ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VYR-32 doplněk 6 verze 1

Pokyny pro správnou výrobní praxi - výroba medicinálních plynů  

Tento pokyn je překladem The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4, EU Guidelines to Good Manufacturing Practice, Annex 6, Manufacture of Medicinal Gases, ve znění platném k 31. 7. 2010.Tento pokyn nahrazuje pokyn VYR-32 Doplněk 6.

Doplněk byl revidován v důsledku restrukturalizace Pokynů SVP a potřeby upravit požadavky části II Pokynů tak, aby byly použitelné pro medicinální plyny. Bylo potřeba jasněji definovat, co by mělo být považováno za výchozí materiál a co za nerozplněný léčivý přípravek (bulk). Při této příležitosti byla také provedena celková aktualizace doplňku.

 

ZÁSADY

Na plyny, které splňují definici léčivého přípravku podle Směrnice 2001/83/ES nebo Směrnice 2001/82/ES (dále jen medicinální plyny), se vztahují požadavky stanovené v těchto směrnicích, včetně požadavků na výrobu. V důsledku toho se tento doplněk zabývá výrobou plynů jako léčivých látek a výrobou medicinálních plynů.

Vymezení výroby léčivé látky a výroby léčivého přípravku má být jasně definováno v každé registrační dokumentaci. Obvykle patří výroba plynu a čistící kroky do oblasti výroby léčivých látek. Plyny vstupují do farmaceutické oblasti od prvního skladování plynu určeného pro takové použití. 

Výroba plynů jako léčivých látek má splňovat základní požadavky Pokynů SVP (Část II), příslušnou část tohoto doplňku a další doplňky Pokynů SVP, pokud jsou relevantní. 

Výroba medicinálních plynů má splňovat základní požadavky Pokynů SVP (Část I), příslušnou část tohoto doplňku a další doplňky Pokynů SVP, pokud jsou relevantní. 

Ve výjimečných případech nepřetržitých procesů, kde není možné skladovat plyn jako meziprodukt mezi výrobou léčivé látky a výrobou léčivého přípravku, by měl být celý proces (od výchozích materiálů pro léčivou látku až po hotový léčivý přípravek) považován za příslušející do farmaceutické oblasti. To má být jasně uvedeno v registrační dokumentaci. 

Tento doplněk se nevztahuje na výrobu a zacházení s medicinálními plyny v nemocnicích, není-li to považováno za průmyslovou přípravu nebo výrobu. Příslušné části tohoto doplňku mohou být nicméně použity jako základ pro tyto činnosti.

VÝROBA PLYNŮ JAKO LÉČIVÝCH LÁTEK

Plyny klasifikované jako léčivé látky mohou být připraveny chemickou syntézou nebo se mohou získávat z přírodních zdrojů a následným čištěním, je-li to zapotřebí (jako např. v zařízení na dělení vzduchu). 

1. Procesy odpovídající těmto dvěma způsobům výroby plynů jako léčivých látek musí být v souladu se základními požadavky Části II Pokynů. Nicméně: 

(a) požadavky na výchozí materiály pro léčivé látky (Část II kapitola 7) se nevztahují na výrobu plynů jako léčivých látek pomocí dělení vzduchu (výrobce by měl nicméně zajistit, že kvalita vnějšího ovzduší je vhodná pro stanovený proces a případné změny v kvalitě vnějšího ovzduší nemají vliv na kvalitu plynu jako léčivé látky); 

(b) požadavky na průběžné stabilitní studie (Část II kapitola 11.5), které slouží k potvrzení podmínek skladování a doby použitelnosti/data přezkoušení (Část II kapitola 11.6), se neuplatňují v případě, že původní stabilitní studie byla nahrazena bibliografickými údaji (viz Pokyn pro CPMP/QWP/1719/00); 

(c) požadavky na referenční / retenční vzorky (Část II kapitola 11.7) se nevztahují na plyny jako léčivé látky, pokud není uvedeno jinak.

2. Výroba plynů jako léčivých látek kontinuálním procesem (např. dělením vzduchu) má být průběžně kontrolována na jakost. Výsledky tohoto monitorování mají být uchovávány způsobem, který umožní hodnocení trendů.

