ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Odpovědi na dotazy k semináři 21. 10. 2021

Q: Uvažujete, že zrušíte povinnost pro ČR hlásit jakákoliv úmrtí v KH do 7 dnů? Jestliže ne, jakým způsobem se bude provádět hlášení u studií podaných přes CTIS?

A: Pokud bude úmrtí označeno zkoušejícím nebo zadavatelem nebo oběma jako SUSAR, hlášeno být musí. Pokud se bude jednat o úmrtí subjektu hodnocení, které nebude vyhodnoceno jako SUSAR, zadavatel nebude mít povinnost nás o tom informovat. Pokud tak učiní, budeme rádi.

 

Q: Je možné požádat dodatečně o výjimku z hlášení o úmrtí ve studii, kde úmrtí je endpointem (studie již běží) a hlásit je v roční zprávě?

A: Ano, toto možné je, ale musí to být řádně zdůvodněno.

 

Q: Je možné poslat taky úvodní podání přes email posta@sukl_cz?

A: Ano, pokud nejste společnost, která á DS (datovou schránku), tak můžete podat e-mailem přes posta@sukl_cz. Jde ale o běžnou e-mailovou adresu, nejedná se o zabezpečený e-mail, jako je např. Eudralink. Je pak i otázkou, zda
e-mail pojme rozsáhlou dokumentaci.

 

Q: Pokud dodatek k protokolu navyšuje celkový počet pacientů v KH, je nutné pozastavit nábor v okamžiku dosažení původního počtu pacientů před schválením dodatku?

A: Do navyšování počtu SH SÚKL nezasahuje, žádosti schvaluje. Je otázkou, jak by klinická centra věděla, že již byl zařazen požadovaný počet subjektů hodnocení? Dle našeho názoru, je možné pokračovat v náboru, pokud je zajištěno vše ostatní, tzn. např. dostatečný počet IMP…

 

Q: U IMP, které mají vliv na imunitní systém, požadujeme testování na HIV a hepatitis B+C při screeningu. Poraďte, jak zdůvodnit zadavateli? reference legislativu

A: Jedná se o takové přípravky, které svým mechanismem účinku mohou způsobit potlačení imunity pacienta, a tím i znovuvzplanutí nebo zhoršení onemocnění HIV a hepatitis B+C. V tomto případě je pak argumentací pro zadavatele bezpečnost pacient v klinickém hodnocení, což je základní bod GCP (sekce 2 THE PRINCIPLES OF ICH GCP, bod 2.3 „The rights, safety, and well-being of the trial subjects are the most important considerations and should prevail over interests of science and society.“)

 

Q: Lze podepsat protokol zkoušejícím a zadavatelem elektronicky?

A: Požadavky na elektronický podpis v případě plně elektronického podání žádosti o klinické hodnocení elektronicky:

Elektronický podpis a jeho certifikát musí splňovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 910/2014 ze dne 23.7.2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES „eIDAS“. Toto nařízení je účinné od 29.9.2018 a má úplný přímý účinek s předností před vnitrostátními předpisy. Došlo ke sjednocení pojmů a nástrojů, včetně vzájemného uznávání elektronických podpisů. V České republice je provedeno zákonem č. 297/2016 Sb. („Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce“).

Zákon č. 297/2016 Sb., O službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

-          v ustanovení § 5 stanoví:

K podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze kvalifikovaný elektronický podpis, podepisuje-li elektronický dokument, kterým právně jedná,

a) stát, územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená zákonem nebo právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem (dále jen „veřejnoprávní podepisující“), nebo

b) osoba neuvedená v písmenu a) při výkonu své působnosti.

-              v ustanovení § 6 stanoví

(1) K podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze uznávaný elektronický podpis, podepisuje-li se elektronický dokument, kterým se právně jedná vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu nebo jiné osobě v souvislosti s výkonem jejich působnosti.

(2) Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis neboli QES (qualified electronic signature), jak ho označuje mezinárodní právo, je zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (dále jen „certifikační autorita“).

Pro vytvoření tohoto druhu elektronického podpisu je nejen nutné, aby fyzická osoba měla vydaný kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, ale rovněž i to, aby související soukromý klíč, který osoba používá pro podepisování, byl vytvořen a uložen na certifikovaném prostředku. Pro tyto certifikované prostředky nařízení eIDAS zavádí pojem kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů a mohou to být např. čipové karty a USB tokeny, které prošly potřebnou certifikací (seznam těchto prostředků zveřejňuje na svých stránkách Evropské komise). Certifikovaný prostředek vydává certifikační autorita.

Zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu

Podpis musí být „potvrzen“ certifikační autoritou (v České republice je to První certifikační autorita, a. s., Česká pošta, s. p., a eIdentity a. s.). Zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu je tedy skutečně spojen s osobou, pro kterou byl vystaven.

