ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na změnu dosavadní praxe v uvádění aktuálních dat z rozhodnutí o maximální ceně a výši a podmínkách úhrady do Seznamu cen a úhrad

Informace o způsobu posuzování odvolaných správních řízení po vrácení z Ministerstva zdravotnictví (dále jen "MZ") a uvádění aktuálních dat v Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ (dále jen "Seznam").  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) v návaznosti na vydání návrhu Seznamu ke dni 20.1.2019 a s ohledem na následné vydání řádného Seznamu k 1.2.2019 tímto informuje, že na základě racionálních a přezkoumatelných důvodů dospěl k závěru, že jeho dosavadní praxe ohledně uvádění aktuálních dat z rozhodnutí do Seznamu neodpovídala zcela institutu předběžné vykonatelnosti – upraveno v ustanovení § 39h odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZP“) tak, jak je uvedeno a rozebráno např. v rozhodnutí  MZ ze dne 19.9.2017 č. j. MZDR22978/2017-2/FAR sp. zn. FAR: L23/2017 k sp. zn. SUKLS58740/2017, kde jsou v části IV., bod c) podrobně vysvětlovány termíny platnost, právní moc, předběžná vykonatelnost a vykonatelnost. Uvedené rozhodnutí MZ je dostupné na webových stránkách MZ https://www.mzcr.cz/dokumenty/rozhodnuti-cjmzdr229784/2017-2/farspznfarl23/2017k-spznsukls58_14233_878_1.html.

 

Smyslem institutu předběžné vykonatelnosti je, aby práva a povinnosti vyplývající z rozhodnutí dle části šesté ZVZP, které je předběžně vykonatelné, vstoupily do reality dříve, než rozhodnutí nabyde právní moci. Právní moc potvrzujícího rozhodnutí MZ tak pouze deklaruje, že Ústav rozhodl svým předběžně vykonatelným rozhodnutím v prvním stupni odborně správně a zákonně a znamená nezměnitelnost předběžně vykonatelného rozhodnutí řádným opravným prostředkem, nikoliv pak obnovení dříve vykonatelných výší cen a úhrad za situace, kdy se v Seznamu uplatňují hodnoty z rozhodnutí Ústavu s novějším datem vykonatelnosti.

 

Ústav tak s ohledem na výše uvedené upravil svou praxi do budoucna v tom smyslu, že v Seznamu budou zohledněna rozhodnutí s nejnovějším datem vykonatelnosti meritorního rozhodnutí Ústavu a potvrzující rozhodnutí MZ již nebude mít vliv na samotné hodnoty uváděné v Seznamu, respektive nanejvýš potvrdí nezměnitelnost rozhodnutí, ze kterého hodnoty vychází, řádným opravným prostředkem.

 

V souladu s ustanovením § 39n odst. 2 ZVZP tak Ústav učinil do návrhu Seznamu, který Ústav pravidelně zveřejňuje na elektronické úřední desce ke 20. dni kalendářního měsíce a ke kterému se lze vyjádřit do předposledního dne kalendářního měsíce. Ústav vyjádření vyhodnocuje a případně provádí opravy.

 

Sekce cenové a úhradové regulace

29.1.2019