3. Kromě toho: 

(a) přeprava a dodávky nerozplněných plynů jako léčivých látek (v bulku) mají být v souladu se stejnými požadavky, které jsou uvedeny níže pro medicinální plyny (odstavec19 až 21 tohoto doplňku); 

(b) plnění plynů jako léčivých látek do lahví nebo do mobilních kryogenních nádob má splňovat stejné požadavky, které jsou uvedeny níže pro medicinální plyny (odstavec 22 až 37 tohoto doplňku), jakož i v Části II kapitola 9.

VÝROBA MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

Výroba medicinálních plynů se obecně provádí v uzavřeném zařízení. V důsledku toho je kontaminace produktu z okolí minimální. Nicméně riziko kontaminace (nebo křížové kontaminace s jinými plyny) se může objevit, zejména z důvodu opakovaného použití nádob. 

4. Požadavky uplatňované na lahve se mají vztahovat také na svazky lahví (s výjimkou skladování a dopravy s krytím před povětrnostními vlivy). 

Pracovníci

5. Všichni pracovníci zapojení do výroby a distribuce medicinálních plynů mají obdržet odpovídající školení SVP vztahující se konkrétně na tento typ produktů. Mají si být vědomi kriticky důležitých hledisek a potenciálních rizik vyplývajících z těchto přípravků pro pacienty. Vzdělávací programy mají zahrnovat řidiče kamionů (tankerů). 

6. Pracovníci subdodavatelů, kteří by mohli mít vliv na jakost medicinálních plynů (např. pracovníci zodpovědní za údržbu lahví nebo ventilů), musí být náležitě vyškoleni. 

Prostory a vybavení 

Prostory

7. Lahve a mobilní kryogenní nádoby mají být kontrolovány, připraveny, plněny a uloženy v zóně oddělené od nemedicinálních plynů a nemá docházet k výměně lahví /mobilních kryogenních nádob mezi těmito zónami. Lze však akceptovat, aby kontrola, příprava, plnění a skladování jiných plynů probíhaly ve stejných zónách za předpokladu, že tyto plyny splňují specifikace medicinálních plynů a že výrobní operace jsou prováděny podle standardů SVP. 

8. Prostory mají poskytnout dostatečný prostor pro výrobu, zkoušení a skladování, aby se předešlo jakémukoli riziku záměny. Prostory mají být navrženy tak, aby zde byly: 

(a) samostatné označené zóny pro různé plyny; 

(b) jednoznačná identifikace a oddělení lahví/mobilních kryogenních nádob v různých fázích zpracování (např. "čeká na kontrolu", "čeká na plnění", "karanténa", "propuštěné", "zamítnuté", "připravené dodávky"). 

Způsob, jakým lze dosáhnout výše požadovaného oddělení, bude záviset na povaze, rozsahu a složitosti celkového provozu. Lze využít dělicí čáry vyznačené na podlaze, příčky, závory, značky, etikety nebo jiné vhodné prostředky. 

9. Prázdné lahve/kryogenní nádoby pro domácí použití po vytřídění nebo údržbě a naplněné lahve/kryogenní nádoby pro domácí použití mají být skladovány v krytém prostoru, chráněny před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Naplněné lahve/mobilní kryogenní nádoby mají být skladovány takovým způsobem, který zajistí, že budou dodány v čistém stavu, v souladu s prostředím, ve kterém budou použity. 

10. Specifické podmínky skladování mají být zajištěny v souladu s rozhodnutím o registraci (např. pro směsi plynů, kde za mrazu dochází k oddělení fází).

Zařízení

11. Zařízení má být navrženo tak, aby bylo zajištěno, že správný plyn je naplněn do správné nádoby. Mezi potrubími, jimiž jsou jednotlivé plyny přiváděny, nemá obvykle existovat žádné křížové propojení. Pokud je vzájemné propojení zapotřebí (např. plnicí zařízení pro směsi), má být kvalifikací zajištěno, že neexistuje žádné riziko křížové kontaminace mezi jednotlivými plyny. Kromě toho má být rozdělovací potrubí vybaveno specifickými koncovkami/přípojkami. Tyto koncovky mohou být předmětem národních nebo mezinárodních norem. Použití koncovek podle různých norem na stejném plnicím místě má být pečlivě kontrolováno, stejně jako použití adaptérů nutných v některých situacích pro obejítí konkrétních systémů plnicího připojení. 