V rámci iniciální žádosti nelze akceptovat naskenované elektronicky podepsané dokumenty (Cover letter, CTA form). Naskenovaný dokument lze akceptovat pouze v případě, pokud je podepsaný ručně. Dokument podepsaný elektronicky musí být zaslán v původní, neupravené verzi, a to prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím elektronické pošty - e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem.

Pro plnou moc podepsanou elektronicky platí stejné požadavky na elektronický podpis, jak je uvedeno výše. Nelze akceptovat naskenovanou elektronicky podepsanou plnou moc. Musí být zobrazitelné podrobnosti o kvalifikovaném certifikátu elektronického podpisu a celém řetězci jeho vydání pro možnost ověření jeho platnosti. Plnou moc podepsanou elektronicky lze použít pouze na jedno konkrétní řízení.

Dále je dle SÚKL akceptovatelný i tento podpis zkoušejícího – zkoušející má elektronický ISF file, pro který má hlavní zkoušející vytvořený unikátní přístup (user name + password). Má zde možnost přímo podepsat dokumenty pomocí svých přihlašovacích údajů. Podpis na dokumentu pak vypadá následovně:

Tento elektronicky podepsaný dokument je akceptovatelný ze strany SUKL a již není třeba mít k dispozici fyzicky podepsaný dokument hlavním zkoušejícím.

Q: Jaký typ elektronického podpisu zadavatele je akceptovatelný na protokolu nebo prohlášeních. Postačuje "prostý" elektronický podpis?

A: Prostý elektronický odpis není dostačující. Více viz výše.

 

Q: Jaká je představa SÚKL o podobě "HIGHLIGTED" verze aktualizované verze ICF pro stávající pacienty? Verze se znač. změnami? Vyjmuté přeškrtnuté, nové zvýrazněné?

A: Pokud subjekt hodnocení (SH) podepisuje další verze ICF, které byly aktualizovány, pak by změny měly být vyznačeny – co již neplatí (škrtnuto) + co je doplněno (zvýrazněno). Jinak se SH nebude orientovat ve změnách, na to, aby poznal, co je nového a co chybí by musel srovnávat text s předchozí verzí, což je nereálné.

Doporučujeme však spíše než highlighted verze předkládat již zařazeným pacientům pouze dodatky k ICF, které jsou přehlednější.

 

Q: Existují nějaké dokumenty, které stále požadujete zaslat vytištěné při iniciálním podání? Může být Pověřovací dopis podepsán elektronicky? Druh el. podpisu?

A: Originály plných mocí a pověření – v tištěné podobě, pokud není dokumentace zaslána DS (datovou schránkou), v tom případě stačí podepsané ručně a scan vložen do DS, která sama zaručuje originální podpis.

Uznávaný elektronický podpis – viz výše.

 

Q: Budou se neintervenční studie tedy dál řídit národní legislativou členských států EU?

A: Ano, pokud nebude vytvořen nějaký evropský společný dokument, nařízení pro klinická hodnocení neintervenční studie neřeší. Nemáme informaci, že by se něco takového chystalo.

 

Q: Může být jako první akt pro zahájení KH dle Nařízení taky samotné povolení?

A: Ne nemůže. Je to první akt až po vydání povolení, např. iniciace centra nebo náborové aktivity.

 

Q: V případě budoucího použití biologických vzorků mimo rozsah studie bude vyžadován separátní ICF týkající se výhradně tohoto souhlasu?

A: Ano, měl by to být samostatný ICF jen pro tento účel.

 

Q: V rámci validace Part I bude zadavatel informován v rámci připomínek i o výši poplatku, který má uhradit v rámci ČS a zaplatit do 5 dnů?

A: 5 dnů je asi nereálných, aby byl připsán poplatek na našem účtu. Je možné, že budeme požadovat doklad o uhrazení (např. příkaz k úhradě…). Ještě blíže upřesníme, v tuto chvíli je v řešení.

 

Q: Dotaz k VHP: podání národní části v případě, kdy byla přijata "globální" part I k posouzení 12.10. (Part II) by byl až 23.11. -10.12. Odmítnout v ČR?

A: Pokud byla globální část přijata do VHP před 15. 10. 2021, pak ještě doběhne standardně přes VHP a pokud bude ve VHP schválena, pak je samozřejmě nutné dokumentaci podat i národně. 15. 10. 2021 byl ukončen příjem nových studií a dodatků do VHP, ale samotné posuzování v rámci VHP té dokumentace, která byla předložena včas, stále běží. Datum 15. 10. 2021 bylo zvoleno tak, aby veškerá dokumentace předložená do tohoto data mohla být posouzena do 30. 1. 2022 a VHP se tak nepřekrývalo s CTR.

