ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace pro držitele rozhodnutí o registraci týkající se implementace PSUSA

Jednotné hodnocení pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti podle článku 107e směrnice 2001/83/ES a jejich národní implementace  

Jednotné hodnocení pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (dále jen „PSUSA“) probíhá u léčivých přípravků registrovaných ve více členských státech, které obsahují stejnou léčivou látku nebo stejnou kombinaci léčivých látek, pro něž bylo stanoveno referenční datum Evropské Unie a četnost předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti v tzv. EURD listu, publikovaném na webovém portálu Evropské lékové agentury.

V evropské legislativě je průběh PSUSA definován v článku 107e směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, v legislativě České republiky je zohledněn v § 93f a 93g zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

 

Průběh procedury PSUSA

Držitelé rozhodnutí o registraci jsou povinni elektronicky předkládat pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti v souladu s požadavky stanovenými pro tento léčivý přípravek v EURD listu prostřednictvím PSUR repository.

Procedura PSUSA je koordinována Evropskou lékovou agenturou. Jednotné hodnocení zajišťuje definovaný rapporteur Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčivých přípravků (dále jen „PRAC“) v případě, že předmětem PSUSA je alespoň jeden centralizovaně registrovaný léčivý přípravek, nebo určený členský stát, pokud jsou v rámci PSUSA hodnoceny pouze léčivé přípravky registrované národně anebo MRP/DCP procedurou. V obou případech výsledek hodnocení schvaluje PRAC, přičemž jeho závěrem je přijetí hodnotící zprávy a doporučení k zachování, změně, pozastavení nebo zrušení registrace dotčených léčivých přípravků. Pokud je výsledkem vědeckého posouzení v rámci procedury PSUSA přijetí opatření k zachování registrace, je procedura ukončena doporučením PRAC.

Jestliže je předmětem PSUSA aspoň jeden centralizovaně registrovaný léčivý přípravek, má Výbor pro humánní léčivé přípravky (dále jen „CHMP“) 30 dnů na posouzení tohoto doporučení. Pokud jsou v rámci PSUSA hodnoceny pouze léčivé přípravky registrované národně anebo MRP/DCP procedurou, má po obdržení doporučení PRAC Koordinační skupina pro vzájemné uznávání a decentralizované postupy pro humánní léčivé přípravky (dále jen „CMDh“) 30 dnů na posouzení tohoto doporučení.  

Následně CHMP/CMDh zaujme postoj k zachování, změně, pozastavení nebo zrušení registrace dotčených léčivých přípravků. Pokud se zástupci členských států v CMDh shodnou na opatřeních jednohlasně (konsensem), je PSUSA procedura ukončena vydáním dohody CMDh (nebo také pozice CMDh). Pokud členské státy v CMDh nedosáhnou konsensem dohody nebo se v rámci PSUSA hodnotí alespoň jeden centralizovaně registrovaný léčivý přípravek, přijme na základě stanoviska CMDh nebo CHMP Evropská Komise rozhodnutí týkající se opatření, která mají být přijata.

Více informací o procedurách PSUSA je k dispozici na webových stránkách EMA a CMDh 

 

Prováděcí rozhodnutí Evropské Komise/Dohoda CMDh

Pokud je výsledkem vědeckého posouzení v rámci procedury PSUSA přijetí opatření ke změně, pozastavení nebo zrušení registrace dotčených léčivých přípravků, je toto opatření stanoveno v prováděcím rozhodnutí Evropské Komise (dále jen „rozhodnutí EK“)/dohodě CMDh.

Přílohy rozhodnutí EK a dohody CMDh mají obdobnou strukturu:

 • V příloze č. I jsou uvedeny vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci.
 • Pokud se v důsledku PSUSA procedury mění SmPC, PIL a údaje uváděné na obalu dotčených léčivých přípravků (dále jen „texty“), je znění textů uvedeno v příloze č. II.
 • Je-li nutné stanovit podmínky registrace nebo podmínky pro zrušení pozastavení registrace, jsou tyto podmínky uvedeny v závěru přílohy rozhodnutí EK/dohody CMDh (obvykle jako příloha III).
 • Dohoda CMDh obsahuje také přílohu s harmonogramem implementace opatření přijatých v rámci dohody a typem změny registrace, kterou je třeba předložit.

Rozhodnutí EK jsou zveřejněna na stránkách Evropské Komise.

Nově vydaná rozhodnutí EK (za posledních 6 měsíců).

Výsledky PSUSA procedur pro přípravky registrované národně nebo MRP/DCP procedurou jsou zveřejněny na stránkách Evropské lékové agentury.

 

Národní implementace prováděcího rozhodnutí Evropské Komise/Dohody CMDh

Pokud je výsledkem PSUSA procedury změna registrace dotčených léčivých přípravků, mají držitelé rozhodnutí o registraci u léčivých přípravků zahrnutých do procedury, které jsou registrované národně anebo MRP/DCP procedurou, povinnost předložit žádost o změnu registrace typu IAIN klasifikovanou jako C.I.3a, případně změnu registrace typu IB klasifikovanou jako C.I.3z, pokud je v rámci změny registrace nutné další posouzení textů (pokud se předkládají nové údaje, jedná se o změnu registrace typu II). Změna registrace má být podána do 10 dnů od zveřejnění rozhodnutí EK na stránkách Evropské Komise nebo dle harmonogramu uvedeného v dohodě CMDh.