12. Zásobníky a cisterny mají být určeny pouze pro jeden plyn o definované jakosti. Nicméně medicinální plyny mohou být skladovány nebo přepravovány ve stejných zásobnících nebo jiných nádobách používaných pro skladování meziproduktu nebo přepravních zásobnících jako stejný nemedicinální plyn, za předpokladu, že jeho jakost je přinejmenším rovnocenná jakosti medicinálního plynu a jsou dodržována pravidla SVP. V takových případech má být prováděno a zdokumentováno řízení rizik pro jakost. 

13. Společný systém zásobování plynem pro rozvody medicinálních a nemedicinálních plynů je přijatelný pouze tehdy, pokud existuje ověřená metoda pro zabránění zpětného toku z potrubí pro nemedicinální plyn do potrubí pro medicinální plyn. 

14. Plnicí zařízení má být určeno pro daný medicinální plyn nebo pro určitou směs medicinálních plynů. Ve výjimečných případech může být přijatelné plnění plynů používaných pro jiné lékařské účely na plnicím zařízení, které je určené pro medicinální plyny, pokud je to odůvodněné a prováděné pod kontrolou. V těchto případech má být jakost nemedicinálního plynu přinejmenším stejná jako požadovaná jakost medicinálního plynu a mají být dodržovány požadavky SVP. Plnění pak má být prováděno kampaňovitě. 

15. Opravy a údržba (včetně čištění a proplachování) zařízení, nemají mít nepříznivý vliv na jakost medicinálních plynů. Postupy mají zejména popisovat opatření, která mají být přijata po opravě a údržbě zařízení zahrnující porušení integrity systému. Konkrétně má být prokázáno, že zařízení je bez jakékoliv kontaminace, která může nepříznivě ovlivnit jakost konečného produktu před uvolněním k použití. Záznamy mají být uchovány. 

16. Postup má popsat opatření, která mají být přijata v případě, kdy se cisterna vrátí zpět do servisu pro medicinální plyny (po transportu nemedicinálního plynu za podmínek uvedených v bodu 12, nebo po činnostech údržby). To má zahrnovat analytické zkoušky.

Dokumentace

17. Údaje obsažené v záznamech o každé šarži lahví/mobilních kryogenních nádob musí zajistit, aby byla každá naplněná nádoba sledovatelná podle významných hledisek příslušné plnicí operace. Pokud to bude vhodné, mají být zaznamenány: 

(a) název výrobku;

(b) číslo šarže;

(c) datum a čas plnění;

(d) identifikace osob(y) provádějících každý významný krok (např. příprava linky, příjem, příprava před plněním, plnění apod.);

(e) odkaz(y) na šarži(e) plynu(ů) použitých pro plnicí operaci, jak je uvedeno v bodu 22, včetně stavu;

(f) použité zařízení (např. plnicí zařízení/stojan);

(g) množství lahví/mobilních kryogenních nádob před plněním, včetně individuálních identifikačních čísel a vodní kapacity/kapacit;

(h) činnosti prováděné před vlastním plněním (viz bod 30);

(i) klíčové parametry, které jsou potřebné k zajištění správného naplnění za standardních podmínek;

(j) výsledky příslušných kontrol zajišťujících, že lahve/mobilní kryogenní nádoby jsou naplněny;

(k) vzorek štítku šarže;

(l) specifikace konečného přípravku a výsledky zkoušek kontroly jakosti (včetně odkazu na stav kalibrace zkušebního zařízení);

(m) množství zamítnutých lahví/mobilních kryogenních nádob s individuálními identifikačními čísly a důvody pro zamítnutí;

(n) podrobnosti o jakýchkoli problémech či neobvyklých událostech a podepsané povolení k odchylce od plnicích pokynů a

(o) prohlášení kvalifikované osoby o osvědčení, datum a podpis.

18. Mají být vedeny záznamy pro každou šarži plynu, která má být dodána do zásobníků nemocnice. Tyto záznamy mají podle potřeby zahrnovat následující položky (položky, které mají být zaznamenány, se mohou lišit v závislosti na místní legislativě): 

(a) název výrobku;

(b) číslo šarže;

(c) identifikační údaje pro zásobníky (cisterny), ve kterých jsou certifikovány šarže;

(d) datum a čas plnění;

(e) identifikaci osoby (osob) provádějící plnění zásobníku (cisterny);

(f) odkaz na dodávající cisternu (zásobník), odkaz na zdroj plynu (je-li to použitelné);

(g) příslušné podrobné údaje o plnění;

(h) specifikace konečného přípravku a výsledky zkoušek kontroly jakosti (včetně odkazu na stav kalibrace zkušebních zařízení);

(i) podrobnosti o jakýchkoliv problémech nebo neobvyklých událostech a podepsané povolení k odchylce od plnicích pokynů a

(j) prohlášení kvalifikované osoby o osvědčení, datum a podpis.

Výroba 

Přečerpávání a dodávky kryogenního a zkapalněného plynu

19. Přečerpávání kryogenních nebo zkapalněných plynů z primárního zásobníku, včetně kontrol před přečerpáváním, má být prováděno v souladu s validovanými postupy, které jsou navrženy tak, aby se zabránilo možnosti kontaminace. Přečerpávací potrubí má být vybaveno zpětnými ventily nebo jiným vhodným řešením. Ohebné spojky, spojovací hadice a koncovky mají být před použitím propláchnuty příslušným plynem. 

20. Spojovací hadice sloužící k naplnění zásobníků a cisteren mají být vybaveny připojením pro konkrétní produkt. Použití adaptérů umožňujících připojení zásobníků a cisteren, které nejsou vyhrazeny pro stejné plyny, má být přiměřeně kontrolováno. 

21. Dodávky plynu mohou být přidány do zásobníků obsahujících plyn o stejné definované jakosti za předpokladu, že vzorek je testován, aby se potvrdilo, že jakost dodaného plynu je přijatelná. Tento vzorek může být odebrán:

  • z plynu před jeho přidáním do zásobníku nebo
  • ze zásobníku po přidání plynu.

 Poznámka: Viz zvláštní úpravy v bodu 42 pro plnění zásobníků, které jsou v držení zákazníků v jejich prostorech.

Plnění a označování lahví a mobilních kryogenních nádob

22. Před plněním lahví a mobilních kryogenních nádob mají být šarže plynu (plynů) stanoveny, kontrolovány podle specifikací a schváleny pro plnění. 

23. V případě nepřetržitých procesů uvedených v kapitole 'Zásady' má být zajištěna přiměřená mezioperační kontrola, aby se zajistilo, že plyn vyhovuje specifikacím. 

24. Lahve, mobilní kryogenní nádoby a ventily mají splňovat příslušné technické specifikace a příslušné požadavky registrace. Mají být určeny pro jednotlivý medicinální plyn nebo pro danou směs medicinálních plynů. Lahve mají být barevně kódované podle příslušných norem. Mají být přednostně opatřeny ventily na zbytkový přetlak s nevratným mechanismem s cílem poskytnout odpovídající ochranu proti kontaminaci. 

25. Lahve, mobilní kryogenní nádoby a ventily mají být kontrolovány před prvním použitím ve výrobě a mají být řádně udržovány. V případě, že jsou používány zdravotnické prostředky se značkou CE, má být údržba prováděna podle pokynů výrobce zdravotnického prostředku. 

26. Činnosti kontroly a údržby nemají mít vliv na jakost a bezpečnost léčivého přípravku. Voda používaná pro tlakovou vodní zkoušku , která se provádí u lahví, má být alespoň v kvalitě pitné vody. 

27. Lahve mají být před montáží ventilu předmětem vnitřní vizuální kontroly, která je součástí zkoušek a činnosti údržby, aby se potvrdilo, že nejsou kontaminovány vodou nebo jinými nečistotami. Zkouška má být provedena: 

  • když jsou lahve nové a prvotně předány do servisu pro medicinální plyny;
  • po jakékoli zákonné tlakové vodní zkoušce nebo rovnocenném testu, kdy je odstraněn ventil;
  • kdykoliv se nahrazuje ventil. 

Po montáži musí být ventil uzavřen, aby se zabránilo jakékoli kontaminaci vstupující do lahve. Pokud existuje sebemenší pochybnost o vnitřním stavu lahve, má být ventil odstraněn a lahev vnitřně zkontrolována, zda nebyla kontaminována. 