 

Q: Můžete doporučit konkrétní předpisy, které regulují reklamu v oblasti KH v ČR (z čeho vycházet při tvorbě letáků atd.)?

A: Reklama na klinické hodnocení nemá v zákoně o regulaci reklamy žádnou speciální úpravu. Při tvorbě propagačních materiálů je třeba se řídit obecnými principy pro reklamu uvedenými v §1, §2, §2a a § 2c zákona o regulaci reklamy a dále speciálními ustanoveními pro reklamu na léčivé přípravky uvedenými v §5, §5a a §5b tamtéž.

Podstatné je, že léčivý přípravek, který je předmětem hodnocení není registrován, proto na něj nelze podle shora uvedených ustanovení realizovat žádnou reklamu. Z toho důvodu doporučujeme název hodnoceného léčivého přípravku v reklamních materiálech vůbec neuvádět.

 

Q: Budou mít zadavatelé možnost náhledu do inspekčních zpráv v EU databázi?

A: Zadavatelé uvidí Inspekční zprávu, která bude publikována pro veřejnost, do inspekčního modulu nemají přístup.

 

Q: Jestliže člen některé ze současných EK přijme nabídku do EK SÚKLu, bude moci zůstat ve stávající EK?

A: Ano, ze strany SÚKL tomu nic nebrání.

 

Q: Cizincům bude ICF podáván v jazyce kterém?

A: V jazyce, kterému prokazatelně dobře rozumí, tedy nejlépe v jeho rodném jazyce. Ke schválení se předkládá certifikovaným překlad ICF do tohoto cizího jazyku. Jedná se o překlad naposledy schváleného ICF Ústavem, nikoliv o překlad globálního templatu.

 

Q: Bude jen 1 EK SÚKLu,nebo jich bude mít SÚKL víc? Bude mít předsedu/předsedy a komu bude předseda podřízen, když by tato EK měla být na rozhodnutí SÚKLu nezávislá?

A: Bude 1 etická komise SÚKL, která bude mít 1 a více skupin, dle počtu žádostí předkládaných žádostí a následně překlopení systému jen na žádosti prostřednictvím EU portálu se počet zvýší. Každá skupina by měla být samostatně fungující, mít svého předsedu a místopředsedu a celkem nejméně 10 členů. Zamýšlíme i možnost specializovaných skupin etické komise, např. zaměřené na onkologická klinická hodnocení nebo na pediatrické studie… SÚKL do rozhodování skupin nebude zasahovat, koordinace z naší strany bude nyní v napojení na EU portál, hlídání časů, stahování a rozesílání dokumentace, tzn. něco jako bylo ve VHP procedurách. Rozhodnutí etické komise nebudeme zpochybňovat, budeme ho respektovat.

 

Q: Podle Nařízení bude možné mít průvodní dopis pouze v anglickém jazyce (bez českého jazyka)?

A: Ano, průvodní dopis bude v anglickém jazyce.

 

Q: Podle Nařízení požadavky na synopsi v českém jazyce budou daný podobně jako nyní, dle přílohy KLH-20? nebo bude možné přeložit synopsi, která je součástí protokolu?

A: Ano, byli bychom rádi, kdyby mohlo zůstat zachované. Pokud by to Evropská komise vyhodnotila jako požadavek nad rámec nařízení a možností požadavků členských států, pak bychom rozhodnutí respektovali a požadovali bychom překlad synopse uvedené v protokolu.

 

Q: Bude i pro studie dle Nařízení platit KLH-22 pro text ICF?

A: Ano, tento pokyn je doporučující k tomu, jak by měly být psány informace pro pacienty, co uvádět, jakým formulacím se v č.j. vyhnout. 

 

Q: Budete v rámci nového nařízení nutné překládat aktualizovaný souhrn protokolu i pro substantial modification?

A: nejsem si vědoma, že to tento požadavek byl uveden v nařízení. Ani v současné době při předložení podstatného dodatku nepožadujeme předkládat aktualizaci souhrnu protokolu.

 

Q: Je nutný kvalifikovaný certifikovaný podpis taky na prohlášení zadavatele (např. gender distribution)?

A: S takovým prohlášením jsme se ještě nesetkali. Nevím ani jaká jiná prohlášení byste mohli mít na mysli. Bez bližšího upřesnění nedovedeme odpovědět.

 

Q: Pokud za sponzora podává globální CRO PART I a PART II bude zadávat lokální pobočka CRO v ČR, musí být také tato lokální pobočka zaregistrována přes OMS?

A: CRO budou muset být zaregistrovány v OMS. To, aby mohli cokoli v CTIS dělat, k tomu budou muset mít administrátorem sponzora přidělenou roli – jak o tom mluvil Mgr. J. Hájek.

 

Q: Bude i do budoucna povinnost žádat SÚKL o inspekci výroby API (přidání na GMP certifikát), která je vyrobena pouze pro použití do výroby IMP?

