých přípravků. Směrnice 2003/94/ES se týká léčivých přípravků pro humánní použití a Směrnice 91/412/EHS léčivých přípravků pro veterinární použití. Podrobné pokyny, které jsou v souladu s těmito zásadami, jsou zveřejněny v Pokynech pro správnou výrobní praxi (Guide to Good Manufacturing Practice), jež jsou uplatňovány při hodnocení žádostí o povolení k výrobě a jako podklady pro inspekce u výrobců léčivých přípravků.

Zásady SVP a podrobné pokyny se vztahují na veškeré činnosti, které vyžadují povolení podle článku 40 Směrnice 2001/83/ES, ve znění pozdějších předpisů, článku 44 Směrnice 2001/82/ES, ve znění pozdějších předpisů a článku 13 Směrnice 2001/20/ES, ve znění pozdějších předpisů. Tyto zásady a pokyny se zároveň vztahují na veškeré výrobní farmaceutické postupy, jako jsou postupy prováděné v nemocnicích.

Všechny členské státy a průmysl se dohodly, že požadavky SVP vztahující se na výrobu léčivých přípravků pro veterinární použití jsou stejné jako ty, jimiž se řídí výroba léčivých přípravků pro humánní použití. Určité podrobné úpravy pokynů pro SVP jsou uvedeny ve dvou specifických doplňcích určených pro veterinární léčivé přípravky a pro imunologické veterinární léčivé přípravky.

Pokyny jsou předkládány ve třech částech základních požadavků a v konkrétních doplňcích. Část I obsahuje zásady SVP, jimiž se řídí výroba léčivých přípravků. Část II se vztahuje na zásady SVP pro léčivé látky používané jako výchozí suroviny. Část III obsahuje dokumenty související se správnou výrobní praxí, které vyjasňují některé regulatorní požadavky.

Kapitoly Části I, „základní požadavky“, jsou nazvány podle jednotlivých zásad definovaných Směrnicí 2003/94/ES a Směrnicí 91/412/EHS. Kapitola 1, Řízení jakosti, stanoví základní principy jištění jakosti v oblasti výroby léčivých přípravků. Každá další kapitola obsahuje princip stanovující cíle jakosti této kapitoly a text, který poskytuje dostatečně podrobné údaje, jež výrobce seznamují se zásadními požadavky, které je třeba brát v úvahu při zavádění daných zásad.

V souladu s revidovaným článkem 47 Směrnice 2001/83/ES, ve znění pozdějších předpisů, a článkem 51 Směrnice 2001/82/ES, ve znění pozdějších předpisů, má Komise přijmout a zveřejnit podrobné pokyny pro SVP při výrobě léčivých látek používaných jako výchozí suroviny. Část II byla nově ustavena na základě pokynů vytvořených na úrovni ICH a zveřejněných jako ICH Q7A pro „aktivní farmaceutické látky“. Použití těchto pokynů bylo rozšířeno na humánní i veterinární sektor.

Jako doplnění základních požadavků správné výrobní praxe uvedených v Části I a II je začleněna řada doplňků poskytujících podrobné údaje o konkrétních oblastech činnosti. U některých výrobních postupů se současně uplatní několik doplňků (např. doplněk o výrobě sterilních léčivých přípravků a doplněk o výrobě radiofarmak a/nebo o výrobě léčivých přípravků biologického původu).

Za doplňky byl začleněn seznam definic používaných v Pokynech. Dokumenty zahrnuté v Části III jsou uvedeny jako sbírka dokumentů vztahujících se k SVP, které nejsou detailními pokyny na základě SVP stanovené ve směrnicích 2003/94/ES a 91/412/EC. Jejich cílem je vyjasnit regulatorní požadavky a měly by sloužit jako zdroj informací o současné správné praxi. Podrobnosti o jejich použitelnosti budou popsány jednotlivě v každém dokumentu.

Účelem Pokynů není ošetření bezpečnostních aspektů pro pracovníky podílející se na výrobě. To může být zvláště významné při výrobě některých léčivých přípravků, jako jsou např. vysoce účinné, biologické a radioaktivní léčivé přípravky. Nicméně tyto aspekty se řídí jinými ustanoveními práva Unie či národního práva.

V rámci Pokynů se předpokládá, že požadavky registrace vztahující se k bezpečnosti, jakosti a účinnosti přípravků jsou systematicky zapracovány do veškerých činností držitele povolení k výrobě v oblasti výroby, kontroly a propouštění k prodeji.

Výroba léčivých přípravků po mnoho let probíhá v souladu s pokyny pro správnou výrobní praxi a neřídí se normami CEN/ISO. Normy CEN/ISO byly uváženy, nicméně terminologie těchto norem nebyla v tomto vydání použita. Uznáváme, že existují i jiné přijatelné metody než ty, které jsou popsány v Pokynech, a jejichž prostřednictvím lze dosáhnout splnění zásad jištění jakosti. Tyto pokyny nijak neomezují vývoj nových přístupů a nových technologií, které byly zvalidovány a které zajišťují alespoň takovou úroveň jištění jakosti, jaká je stanovena v těchto pokynech.

Revize pokynů budou prováděny pravidelně, aby odrážely neustálé zlepšování nejlepších praxí v oblasti kvality. Revize budou veřejně dostupné na webové stránce Evropské komise:

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm