ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jednání CHMP 14. - 17. března 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA), které se konalo 14. – 17. března 2011  

Kladné stanovisko k registraci nových léčivých přípravků

Výbor přijal kladné stanovisko, kterým doporučil registraci u následujících nových léčivých přípravků:

 • Eliquis (apixaban), držitele rozhodnutí o registraci Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, určeného k prevenci žilních trombembolických příhod u dospělých pacientů, kteří podstoupili elektivní náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu. Vlastní posuzování léčivého přípravku Eliquis začalo 24. března 2010 a trvalo  210 dní aktivního času.
 • Yellox (bromfenac), držitele rozhodnutí o registraci Croma-Pharma GmBH, určeného k léčbě pooperačního očního zánětu, následujícího po extrakci katarakty u dospělých pacientů. Vlastní posuzování léčivého přípravku Yellox začalo 2. června 2009 a trvalo 210 dní aktivního času..
 • Zoely and IOA (nomegestrol acetate/estradiol), držitele rozhodnutí o registraci Merck Serono Europe Ltd and N.V. Organon, určeného k  orální kontracepci. Vlastní posuzování léčivého přípravku Zoely začalo 19. srpna 2009 a trvalo 210 dní aktivního času.

Výbor přijal kladné stanovisko také u léčivého přípravku Cinryze („orphan“ – LP k léčbě vzácných onemocnění, lidský C1 inhibitor), držitele rozhodnutí o registraci ViroPharma SPRL, určeného k léčbě a prevenci angioedémových  ataku pacientů s chybějícím C1 inhibitorem. Vlastní posuzování léčivého přípravku začalo 24. března 2010 a trvalo 210 dní aktivního času..

Výbor CHPM nicméně poznamenal, že držitel rozhodnutí o registraci ViroPharma je považován za stejného žadatele jako firma Sanquin, držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku se stejným složením, lékovou formou a  indikací
jako léčivý přípravek Cinryze v několika členských zemích Evropské unie (EU). Tento fakt může zabránit udělení rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Cinryze.

 

Kladné stanovisko k terapeutickým indikacím

Výbor přijal kladné stanovisko k žádostem o  rozšíření terapeutických indikací přidáním nových možností léčby u léčivých přípravků, kterým již bylo uděleno rozhodnutí o registraci v EU, a to pro:

 • Herceptin (trastuzumab), držitele rozhodnutí o registraci Roche Registration Ltd, k rozšíření schválené indikace o léčbu pacientů s HER2-pozitivním raným karcinomem prsu, v kombinaci s adjuvantní chemoterapií sestávající z paklitaxelu nebo docetaxelu následující adjuvantní chemoterapii  doxorubicinem
  a cyclophosphamidem, nebo sestávající z docetaxelu a karboplatiny.
 • Lucentis (ranibizumab), držitele rozhodnutí o registraci Novartis Europharm Ltd, k rozšíření schválené indikace o léčbu zrakového postižení v důsledku makulárního edému na podkladěretinální žilní okluze.
 • Remicade (infliximab), držitele rozhodnutí o registraci Janssen Biologics B.V., k rozšíření schválené indikace léčba závažné Crohnovy choroby o  pacienty se střední až závažnou  aktivitou onemocnění.
 • Revatio (sildenafil), léčivý přípravek k léčbě vzácných onemocnění („orphan“) držitele rozhodnutí o registraci Pfizer Ltd, k rozšíření schválené indikace o pediatrické pacienty od jednoho roku věku do 17 let, postižené  plicní arteriální hypertenzí.

 

Souhrn stanovisek pro všechny léčivé přípravky, včetně jejich plných terapeutických indikací, je k dispozici na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA).

 

Záporné stanovisko k rozšíření terapeutických indikací

Výbor přijal záporné stanovisko u léčivého přípravku Vectibix (panitumumab), držitele rozhodnutí
o registraci Amgen Europe B.V., k rozšíření stávajících indikací o  použití panitumumabu v kombinaci s chemoterapií u pacientů s nemutovaným „wild-type“ onkogenem KRAS u  metastazujícího karcinomu střeva nebo konečníku.

Více informací o důvodech vedoucích k negativnímu stanovisku je k dispozici v samostatném dokumentu „Otázky a odpovědi“, dostupném na webových stránkách EMA.