A: Ne, není pro to právní základ.

V podrobných pokynech pro SVP pro výrobu hodnocených LP (Podrobné pokyny Komise ke správné výrobní praxi hodnocených humánních léčivých přípravků podle druhého pododstavce čl. 63 odst. 1 nařízení (EU) č. 536/2014) je uvedeno:

Ve vztahu ke sv. 4 části II EudraLex je třeba podotknout, že nařízení (EU) č. 536/2014 nestanoví požadavky na správnou výrobní praxi léčivých látek hodnocených léčivých přípravků. Nicméně, má-li být klinické hodnocení použito na podporu žádosti o registraci, je třeba zohlednit část II svazku 4 EudraLex.

 

Q: Budou dál existovat lokální EK po přechodném období CTR?

A: Ano, etické komise by měly být zachovány i po ukončení přechodného období. To, že se nebudou vyjadřovat k intervenčním klinickým hodnocením léčiv neznamená, že nebudou potřebné. Jejich úloha (dle Helsinské deklarace a mezinárodní úmluvy o biomedicínském výzkumu) je i v etickém přezkumu plánů/protokolů neintervenčních klinických studií, grantových studií, studií a projektů odborných společností, klinických zkoušek zdravotnických prostředků, intervenčních studií jiných než s léčivými přípravky, např. srovnávající léčebné postupy, studií s doplňky stravy aj. Jejich úloha je důležitá, nelze je tedy vynechat. Pro tyto typy studií neplatí dnes a nebude ani v budoucnu dělení na místní etické komise a etické komise pro multicentrická klinická hodnocení, vždy půjde o etickou komisi.

 

Q: Dobrý den, která z adres je platná na dotazy ohledně CTIS/ regulace? 1) narizeniKH@sukl_cz nebo 2) ctis-dpo@sukl_cz. Je mezi nimi rozdíl?

A: jakékoli dotazy k nařízení a EU portálu směřujte na adresu narizeniKH@sukl_cz

Adresa ctis-dpo@sukl_cz je určena pouze pro dotazy, zprávy a komunikaci k zpracování osobních údajů v KH, tedy k GDPR a to ještě v rámci komunikace s EMA.

 

Q: Může být jako moment zahájení klinického hodnocení hlášeno datum první zahajovací návštěvy centra KH? Zahájení aktivity směřující k náboru SH je dost vágní.

A: Ano, pokud to bude první akt v rámci realizace daného klinického hodnocení po jeho povolení.

Q: Vyjde nějaký pokyn pro novou EK (studie podané přes EU Portál)?

A: Etická komise SÚKL bude mít statut a jednací řád, které budou zveřejněny (statut připravil dle požadavku zákona 66/2017 SÚKL a musí ho schválit ministerstvo zdravotnictví ČR, (ministr). Jednací řád si připraví etická komise, rovněž musí být schválen MZ ČR.

Pro koordinaci spolupráce se SÚKL bude standardní postup, jako jsme měli pro VHP procedury. Případně budou vytvořeny i další standardní postupy, pokud bude více skupin etické komise, aby jejich činnost byla harmonizována.

 

Q: Prosím ještě o odpověď, komu bude předseda EK SUKLu podřízen...

A: Povinnosti předsedy etické komise jsou stanoveny zákonem č. 66/2017. Předseda bude zodpovědný za činnost skupiny etické komise a plnění jejích úkolů dle požadavků nařízení 536/2014 a zákona 66/2017.  Bude muset zajistit dodržování statutu, jednacího řádu a standardních postupů. V rozhodování bude předseda (i další členové) etické komise nezávislý na SÚKL. Nedokáži lépe odpovědět ve vztahu ke slovu „podřízen“. Jmenovat jako člena etické komise ho bude ministr zdravotnictví, za předsedu si ho zvolí členové skupiny etické komise. Odvolán z pozice může být v případě, že nebude plnit povinnosti dané výše uvedenou legislativou.

 

Q: Prosím, kdy bude dostupný konkrétní seznam dokumentace, která bude při podávání PART II požadována?

A: Podle nařízení jsou to dokumenty uvedené v prezentaci. Jakmile bude známé složení alespoň první skupiny etické komise SÚKL, budeme společně pracovat na přípravě pokynu s bližším upřesněním.

 

Q: Plánuje SUKL ještě další seminář před implementací Nařízení, např. v prosinci 2020 nebo začátkem 2021?

A: Ano, rádi bychom připravili další seminář k zákonu 66/2017 a požadavkům, k nové vyhlášce pro klinická hodnocení, k aktualizovaným informacím k CTIS, ale v tuto chvíli nemůžeme sdělit ani termín, ani realizaci semináře definitivně slíbit.

 

Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků

Dne 27. 10. 2021