ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na plánovanou aktualizaci datového rozhraní Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.1.2023 – aktualizace 11.11.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) připravil úpravu datového rozhraní Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ, která zahrnuje změny související s novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění) k 1.1.2022. Nové datové rozhraní vstoupí v platnost k 1.1.2023.

Plánovaná změna datového rozhraní byla představena na semináři pro externí subjekty (https://www.sukl.cz/sukl/dalsi-informace/prezentace-k-seminar-c-9-sekce-cenove-a-uhradove-regulace) dne 1.6.2022, zároveň byla projednána a přijata na korespondenčním jednání Komise pro metodiku v srpnu 2022.

 

VAKCÍNY

K nejvýznamnější změně dochází v oblasti zveřejňování ze zákona hrazených (dále také „ex-lege úhrada“) očkovacích látek podle § 30 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. V Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ, a to v souborech SCAU a SCAU_UHRX dojde k těmto úpravám:

  • Ex lege úhrady léčivých přípravků obsahujících očkovací látku uvedenou v § 30 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo ex lege úhrady léčivých přípravků obsahujících léčivou látku vyjmenovanou v §15 odst. 4 budou uváděny přímo v polích určených pro výši úhrady pro konečného spotřebitele UHR (UHR1 až UHRX), přičemž ex lege úhrady léčivých přípravků obsahujících léčivou látku vyjmenovanou v §15 odst. 4 budou uváděny pouze v poli UHR1.
  • Typ ex lege úhrady bude vyjádřen v polích právního základu jádrové úhrady LEG_JUHR (LEG_UHR1 až LEG_JUHRX), a to jak v režimu ekonomicky nejméně náročné varianty (dále také jen „ENNV“) dle §15 odst. 4 (pouze v poli LEG_JUHR1) nebo § 30 odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění, tak i mimo režim ENNV dle § 30 odst. 2 písm. f), h) a i) zákona. Ex-lege úhrada ve výši ENNV bude opatřena jako dosud symbolem „V“. Ex-lege úhrada léčivého přípravku mimo režim ENNV bude opatřena novým symbolem „W“.
  • V polích s příznakem plné úhrady PUHR (PUHR1 až PUHRX) budou ekonomicky nejméně náročné varianty léčivých přípravků plně hrazených ze zákona dle § 15 odst. 4 (pouze v poli PUHR1) nebo § 30 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění označeny stávajícím symbolem „I“. Léčivé přípravky hrazené mimo režim ENNV ve výši ceny pro konečného spotřebitele (MFC) budou označeny novým příznakem „M“.
  • Stávající pole pro uvádění ekonomicky nejméně nákladné varianty ENNV1 a ENNV2 budou ponechána pouze jako pole rezervní; ENNV1 jako RP40 a ENNV2 jako RP9.

 

OSTATNÍ

Z některých dalších změn uvádíme:

  • Stanovení úhrady léčivým přípravkům pro vzácná onemocnění podle § 39da zákona o veřejném zdravotním pojištění bude označeno novým symbolem „D“ v polích právního základu jádrové úhrady LEG_JUHR (LEG_UHR1 až LEG_JUHRX)
  • Smluvní ujednání, která mohou mít vliv na nákladovou efektivitu či dopad do rozpočtu a která jsou rozhodující pro přiznání nebo změnu výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ ve správním řízení, budou označeny příznakem „1“ ve sloupci č. 28 číselníku SCAU s označením „SMLOUVY“.

 

Vzhledem k podstatnému zásahu do datového rozhraní v oblasti vakcín je v testovacím souboru níže znázorněno zobrazení ex-lege úhrad léčivých přípravků obsahujících očkovací látku uvedenou v § 30 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo ex lege úhrady léčivého přípravku obsahujícího léčivou látku vyjmenovanou v § 15 odst. 4 tohoto zákona. Pomocné číselníky DETIND zůstávají beze změn.

Dále Ústav připojuje plné testovací soubory SCAU a SCAU_UHRX v novém datovém rozhraní včetně obou příslušných datových rozhraní, ve kterých jsou veškeré provedené změny zvýrazněny. Na základě připomínek externích subjektů k nesprávným formátům datumů v testovacích souborech byla tato vada opravena a aktualizované soubory ve formátu .xls i .txt jsou připojeny pod názvy „test2“. Zároveň je doplněn aktualizovaný pomocný číselník LIMv15.xls.

Případné dotazy můžete směřovat do 30.11.2022 na adresu scau@sukl_cz, do předmětu e-mailu uveďte Datové rozhraní_novela.


Sekce cenové a úhradové regulace

Aktualizace 11.11.2022