28. Činnosti údržby a oprav lahví, mobilních kryogenních nádob a ventilů jsou v odpovědnosti výrobce léčivého přípravku. V případě subdodávek mají být prováděny pouze schválenými subdodavateli a mají být uzavřeny smlouvy včetně technických dohod. Subdodavatelé musí být auditováni, aby se zajistilo, že jsou dodržovány příslušné normy. 

29. Má existovat systém pro zajištění sledovatelnosti lahví, mobilních kryogenních nádob a ventilů. 

30. Kontroly, které mají být provedeny před plněním, mají zahrnovat: 

(a) v případě lahví kontrolu provedenou v souladu s definovaným postupem, aby se zjistilo, že je v každé lahvi pozitivní zbytkový tlak; 

  • v případě, že je lahev opatřena ventilem minimálního zbytkového tlaku a není zjištěn signál o pozitivním zbytkovém tlaku, má být zkontrolována správná funkce ventilu, a pokud je prokázáno, že ventil negunguje správně, je třeba lahev zaslat k údržbě,
  • v případě, že lahev není opatřena ventilem minimálního zbytkového tlaku a není zjištěn pozitivní zbytkový tlak, lahev má být odložena stranou pro další kroky potvrzující, že není kontaminována vodou nebo jinými nečistotami; dodatečná opatření by se mohla skládat z vnitřní vizuální kontroly, po které následuje čištění pomocí schválené metody; 

(b) ověření, že všechny štítky předchozí šarže byly odstraněny; 

(c) ověření, že každé poškozené označení produktu bylo odstraněno a nahrazeno; 

(d) vnější vizuální kontrolu každé lahve, mobilní kryogenní nádoby a ventilu na mechanické poškození, na vady způsobené při elektrickém svařování nebo na jiné poškození a kontaminaci olejem nebo tukem; v případě potřeby má být provedeno čištění; 

(e) kontrolu správnosti ventilů u každé lahve nebo mobilní kryogenní nádoby určující, že se jedná o správný typ pro konkrétní daný plyn; 

(f) kontrolu data příští zkoušky, která má být provedena na ventilu (v případě ventilů, které je třeba pravidelně testovat); 

(g) kontrolu lahví nebo mobilních kryogenních nádob, aby se ověřilo, že všechny zkoušky požadované národními nebo mezinárodními předpisy (např. tlaková vodní zkouška lahve nebo ekvivalentní zkouška) byly provedeny a jsou stále platné, a 

(h) ověření, že každá lahev je barevně označena v souladu s rozhodnutím o registraci (barevné označení podle příslušných národních/mezinárodních standardů). 

31. Pro plnicí operace má být definována šarže. 

32. Lahve, které byly vráceny k opětovnému naplnění, mají být připraveny s péčí tak, aby se minimalizovalo riziko kontaminace, v souladu s postupy stanovenými v rozhodnutí o registraci. Tyto postupy, které mají zahrnovat operace evakuace a/nebo proplachu, mají být validovány. 

Poznámka: U stlačených plynů má být maximální teoretický obsah nečistot 500 ppm v/v získaných při plnicím tlaku 200 bar a 15 °C (a ekvivalentní pro jiné plnicí tlaky). 

33. Mobilní kryogenní nádoby, které byly vráceny k opětovnému naplnění, mají být připravovány s péčí tak, aby se minimalizovalo riziko kontaminace, v souladu s postupy stanovenými v rozhodnutí o registraci. Zejména mobilní nádoby bez zbytkového tlaku mají být připravovány validovanou metodou. 

34. Má být vhodným způsobem zkontrolováno, že každá lahev/mobilní kryogenní nádoba byla řádně naplněna. 

35. U každé naplněné lahve je třeba provést zkoušku těsnosti za použití vhodné metody dříve, než se lahev vybaví označením zajišťujícím originalitu (viz bod 36). Zkušební metody nemají vnášet žádnou kontaminaci do výstupu z ventilu a zkouška má být případně provedena po každém odběru vzorku pro kontrolu jakosti. 

36. Po naplnění mají být ventily lahví vybaveny kryty (kloboučky) k ochraně vývodů proti kontaminaci. Lahve a mobilní kryogenní nádoby mají být vybaveny označením zajišťujícím originalitu. 

