ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Postup při soutěži o nejnižší cenu

Tato verze neobsahuje odkazy na vnitřní pokyny a formuláře. Metodika je účinná od 1.9.2010.  

1. CÍL

Stanovit postup při soutěži o nejnižší cenu za účelem zajištění plně hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a k zajištění účelného vynakládání prostředků zdravotního pojištění.

2. UŽIVATELÉ

Pracovníci  CAU, TIO, DOZ, OSS

3. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY

Cenová soutěž - soutěž o nejnižší cenu ve smyslu § 39e zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Ex-offo – správní řízení zahajované z moci úřední

LP/PZLÚ – léčivý přípravek/potravina pro zvláštní lékařské účely

VaPÚ – výše a podmínky úhrady

– správní řízení

TIO – tiskové a informační oddělení

CAU – sekce cenové a úhradové regulace

MC – maximální cena

SŘDLP – správní řízení databáze léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

SA – oddělení statistiky a analýz

SSL AA – elektronická spisová služba Athéna

– základní úhrada

OSS – oddělení spisové služby

Věstník SÚKL – měsíční informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené pro regulované subjekty, vydává se na základě zákona o léčivech

ODTD – obvyklá denní terapeutická dávka

Výchozí síla pro ODTD - podíl ODTD a počtu jednotlivých dávek za den (může se jednat i o v ČR  neregistrovanou sílu tj. fiktivní).

Odpočet - částka, o kterou se snižuje cena pro koncového spotřebitele, jestliže je přípravek vydáván na lékařský předpis a je plně hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění (výpočet viz. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2009/FAR ze dne 20.3.2009 část 5, odst. 6). Neprovádí se u ZULP

ORC – Orientační cena pro konečného spotřebitele s diferencovanou obchodní přirážkou a s odpočtem regulačního poplatku včetně DPH. Odpočet není odečten u zvlášť účtovaných léčivých přípravků.   

DPH – daň z přidané hodnoty

CP – cena původce – tj. cena, za kterou je léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely dodávána původcem první osobě oprávněné léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely distribuovat nebo vydávat, bez obchodní přirážky a DPH

CKS – cena pro konečného spotřebitele – tj. včetně obchodní přirážky a DPH

Referenční skupina – skupina léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím, která je uvedena mezi referenčními skupinami ve vyhlášce č. 384/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Pseudoreferenční skupina - skupina léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných, která není uvedena mezi referenčními skupinami ve vyhlášce č. 384/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zodpovědná osoba (ZO)  (ADM- administrativa, MC, SA) – osoba, určená vedoucím příslušného oddělení k vyřizování cenové soutěže

4. NAVAZUJÍCÍ VNITŘNÍ PŘEDPISY

SP-CAU-002 Metodika stanovení základní úhrady

5. SOUVISEJÍCÍ OBECNĚ PLATNÉ PŘEDPISY, NORMY A PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin

Vyhláška č. 92/2008 Sb., o stanovení seznamu zemí referenčního koše, způsobu hodnocení výše, podmínek a formy úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a náležitostech žádosti o stanovení výše úhrady, ve znění pozdějších předpisů

6. POSTUP

6.1. Postup před zahájením  cenové soutěže

6.1.1.

Podatelna obdrží podnět k zahájení cenové soutěže. Podatelna předá ve spisové službě Athena a fyzicky podnět na sekretariát CAU a ten následně na oddělení stanovení maximálních cen.

 

Zodpovědná osoba oddělení MC ve spolupráci se ZO oddělení SA zjistí:

a)       zda (pseudo)referenční skupina, které se podnět týká, obsahuje nejméně 3 LP nebo PZLÚ od nejméně 2 výrobců

Ano – pokračuje bodem b)  

Ne – informuje žadatele dopisem, že nelze cenovou soutěž vypsat

 

b) zda se jedná o (pseudo)referenční skupinu dle § 39c odst.3 zákona o veřejném zdravotním pojištění

 

c) kdo podnět podal

Podnět podala zdravotní pojišťovna – pokračuje bodem 6.2.

Podnět podal jiný podatel – pokračuje bodem 6.1.2.

6.1.2.

Na pokyn vedení Ústavu nebo na základě pokynu vedoucího sekce CaU  může ZO odd.MC zkoumat, zda jsou splněny pro konkrétní referenční skupinu podmínky uvedené v bodě 6.1.1. a vypsat cenovou soutěž . Pokud ano, pokračuje bodem 6.2.

 

O závěrech této fáze informuje ZO oddělení MC neprodleně e-mailem vedoucí oddělení VaPÚ.