 

Možnost nedostatku dodávek léčivého přípravku Thyrogen

Výbor byl informován držitelem rozhodnutí o registraci Genzyme Europe B.V. o nedostatečných dodávkách léčivého přípravku Thyrogen (thyrotropin alfa) do července 2011 kvůli problému ve výrobě. Držitel rozhodnutí o registraci Genzyme bude moci  do července 2011 uspokojit pouzepřibližně 45% poptávky z EU.

Léčivý přípravek Thyrogen je registrován k  diagnóze a léčbě zbytků tkáně štítné žlázy po tyreoidektomii u pacientů s rakovinou štítné žlázy. Během nedostatku dodávek by mělo být užití léčivého přípravku Thyrogen omezeno na ty pacienty, kteří nejsou schopni tolerovat vysazení hormonů štítné žlázy, nebo u nichž by nebylo vysazení hormonů štítné žlázy účinné.

Pokud to bude možné, mělo by být použití léčivého přípravku Thyrogen pro jiné pacienty odloženo až do zlepšení dodávek Thyrogenu. Pokud odklad léčby není možný , měli by ošetřující lékař a pacient zvážit alternativní možnosti léčby.

Tato doporučení jsou pouze dočasná a nemění  aktuálníschválené informace k léčivému přípravku Thyrogen.

 
 Ukončení arbitrážního řízení

Výbor dokončil  arbitrážnířízení, zahájené z důvodu neshody mezi členskými státy EU, týkající se registrace léčivého přípravku Canazole (Clotrimazol krém 1%), držitele rozhodnutí o registraci Pinewood Laboratories Ltd. Tento protiplísňový léčivý přípravek je určen k léčbě kožních infekcí způsobených houbovitými mikroorganismy, plísněmi nebo kvasinkami.

Arbitrážní řízení bylo zahájeno pro pochyby o průkazu  terapeutické ekvivalence předmětného léčivého  přípravku s referenčním přípravkem Canesten a požadavku na předložení terapeutické ekvivalenční studie nebo jiného validovaného modelu k průkazu ekvivalence. Ze závěru hodnocení Výboru vyplývá,, že data poskytnutá držitelem LP Canazole nebyla ani dostatečně robustní ani dostatečně rozsáhlá, aby opravňovala prominutí klinické studie nebo jiného ověřeného modelu k prokázání terapeutické ekvivalence. Stanovení pozitivního poměru přínosu a rizik tedy nebylo možné. Výbor doporučil nevydat rozhodnutí o registraci v daném členském státě, Velké Británii, a pozastavit rozhodnutí o registraci v Irsku, a to do doby, než budou provedeny další studie.Dokument „Otázky a odpovědi“ s dalšími informacemi o tomto  arbitrážnímřízení je k dispozici na webových stránkách EMA.

 

Ukončení harmonizační procedury

Výbor doporučil  harmonizaciinformace k léčivémupřípravku Arimidex (anastrozole), držitele rozhodnutí o registraci AstraZeneca. Tento léčivý přípravek je používán k léčbě rakoviny prsu u žen po menopauze. Přezkum byl  zahájenz důvodu rozdílů mezi SPC, obalem a příbalovými letáky v zemích, kde je  léčivý přípravek obchodován.

Dokument „Otázky a odpovědi“ s dalšími informacemi o tomto doporučení je dostupný na webových stránkách EMA.


Zahájení přezkumu léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu

Výbor se začal zabývat poměrem přínosů a rizik u antidiabetických léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu, držitele rozhodnutí o registraci Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd.,   aby dále zhodnotil  signál  možného zvýšeného rizika rakoviny močového měchýře ve spojitosti s pioglitazonem. Riziko rakoviny močového měchýře ve spojitosti s léčbou pioglitazonem je  podrobováno důkladnému přezkumu Výborem již od udělení  první registrace v roce 2000. Držitel rozhodnutí o registraci Takeda provádí řadu po-registračních studií, včetně deset let trvající epidemiologické studie zaměřené na identifikaci malignit spojených s léčbou pioglitazonem v kohortě s diabetickými pacienty.

