ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jednání CHMP 21. - 24. září 2015

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 21. - 24. září 2015  

Kladná doporučení k novým léčivým přípravkům:

 • Blincyto (blinatumomab)
 • Cotellic (cobimetinib)
 • Elocta (efmoroctocog alfa)
 • Entresto (sacubitril / valsartan)
 • Genvoya (elvitegravir, cobicitat, emtricitabine, tenofovir alafenamide)
 • Ionsys (fentanyl)
 • Kyprolis (carfilzomib)
 • Nucala (mepolizumab)
 • Numient (levodopa / carbidopa)
 • Orkambi (lumacaftor / ivacaftor)
 • Praxbind (idarucizumab)
 • Ravicti (glycerol phenylbutyrate)

Kladná doporučení k žádosti o informovaný souhlas:

 • Ebymect (dapagliflozin / metformin)
 • Edistride (dapagliflozin)

Kladné doporučení k novým generickým léčivým přípravkům:

 • Aripiprazole Accord (aripiprazole)
 • Ciambra (pemetrexed)
 • Cinacalcet Mylan (cinacalcet)
 • Pemetrexed Hospira (pemetrexed)
 • Pemetrexed medac (pemetrexed)

Kladná doporučení k rozšíření terapeutických indikací:

 • Eylea (aflibercept)
 • Gilenya (fingolimod)
 • Kalydeco (ivacaftor)
 • Opdivo (nivolumab)
 • Rebetol (ribavirin)
 • Vidaza (azacitidine)

Celá zpráva z jednání CHMP je k dispozici zde: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/09/news_detail_002395.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1