6.2. Zahájení SŘ

Pokud jsou splněny podmínky uvedené v kap.6.1., Ústav zahájí cenovou soutěž :

a)       ZO odd.MC připraví Oznámení o zahájení cenové soutěže

b)       ZO odd.MC zajistí zveřejnění Oznámení ve  Věstníku elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetové stránce Ústavu: https://www.sukl.cz/vestnik-sukl)  - předá požadavek na TIO, které zpětně informuje odd.MC o datu vydání Věstníku

 

Zveřejněním dle této kapitoly je zahájena cenová soutěž.

 

6.3. Průběh cenové soutěže

6.3.1.

Přijímání nabídek

Oznámením o zahájení počíná běh 30 denní lhůty pro přijímání nabídek ze strany osob uvedených § 39f odst. 2 písm. a) a b) zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tato lhůta se počítá tak, že prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení (pravidla pro počítání času dle § 40 správního řádu.)

Podatelna předává nabídky na sekretariát CAU a ten následně na oddělení MC.

ZO oddělení MC provede kontrolu:

1. zda nabídky podaly osoby uvedené v § 39f odst.2 písm. a) a b) zákona o veřejném zdravotním pojištění

tj. a) držitel rozhodnutí o registraci LP, je-li LP registrován, a dovozce nebo tuzemský výrobce PZLÚ

   b) dovozce nebo tuzemský výrobce LP, je-li jím dovážený nebo vyráběný LP používán na území ČR v rámci specifického léčebného programu nebo jiný předkladatel specifického léčebného programu

          Ano – pokračuje bodem 2         

Ne –  vyzve k odstranění vad nabídky. Řízení se nepřerušuje. Vada musí být odstraněna nejpozději do lhůty stanovené výzvou.

 

2. zda nabídky mají náležitosti stanovené zákonem o veřejném zdravotním pojištění

  • údaj o názvu nebo obchodní firmě navrhovatele
  • IČ, bylo-li přiděleno
  • adresa sídla navrhovatele
  • název dostupného LP či PZLÚ
  • kód přidělený Ústavem, je-li přípravek registrován
  • údaj o lékové formě, velikosti balení, způsobu a cestě podání
  • navrhovaná cena v Kč pro balení přípravu identifikované sukl kódem spolu s upřesněním zda jde o CP či cenu na jiné úrovni, kdy musí být přesně specifikováno o jakou cenu se jedná, zda byl proveden odpočet dle cenového předpisu, DPH apod.
  • prohlášení navrhovatele dle §39e  odst.3 zákona o veřejném zdravotním pojištění

 

 

Ano - pokračuje bodem 6.3.2. a následujícími.

Ne -  pokračuje bodem 3.

 

3. vyzve k doplnění náležitostí ve lhůtě 5 dnů. Řízení se do doplnění náležitostí soutěžitelem nebo do uplynutí lhůty k doplnění přeruší. Nabídka musí být doplněna nejpozději do lhůty stanovené výzvou.

6.3.2. Úprava nabídek

Po uplynutí 30 denní lhůty pro podávání nabídek s ohledem na přerušení pro doplnění náležitostí, ZO oddělení MC vyčká 5 dní na doručení posledních nabídek (podaných v poslední den lhůty k poštovní přepravě). Poté přistoupí k přípravě Oznámení o nabídkách. Oznámení obsahuje informace pouze o úplných přijatých nabídkách – příprava na zveřejnění (5 dní).

 

Oznámení o zveřejnění bude obsahovat označení navrhovatele dle správního řádu, údaj o léčivém přípravku tj. název, údaj o  lékové formě, velikosti balení, způsobu a cestě podání, kód přidělený Ústavem, je-li přípravek registrován, a údaj o nabízené ceně v Kč spolu se specifikací zda jde o CP či cenu na jiné úrovni a uvedení 10-ti denní lhůty (lhůta ex lege) pro úpravu nabídek. Navrhovanou cenu lze pouze snížit.

 

Jestliže Ústav v zákonné lhůtě neobdrží žádnou nabídku, ZO odd.MC

a)   připraví Oznámení o zrušení cenové soutěže – bez nabídek

b)   zajistí zveřejnění Oznámení ve Věstníku elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetové stránce Ústavu: https://www.sukl.cz/vestnik-sukl)   - předá požadavek na TIO, které zpětně informuje odd.MC o datu vydání Věstníku

 

O výsledku soutěže e-mailem informuje vedoucí oddělení VaPÚ.

6.3.3. Zveřejnění cenových nabídek

ZO oddělení MC zajistí zveřejnění oznámení o zpracovaných nabídkách ve Věstníku elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetové stránce Ústavu: https://www.sukl.cz/vestnik-sukl)  - předá požadavek na TIO, které zpětně informuje odd.MC o datu vydání Věstníku

6.3.4. Validace nabídek

ZO oddělení MC hlídá běh 10ti denní lhůty pro příjem upravených nabídek

Eviduje návrhy na úpravu nabídek, kontroluje náležitosti nabídek (včetně prohlášení navrhovatele dle  zákona o veřejném zdravotním pojištění ke snížené ceně)

Do cenové soutěže jsou zařazeny pouze ty návrhy na úpravu nabídek, které byly podány v 10 denní lhůtě a směřují ke snížení ceny konkrétního přípravku.