Tři předběžné zprávy ze studie zatím nepotvrdily jasnou souvislost mezi používáním pioglitazonu
a výskytem rakoviny močového měchýře. Nicméně, na základě zvýšeného počtu spontánních hlášení rakoviny močového měchýře došel Výbor k závěru, že nashromážděné důkazy i preklinické studie, epidemiologické údaje a studie PROactive (klinická studie kontrolovaná placebem) ve svém celku představují klinicky významný signál, vyžadující další hodnocení.

Výbor nyní důkladně přezkoumá všechna dostupná data, včetně publikovaných dat, neklinických
a klinických dat, poregistračních zpráv a farmakoepidemiologických studií, a posoudí jejich dopad na poměr rizik a přínosů těchto léčivých přípravků.

 

Zahájení přezkumu léčivého přípravku Revlimid

Výbor se začal zabývat poměrem přínosů a rizik u léčivého přípravku Revlimid (lenalidomide), určeného k léčbě vzácných onemocnění („orphan“), držitele rozhodnutí o registraci Celgene Europed Ltd, s ohledem na zprávy o možné spojitosti podávání lenalidomidu se zvýšeným rizikem dalších primárních malignit. Léčivý přípravek Revlimid je registrován v EU v kombinaci s dexametazonem k léčbě mnohočetných myelomů u pacientů, kteří absolvovali  alespoň jednu předchozí terapii.

Přezkum byl zahájen v důsledkupozorování vyššího výskytu dalších primárních malignit u pacientů léčených lenalidomidem v klinických studiích v jiných než schválených indikacích.

Výbor nyní důkladně přezkoumá všechna dostupná data, zahrnující publikovaná data, neklinická a klinická data a poregistrační studie, a posoudí jejich dopad na poměr rizik a přínosů tohoto léčivého přípravku při použití  v registrovaných indikacích.Po dobu přezkumuVýbor nedoporučuje odklad, změny nebo omezení v používání lenalidomidu u pacientů léčených v  souladu  se schválenou indikací.

V současnosti probíhající studie  s lenalidomidem jako experimentálním léčivým přípravkem jsou periodicky monitorovány vzhledem k bezpečnosti,  současný přezkum nemá vliv na zařazenípacientů do těchto studií.

 

Zahájení přezkumu léčivého přípravku Vivaglobin a LP se souvisejícími názvy téhož DRoR

Výbor zahájil přezkum léčivého přípravku Vivaglobin a LP se  souvisejícíminázvy (lidský normální imunoglobin pro podkožní použití), držitele rozhodnutí o registraci CSL Behring, v souvislosti s informacemi naznačujícími spojitost  používání léčivého přípravku Vivaglobin s výskytem trombembolických příhod. Léčivý přípravek Vivaglobin je roztok pro podkožní injekční podání, obsahující léčivou  látku lidský normální imunoglobulin. Je používán k léčbě primárních imunodeficientních syndromů a jako náhradní terapie u  pacientů se sekundární hypogamaglobulinnémií a  opakujícími se infekcemi v důsledku myelomu nebo chronické lymfatické leukémie.

Přestože je výskyt trombembolických příhod spojený s nitrožilně podávanými  imunoglobulinovými přípravky známý, s podkožně aplikovanými imunoglobuliny nebyly tyto příhody dříve spojovány. Výbor nyní důkladně prozkoumá všechna dostupná data z výrobního procesu léčivého přípravku Vivaglobin a  zhodnotíjejich dopad na poměr rizik a přínosů při podávání tohoto léčivého přípravku. Přezkoumání bude zahrnovat posouzení hlavní příčiny trombembolického potenciálu léčivého přípravku a možnost přechodu na  alternativní výrobní proces zahrnující náležité kontroly s cílem efektivně zredukovat obsah trombembolických kontaminant v přípravku.

 

Zahájení přezkumu léčivých přípravků  Novosis Goserelin, Goserelin cell pharm, Novimp a LP s podobnými názvy

Výbor začal hodnotit výsledky z GCP inspekce, které naznačují,že klinické studie provedené  jako podklad prožádost o registraci léčivých přípravků Novosis Goserelin, Goserelin cell pharm, Novimp a LP s  podobnými názvy (goserelin), nevyhovovaly požadavkům na správnou klinickou praxi.