37. Každá lahev nebo mobilní kryogenní nádoba mají být označeny. Číslo šarže a datum exspirace mohou být na samostatném štítku. 

38. V případě medicinálních plynů získaných smícháním dvou nebo více různých plynů (v potrubí před plněním nebo přímo v lahvích) má být proces míchání validovaný, aby se zajistilo, že plyny jsou řádně promíchány v každé lahvi a směs je homogenní. 

Kontrola jakosti

39. Každá šarže medicinálního plynu (lahve, mobilní kryogenní nádoby, zásobníky nemocnic) má být zkoušena v souladu s požadavky registrace a certifikována. 

40. Nejsou-li vyžadována v registraci odlišná ustanovení, plán odběru vzorků a analýzy, které mají být provedeny, musí být v případě lahví v souladu s následujícími požadavky: 

(a) V případě plnění jednosložkového medicinálního plynu na multi-lahvovém plnění má být nejméně jedna lahev z každého plnicího stojanu zkoušena na totožnost a obsah vždy, když jsou měněny lahve na plnicím stojanu. 

(b) V případě postupného plnění jednosložkového medicinálního plynu se má zkouška na totožnost a obsah provádět alespoň u jedné z lahví naplněných v nepřerušeném pracovním cyklu. Za nepřerušený pracovní cyklus se považuje např. plnění prováděné během jedné směny stejnou obsluhou na stejném zařízení a ze stejné šarže nerozplněného plynu. 

 (c) V případě plnění medicinálního plynu připraveného smícháním dvou nebo více plynů v lahvi ze stejného potrubí má být zkoušen plyn z každé lahve na totožnost a obsah. Pro pomocné látky, pokud existují, by mohly být zkoušky na totožnost provedeny u jedné lahve z plnicího cyklu na stojanu (nebo z nepřetržitého plnicího cyklu v případě lahví plněných postupně). V případě validovaného automatizovaného plnicího systému může být zkoušen menší počet lahví. 

(d) Předem připravené směsi plynů se mají řídit stejnými zásadami jako v případě jednosložkových plynů, pokud je prováděno kontinuální zkoušení směsi určené k plnění.

Předem připravené směsi plynů se mají řídit stejnými zásadami jako medicinální plyny připravované směšováním plynů v lahvích, pokud není prováděno nepřetržité zkoušení směsi určené k plnění. 

Pokud to není odůvodněno, má být provedena zkouška na obsah vody. Mohou být oprávněné jiné postupy odběru vzorků a zkoušení, které poskytují přinejmenším rovnocennou úroveň jištění jakosti. 

41. Nejsou-li v registraci vyžadována odlišná ustanovení, závěrečné zkoušení u mobilních kryogenních nádob má zahrnovat zkoušku na totožnost a obsah každé nádoby. Zkoušení šarží má být prováděno pouze v případě, když bylo prokázáno, že byly zachovány kritické parametry plynu zůstávajícího v každé nádobě před plněním. 

42. Kryogenní nádoby v držení zákazníků (nemocniční zásobníky nebo kryogenní nádoby pro domácí péči), které jsou doplňovány na místě z vyhrazených cisteren, nemusí být vzorkovány po naplnění za předpokladu, že součástí dodávky je osvědčení o analýze obsahu cisterny. Má být však prokázáno, že v postupných naplněních je udržována specifikace plynu v nádobách. 

43. Pokud není uvedeno jinak, referenční a retenční vzorky nejsou vyžadovány. 

44. Průběžná stabilitní studie se nevyžaduje v případě, že původní stabilitní studie byla nahrazena bibliografickými údaji (viz  Note for Guidance CPMP/QWP/1719/00). 

Přeprava balených plynů

45. Naplněné lahve s plynem a kryogenní nádoby pro domácí péči mají být chráněny během dopravy tak, aby zejména byly dodány zákazníkům v čistém stavu v souladu s prostředím, ve kterém budou použity. 

DEFINICE POJMŮ 

Plyn jako léčivá látka (Active substance gas)
Jakýkoli plyn, který má být léčivou látkou léčivého přípravku.

Dělení vzduchu (Air separation)
Dělení atmosférického vzduchu na jeho složky pomocí frakční destilace za kryogenních teplot. 

