ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Otázky a odpovědi k použití léčivých přípravků pro moderní terapii s výsledkem propouštěcích testů mimo schválené specifikace

Státní Ústav pro kontrolu léčiv upřesňuje formou otázek a odpovědí problematiku podání léčivého přípravku pro moderní terapii v případě, že některý z propouštěcích testů ve výrobě vyšel mimo akceptační kritéria  

U léčivého přípravku pro moderní terapie (LPMT) je za výjimečných podmínek možné jeho podání pacientovi i v případě, že některý z propouštěcích testů vyšel mimo akceptační kritéria (out-of-specifications; OOS). Tato možnost a nutné podmínky jsou popsány v části 11.5 pokynu Good Manufacturing Practice for Advanced Therapy Medicinal Products (GMP for ATMP)  / česká verze Pokynu SÚKL VYR-43 pro správnou výrobní praxi léčivých přípravků pro moderní terapie.

Centralizovaně registrované LPMT

Základní otázky a odpovědi týkající se centralizovaně registrovaných LPMT jsou zveřejněny na webu Evropské lékové agentury (EMA): 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/questions-answers-use-out-specification-batches-authorised-cell-tissue-based-advanced-therapy_en.pdf


Otázka 1: Vyžaduje SÚKL hlášení o podání registrovaného LPMT s výsledky OOS na SÚKL mimo podmínky uvedené v pokynu GMP for ATMP a jakým způsobem?

Ano. Pokyn GMP for ATMP vyžaduje hlášení na EMA a dozorovou autoritu příslušnou místu propuštění šarže.  SÚKL zároveň vyžaduje hlášení použití registrovaného LPMT s výsledky OOS je-li daná šarže přípravku podána pacientovi v ČR.

Hlášení na SÚKL by mělo být provedeno formou hlášení na zavady@sukl_cz v rozsahu formuláře pro nahlášení závady v jakosti: https://www.sukl.cz/hlaseni-podezreni-na-zavadu-v-jakosti-leciv.

SÚKL takové oznámení neposuzuje/neschvaluje, bude skutečnost pouze evidovat.

Ohlášení je nutné provést do 48 hodin od dodání přípravku na centrum – bez ohledu na plánovaný okamžik aplikace. Pokud by nebyl léčivý přípravek následně podán, je zapotřebí toto rovněž hlásit.

Hodnocené LPMT a přípravky schválené v rámci nemocniční výjimky


Otázka 1: Jaké kroky jsou nutné při zjištění výsledku OOS při výrobě hodnoceného LPMT? Vyžaduje SÚKL hlášení o výrobě hodnoceného LPMT s výsledkem OOS a jakým způsobem?

Výrobce hodnoceného léčivého přípravku případ prošetří (provede analýzu příčin a případné nutnosti zavedení nápravných opatření) a vede jej jako odchylku od výroby dle odpovídajících požadavků správné výrobní praxe (SVP). Potřeba hlášení SÚKL o výrobě hodnoceného LPMT s výsledkem OOS se liší v závislosti na okamžiku zjištění odchylky:

a) v případě, že k zjištění výsledku OOS dojde až po propuštění šarže kvalifikovanou osobou (přichází v úvahu u některých testů, jejichž konečné výsledky jsou v souladu se schválenou dokumentací známy až následně, jako např. test sterility), je toto zjištění považováno za závadu v jakosti. Hlášení na SÚKL by mělo být provedeno formou hlášení na zavady@sukl_cz v rozsahu formuláře pro nahlášení závady v jakosti: https://www.sukl.cz/hlaseni-podezreni-na-zavadu-v-jakosti-leciv.

Oznámení o závadě v jakosti by mělo být na SÚKL provedeno bez odkladu.

b) V případě, že k zjištění výsledku OOS dojde před propuštěním šarže kvalifikovanou osobou, daná šarže není kvalifikovanou osobou propuštěna a nejedná se v tomto případě o závadu v jakosti a hlášení o závadě v jakosti není relevantní.

Je-li následně tato šarže v souladu s částí 11.5 pokynu GMP for ATMP podána pacientovi na žádost ošetřujícího lékaře, výrobce zaznamená potvrzení ošetřujícího lékaře o akceptaci přípravku a neprodleně vyrozumí o takovýchto událostech zadavatele klinického hodnocení. Informace o způsobu hlášení této skutečnosti na SÚKL jsou uvedeny u otázky č. 2 níže.


Otázka 2: Vyžaduje SÚKL hlášení o použití hodnoceného LPMT s výsledkem OOS a jakým způsobem?

SÚKL vyžaduje hlášení o použití hodnoceného LPMT s výsledkem OOS v případě, že k zjištění výsledku OOS došlo před propuštěním šarže kvalifikovanou osobou (tzn. je podán na žádost lékaře) a že má být daný přípravek podán pacientovi v České republice. Zadavatel klinického hodnocení by měl předložit kopii certifikátu analýzy dané šarže přípravku, odůvodnění a analýzu rizik hodnotící možný vliv odchylky na kvalitu, bezpečnost a účinnost přípravku. Hlášení použití hodnoceného LPMT s výsledkem OOS spolu s uvedenými podklady a identifikací konkrétního klinického hodnocení (EudraCT číslo) by mělo být provedeno na klinsekret@sukl_cz. U klinických hodnocení s LPMT je vhodné ošetřit možnost podání OOS již v protokolu klinického hodnocení. Lékař je vždy povinen informovat pacienta o přínosu a rizicích podání OOS LPMT a předání této informace pacientovi zdokumentovat.

SÚKL takové oznámení neposuzuje/neschvaluje, bude skutečnost pouze evidovat.

Oznámení o plánovaném použití by mělo být provedeno bez odkladu.


Otázka 3: Je možné ponechat pacienta, kterému bude podán přípravek s výsledkem OOS, nadále v klinickém hodnocení?

Ano. Možnost podání přípravku s OOS by však měla být zahrnuta v protokolu. Zde by mělo být uvedeno, jakým způsobem budou data z těchto šarží vyhodnocována, podání přípravku s výsledkem OOS musí být ve zpracování výsledků klinického hodnocení zohledněno. 


Upozorňujeme, že vždy je nutné dodržet základní podmínku stanovenou pokynem "GMP for ATMP", že podání přípravku s výsledkem analýzy šarže OOS je možné pouze ve výjimečných případech, kdy je podání přípravku nezbytné k tomu, aby se zabránilo vzniku bezprostředního významného rizika pro pacienta, a s ohledem na jiné možnosti pro pacienta a důsledky toho, kdyby pacient buňky/tkáně obsažené v přípravku neobdržel.

Sekce registrací a sekce dozoru

17. 7. 2020