Jednání CHMP 19. - 22. ledna 2015

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 19. - 22. ledna 2015  

Kladná doporučení k novým léčivým přípravkům:

 • Dutrebis (lamivudine / raltegravir)
 • Ikervis (ciclosporin)
 • Kengrexal (cangrelor)
 • Orbactiv (oritavancin)
 • Raplixa (human fibrinogen / human thrombin)
 • Saxenda (liraglutide)
 • Sivextro (tedizolid phosphate)

Kladná doporučení k rozšíření terapeutických indikací:

 • Abraxane (paclitaxel)
 • Aloxi (palonosetron)
 • Eylea (aflibercept)
 • Jakavi (ruxolitinib)
 • Prevenar 13 (pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine)

Doporučení k veřejnému zdraví:

 • GVK Biosciences

Stažení žádosti:

 • Teysuno

Celá zpráva z jednání CHMP je k dispozici zde: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/01/news_detail_002250.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1