Stlačený plyn
Plyn, který je zcela v plynném stavu při teplotách vyšších než-50 °C, když je plněn pod tlakem pro přepravu.   

Nádoba (Container)
Nádoba je kryogenní nádoba (zásobník, cisterna nebo jiný typ mobilní kryogenní nádoby), lahev nebo svazek lahví nebo jakýkoliv jiný obal, který je v přímém kontaktu s plynem. 

Kryogenní plyn (Cryogenic gas)
Plyn, který zkapalní při 1,013 bar při teplotách pod-150 °C. 

Lahev (Cylinder)
Nádoba obvykle válcovitého tvaru vhodná pro stlačený, zkapalněný nebo rozpuštěný plyn, vybavená zařízením k regulaci spontánního odtoku plynu za atmosférického tlaku a pokojové teploty. 

Svazek lahví (Cylinder bundle)
Komplet lahví, které jsou spolu pevně spojeny konstrukcí a propojeny spojovacím potrubím, přepravovány a používány jako celek. 

Evakuovat (Evacuate)
Odstraňovat zbytek plynu z nádoby/systému dosažením tlaku nižšího než 1,013 bar s použitím vakuového systému. 

Plyn (Gas)
Jakákoliv látka, která je zcela v plynném stavu při 1,013 bar a +20 °Cnebo má tlak par vyšší než 3 bar při +50 °C. 

Kryogenní nádoby pro domácí péči (Home cryogenic vessel)
Mobilní kryogenní nádoby určené k uchovávání kapalného kyslíku a uvolnění plynného kyslíku pro pacienty v domácí péči. 

Tlaková vodní zkouška (Hydrostatic pressure test)
Zkouška prováděná podle národních nebo mezinárodních požadavků, aby bylo zajištěno, že tlakové nádoby jsou schopny odolávat tlakům až do konstrukčního tlaku zásobníků. 

Zkapalněný plyn (Liquefied gas)
Plyn, který je v obalu pro přepravu částečně kapalný (nebo pevný) při teplotě nad-50 °C. 

Multi-lahvové plnění (Rozdělovací potrubí) (Manifold)
Zařízení nebo aparatura, které umožňují, aby jedna nebo více nádob na plyn byly současně vyprázdněny a plněny. 

Maximální teoretický obsah zbytkových nečistot (Maximum theoretical residual impurity)
Plynné nečistoty z možného zpětného toku, které zůstávají po procesu přípravy lahví před plněním. Výpočet maximálního teoretického obsahu zbytkových nečistot se týká pouze pro stlačených plynů a předpokládá se, že tyto plyny se chovají jako ideální plyny. 

Medicinální plyn (medicinal gas)
Plyn nebo směs plynů, které jsou klasifikovány jako léčivý přípravek (jak je definováno ve směrnicích 2001/83/ES a 2001/82/ES). 

Ventil na zbytkový přetlak (Minimum pressure retention valve)
Ventil lahve, který udržuje přetlak plynu v lahvi oproti atmosférickému tlaku po použití lahve, aby se zabránilo vnitřní kontaminaci lahve. 

Mobilní kryogenní nádoby (Mobile cryogenic vessel)
Mobilní tepelně izolované nádoby určené k udržení obsahu v kapalném stavu. V tomto Doplňku tento pojem nezahrnuje cisterny.  

Zpětný ventil (Non-return valve)
Ventil umožňující průtok pouze v jednom směru. 

Proplach (Purge)
Odstranění zbytkového plynu z nádoby/systému tím, že se provede nejprve natlakování a potom odvzdušnění plynu používaného pro proplach na 1,013 bar. 

Zásobník (Tank)
Statická tepelně izolovaná nádoba určená pro uchovávání zkapalněných nebo kryogenních plynů. Jsou také nazývány "Fixní kryogenní nádoby". 

Cisterna (Tanker)
V kontextu tohoto Doplňku tepelně izolovaná nádoba upevněná na vozidle pro přepravu zkapalněného nebo kryogenního plynu. 

Ventil (Valve)
Zařízení pro otevírání a uzavírání nádob. 

Odvzdušnit (odvětrat) (Vent)
Odstranit zbytkový plyn z nádoby/systému až na 1,013 bar, otevřením nádoby/systému do atmosféry.