Podatelé nabídek, které nejsou zařazeny , oddělení MC o nezařazení a o důvodu nezařazení písemně vyrozumí.

6.3.5. Vyhodnocení nabídek

V tomto smyslu provede ZO oddělení MC ve spolupráci se ZO oddělení SA vyhodnocení nabídek – od konce 10ti denní lhůty do 15 dnů

Vyhodnotí, zda nabídky vedou k úspoře finančních prostředků zdravotního  pojištění.

 

K úspoře veřejných prostředků dochází, pokud je základní úhrada dopočtená z nejnižší nabídky postupem podle SP-CAU-002 bod 6.8.4. nižší než aktuálně pravomocná základní úhrada (pseudo)referenční skupiny

 

Pokud ano – pokračuje bodem 6.3.6.

Pokud ne - zruší cenovou soutěž. Vypracuje Oznámení o zrušení cenové soutěže.

 

Způsob vyhodnocení nabídek a nalezení nejnižší nabídky:

Z CP budou dopočteny orientační ceny pro konečného spotřebitele (ORC) s využitím maximální obchodní přirážky a DPH a po provedení odpočtu s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků, kde odpočet odečten nebude.

Pokud navrhovatelem nabídnutá cena je na jiné úrovni než CP musí být přesně specifikováno o jakou cenu se jedná, zda byl proveden odpočet dle cenového předpisu, DPH apod.

Přepočet na ORC se uplatní pouze v případě, že nabízené ceny budou na jiné úrovni než je ORC.

 

Dopočtené ORC budou přepočteny na aktuálně platnou výchozí sílu pro ODTD s použitím koeficientu (s ohledem na dávkování) podle §16 vyhlášky č. 92/2008 Sb. Přepočet pomocí koeficientu nebude použit v případech uvedených v SP-CAU-002 v bodě 6.3.2.

 

Jako nejnižší nabídka bude vyhodnocena nabídka navrhovatele s cenou přípravku, jehož ORC za sílu výchozí pro ODTD po případném přepočtu koeficientem je nejnižší v souladu s postupem podle SP-CAU-002 bod 6.8.3.

 

Pokud výsledek cenové soutěže nevede k úspoře prostředků veřejného zdravotního pojištění, bude cenová soutěž zrušena.

 

Pokud nejnižší nabídka vede k úspoře finančních prostředků zdravotního pojištění (tzn., že je nižší než dosavadní výše základní úhrady) bude přijata jako vítězná nabídka.

6.3.6. Oznámení o přijetí vítězné nabídky

a)       oznámení navrhovateli o přijetí jeho nabídky

b)       zveřejní rozhodnutí o výsledku vyhodnocení cenové soutěže

-  ve  Věstníku elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetové stránce Ústavu: https://www.sukl.cz/vestnik-sukl)   - předá požadavek na TIO, které zpětně informuje odd.MC o datu vydání Věstníku

 

Nahlížení do spisu bude umožněno pouze pokud budou splněny podmínky správního řádu.

Zpětvzetí nabídky navrhovatelem v průběhu soutěže je možné.

Vzhledem k tomu, že Věstník je vydáván jedenkrát měsíčně, bude zveřejňovací povinnost řešena zvláštními vydáními.

6.4. Další navazující procesy

Na výše popsaný průběh cenové soutěže navazují další procesy -  kontrolní proces a proces úpravy základní úhrady v referenční skupině.

 

  1. Kontrolní procesy

ZO odd.MC známí e-mailem sekci dozoru vydání rozhodnutí včetně data doručení. Od tohoto okamžiku 12 měsíců by měla sekce dozoru provádět kontrolu, zda navrhovatel nejnižší ceny rozhodnutí dodržuje. V případě nedodržení této povinnosti předá okamžitě na PRO.

 

  1.  Úprava základní úhrady referenční skupiny

ZO odd.MC oznámí e-mailem ZO odd. SA a odd.VaPÚ vydání rozhodnutí včetně data doručení. Od tohoto data musí být zohledňován výsledek při stanovování základní úhrady.

Oddělení VaPÚ nebo SA neprodleně zahájí revizi RS nebo pseudoreferenční skupiny k zohlednění výsledku cenové soutěže do základní úhrady.

Základní úhrada bude následně stanovena postupem podle SP-CAU-002 bod 6.8.3.

7. PŘÍLOHY

nejsou