Léčivý přípravek Goserelin je užíván k léčbě pacientů s pokročilým karcinomem prostaty, u nichž  je indikována endokrinní léčba. Na základě výsledků z GCP inspekce byla registrace těchto léčivých přípravků v dotčených státech Evropské unie pozastavena,  v Německu a ve Velké Británii,  jediných státech, kde byly předmětné  léčivé přípravky v současné době obchodovány, byly staženy z trhu .

Výbor nyní důkladně přezkoumá všechna dostupná data z provedených klinických studií těchto léčivých přípravků a zhodnotí jejich dopad na kvalitu a hodnověrnost dokumentace předložené  jako podklad prožádost o registraci.

 

 

Poznámky

 1. Tato tisková zpráva, spolu se všemi souvisejícími dokumenty, je dostupná na webových stránkách Agentury:
  http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2011/03/news_detail_001225.jsp&murl=menus/news_and_events/news_and_events.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
 2. Arbitrážnířízení u léčivého přípravku Canazole proběhlo dle článku 29 Směrnice 2001/83/EC.
 3. Harmonizační procedura u léčivého přípravku Arimidex proběhla  dle článku 30 Směrnice 2001/83/EC.
 4. Přezkoumání centralizované registrace léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu Actos, Glustin, Cometact, Glubrava a Tandemact a výskytu rakoviny močového měchýře je prováděno v rámci formálního přezkumu, zahájeného na žádost Evropské komise ze dne 16. března 2011. dlečlánku 20 Směrnice (EC) č. 726/2004
 5. Přezkum léčivého přípravku Revlimid a výskytu dalších  primárních malignit je  vedenv rámci formálního přezkumu, zahájeného na žádost Evropské komise ze dne 9. března 2011 dle článku 20 Směrnice (EC) č. 726/2004. Přezkoumání se týká poměru přínosů a rizik léčivého přípravku Revlimid při použití v  registrovaných indikacích.
 6. Dne 30. května 2008 oznámil držitel rozhodnutí o registraci Celgene Europe Ltd Výboru, že si přeje stáhnout  své žádosti o registraci  lenalidomidu k léčbě anémie   na podkladě myelodysplastického syndromu. Výbor vydal negativní stanovisko a nedoporučil udělit registraci lenalidomidu pro tuto indikaci. Výbor vyslovil námitky k provedení hlavní studie. Studie nebyla komparativní, nesrovnávala přípravek s žádnou jinou léčbou, bylo proto obtížné stanovit, zda léčba lenalidomidem zvyšovala riziko progrese do akutní myeloidní leukémie. Další informace o tomto přezkumu je k dispozici na webových stránkách Agentury.
 7. Přezkoumání léčivého přípravku Vivaglobin a souvisejících názvů je  vedenov rámci formálního přezkumu, zahájeného na žádost Německa ze 17. března 2011, dle  článku 36, Směrnice 2001/83/EC, ve znění pozdějších předpisů. Výbor vydá doporučení k zachování, změně, pozastavení či zrušení registrace léčivého přípravku Vivaglobin. Léčivý přípravek Vivaglobin a LP se souvisejícími názvy jsou registrovány dle postupu vzájemného uznávání ve 20 členských státech EU a jsou obchodovány držitelem rozhodnutí o registraci CSL Behring.
 8. Přezkoumání léčivých přípravků Novosis Goserelin, Goserelin cell pharm, Novimp a LP se podobnými názvy je  vedenov rámci formálního přezkumu, zahájeného na žádost Německa z 16. března 2011,  dle článku 36, Směrnice 2001/83/EC, ve znění pozdějších předpisů. Výbor vydá doporučení k zachování, změně, pozastavení či zrušení registrace  těchto léčivých přípravků. Léčivé přípravky Novosis Goserelin, Goserelin cell pharm, Novimp
  a LP s podobnými názvy jsou registrovány  v rámcidecentralizované procedury a jsou obchodovány držitelem rozhodnutí o registraci Acino AG a Cell Pharm GmbH v referenčním členském státě.
 9. Více informací o činnosti Evropské lékové agentury můžete nalézt na jejích webových stránkách:
  www.ema.europa.eu<http://www.ema.europa.eu/>