ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace pro žadatele o uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku do oběhu

Informace pro žadatele o požadavcích na umožnění uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku do oběhu v České republice.    

Žádost o umožnění uvedení jednotlivých šarží léčivého přípravku do oběhu, jsou-li údaje uvedené na obalu v jiném než českém jazyce (dále jen „cizojazyčné šarže“), se považuje za odůvodněnou v případech, kdy je nezbytné s ohledem na ochranu veřejného zdraví zajistit dostupnost daného léčivého přípravku.  

Podmínkou pro umožnění uvedení cizojazyčných šarží do oběhu je, že není registrován nebo uváděn na trh v dostatečném množství pro potřeby pacientů v České republice ekvivalentní přípravek s obalem označeným v českém jazyce a splnění dalších náležitostí stanovených v § 3 odst. 6 písm. b) vyhlášky č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registrační vyhláška“), které jsou podrobněji rozepsány níže.

Žadatel předkládá Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv žádost prostřednictvím elektronického formuláře, který vyžaduje zadat zejména následující údaje: 

  1. kód SÚKL léčivého přípravku,
  2. počet balení šarže přípravku, pro něž je žádost předkládána (počet balení by měl odpovídat potřebě řešení okamžitého nedostatku přípravku, jehož označení na obalu je v českém jazyce); žadatel zároveň upřesní, na jak dlouhou dobu očekává výpadek léčivého přípravku,
  3. jazyk uvedený na obalu,
  4. identifikaci šarže (musí být shodná s doloženým analytickým/propouštěcím certifikátem), pro niž je žádost předkládána,
  5. odůvodnění žádosti o cizojazyčnou šarži, zejména uvedení rizik ohrožení veřejného zdraví při nedostupnosti léčivého přípravku,
  6. prohlášení žadatele, že každé balení bude opatřeno schválenou příbalovou informací v českém jazyce; žadatel uvede datum revize příbalové informace a způsob připevnění ke každému jednotlivému balení (např. zevně pomocí gumičky, pásky) nebo uvede, jak jinak bude zajištěno, že příslušnou příbalovou informaci obdrží pacient a
  7. informaci, zda jsou balení šarže přípravku opatřena ochrannými prvky; v případě, že se na léčivý přípravek vztahuje povinnost nařízení o ochranných prvcích, žadatel uvede, zda jsou balení opatřena prostředkem k ověření manipulace s obalem (ATD) a zda bude v podmínkách ČR možné ověřit a vyřadit jedinečný identifikátor (UI).

Žadatel současně předloží vzor vnějšího obalu, popřípadě vzor vnitřního obalu, jestliže vnější obal neexistuje, ve kterém bude léčivý přípravek v cizojazyčné šarži dovážen do České republiky. Základní údaje, tj. název přípravku, síla, léková forma, léčivá látka, velikost balení, způsob uchovávání a doba použitelnosti, musí odpovídat podmínkám registrace v České republice a lze je z textu v cizím jazyce odvodit nebo jsou na obal v českém jazyce doplněny. Pokud se označení na obalu v některé z výše uvedených podmínek liší nebo není provedeno latinkou, je třeba předložit návrh textu na obalu v českém jazyce. Schválený text musí být následně na obal doplněn, a to formou přelepky/samolepky nebo dotisku. Společně s žádostí předloží žadatel cizojazyčný text příbalové informace, který bude součástí balení dovezených do České republiky.

Pozn. Veškeré přelepování údajů musí být prováděno společností, která je k těmto úkonům oprávněná.

V důsledku novel registrační vyhlášky není třeba od 1. 11. 2018 doplňovat na obal registrační číslo léčivého přípravku v České republice a evropský EAN kód odlišný od českého EAN kódu, od 8. 3. 2022 pak není třeba doplňovat držitele rozhodnutí o registraci.

Se žádostí musí žadatel předložit analytické/propouštěcí certifikáty k jednotlivým předmětným šaržím léčivého přípravku, obsahující údaje o datu exspirace a doložení propuštění na trh do státu EU.  

Za odborný úkon prováděný v průběhu řízení o umožnění uvedení cizojazyčných šarží léčivého přípravku do oběhu je nutné před podáním žádosti uhradit náhradu výdajů stanovenou dle vyhlášky č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů. Výše částky je 4 500,- Kč (formulář R-012) a postup pro platbu je uveden v pokynu SÚKL UST-29 aktuální verze. Žadatel musí v rámci žádosti uvést vygenerovaný variabilní symbol pro výše uvedenou platbu.

Pozn. Výše uvedený požadavek na uhrazení náhrady výdajů se dle § 112 odst. 3 písm. b) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, nevztahuje na přípravky pro vzácná onemocnění. V tomto případě žadatel musí uvést do žádosti, že žádá o prominutí náhrady výdajů dle výše uvedeného ustanovení, protože žádost o umožnění uvedení cizojazyčných šarží do oběhu se týká léčivého přípravku pro vzácná onemocnění.

Žádost o umožnění uvedení cizojazyčných šarží léčivého přípravku do oběhu musí být předložena příslušným držitelem rozhodnutí o registraci nebo osobou jednající za držitele rozhodnutí o registraci na základě plné moci. Za zmocněnou osobu se považuje právnická nebo fyzická osoba, kterou držitel rozhodnutí o registraci k jednání se Státním ústavem pro kontrolu léčiv zmocnil ve smyslu § 33 správního řádu; tato osoba doloží zmocnění plnou mocí. Pokud je zmocnění udělováno pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v budoucnu, musí být podpis zmocnitele úředně ověřen. Pokud byla plná moc Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv již předložena, není třeba ji spolu s žádostí o umožnění uvedení cizojazyčných šarží léčivého přípravku do oběhu znovu dokládat. Více informací o plných mocích je k dispozici zde.

 

Oddělení koordinace odborných činností

9. 4. 2020

Aktualizace 1. 3. 2024

Výzva pro držitele rozhodnutí o registraci – dostupnost léčivých přípravků v souvislosti s COVID-19, 19.03.2020

Vyzýváme držitele rozhodnutí o registraci o sdělení informací, které se týkají dostupnosti léčivých přípravků v souvislosti s onemocněním COVID-19. SÚKL je připraven řešit případné...

Formulář žádosti o umožnění uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku do oběhu, 01.11.2022

Elektronický formulář pro podání žádosti o umožnění uvedení jednotlivých šarží léčivého přípravku do oběhu, jsou-li údaje uvedené na obalu v jiném než českém jazyce.