U léčivých přípravků registrovaných národně anebo MRP/DCP procedurou, které nebyly součástí PSUSA procedury, avšak obsahují stejnou léčivou látku nebo kombinaci léčivých látek, mají držitelé rozhodnutí o registraci povinnost předložit rovněž žádost o změnu registrace typu IAIN klasifikovanou jako C.I.3a, případně změnu registrace typu IB klasifikovanou jako C.I.3z, pokud je v rámci změny registrace nutné další posouzení textů (pokud se předkládají nové údaje, jedná se o změnu registrace typu II). Změna registrace má být podána do 60 dnů od zveřejnění rozhodnutí EK na stránkách Evropské Komise nebo dle harmonogramu uvedeného v dohodě CMDh.

Jestliže je léčivý přípravek registrovaný národně nebo je pro daný přípravek ČR referenčním členským státem, vyzývá SÚKL v případě nepředložení žádosti o změnu registrace dle výše uvedených pravidel držitele rozhodnutí o registraci k podání žádosti o změnu registrace formou vyžádání součinnosti.

Pro přípravky, kde je ČR pouze dotčeným státem, je toto v kompetenci příslušného referenčního členského státu.

 

Pozastavení a zrušení registrace na základě prováděcího rozhodnutí Evropské Komise/dohody CMDh

V případě, že je výsledkem PSUSA procedury pozastavení nebo zrušení registrace, zahajuje SÚKL správní řízení ex offo o pozastavení či zrušení registrace s držiteli rozhodnutí o registraci všech léčivých přípravků vymezených v rozhodnutí EK/dohodě CMDh (tzn. i v případě, že je ČR dotčeným státem).

 

Doporučení CMDh vydaná v návaznosti na výsledky PSUSA (tzv. Other considerations)

Další doporučení nebo zjištění v rámci procedury PSUSA, které mají dopad na bezpečnost léčivých přípravků a vyžadují následná opatření, jsou uvedená v bodě 6 hodnotící zprávy k PSUSA a jejich cílem je připomenout držitelům rozhodnutí o registraci jejich zákonné povinnosti nebo je informovat o extrapolaci závěrů procedury PSUSA i na další léčivé přípravky. Tato doporučení vydává skupina CMDh, a pokud mají dopady na texty léčivých přípravků, které jsou registrované v ČR, zveřejňuje je  na svých stránkách SÚKL. Jestliže je léčivý přípravek registrovaný národně nebo je pro daný přípravek ČR referenčním členským státem, vyzývá SÚKL v případě nepředložení příslušné žádosti o změnu registrace držitele rozhodnutí o registraci k podání žádosti o změnu registrace formou vyžádání součinnosti.

 

Níže jsou uvedeny nejčastější případy Other considerations:

 • Extrapolace závěrů pro léčivé přípravky s jinou léčivou látkou nebo s kombinací léčivých látek

Výsledky procedury PSUSA se mohou extrapolovat i na další léčivé přípravky:

 • Z monokomponentních léčivých přípravků na léčivé přípravky s kombinací dané léčivé látky
 • Z léčivých přípravků s kombinací léčivých látek na monokomponentní léčivé přípravky s danou léčivou látkou, případně na její další kombinace
 • Z léčivých přípravků monokomponentních/s kombinací léčivých látek na celou skupinu léčivých přípravků (tzv. class effect)
 • Z léčivých přípravků monokomponentních/s kombinací léčivých látek na jinou léčivou látku v případě zjištěné interakce s touto látkou
 • Z monokomponentních léčivých přípravků na léčivé přípravky obsahující metabolit této léčivé látky (nebo opačně)

Informace o nutnosti rozšíření závěrů PSUSA je uvedena v CMDh Press Release a v CMDh Minutes. Pokud se extrapolace závěrů týká léčivých přípravků registrovaných v ČR, je tato informace zveřejněna na stránkách SÚKL.

Držitelé rozhodnutí o registraci dotčených léčivých přípravků mají povinnost předložit žádost o změnu registrace typu IAIN klasifikovanou jako C.I.3a, případně změnu registrace typu IB klasifikovanou jako C.I.3z, pokud je v rámci změny registrace nutné další posouzení textů (pokud se předkládají nové údaje, jedná se o změnu registrace typu II) do 60 dnů od zveřejnění rozhodnutí EK na stránkách Evropské Komise nebo dle harmonogramu uvedeného v dohodě CMDh dané PSUSA procedury (pokud není v Press Release nebo na stránkách SÚKL uvedeno jinak).

 

 • PSUFU (PSUSA Follow-Up)

Požadavek na doplňující informace k bezpečnostnímu riziku, které nebylo možné vyhodnotit v rámci procedury PSUSA a nelze čekat do další procedury PSUSA. Data k tomuto riziku se předloží a následně hodnotí work-sharing procedurou PSUFU. Pokyn k PSUFU je zveřejněný na stránkách CMDh.

Informace pro držitele rozhodnutí o registraci je uvedena v CMDh Press Release a v CMDh Minutes.

Pokud je závěrem PSUFU doporučení na aktualizaci textů léčivých přípravků registrovaných v ČR, je tato informace zveřejněna na stránkách SÚKL.

Držitelé rozhodnutí o registraci dotčených léčivých přípravků mají následně povinnost předložit žádost o změnu registrace typu IB klasifikovanou jako C.I.3z do 60 dnů po zveřejnění závěrů PSUFU.

 

 • Chybějící implementace předešlých hodnocení léčivých látek nebo léčivých přípravků (tzv. non-compliance)

Zjištění k chybějící implementaci předešlých hodnocení jsou pro držitele rozhodnutí o registraci dotčených léčivých přípravků uvedená v bodě 6 hodnotící zprávy k PSUSA, nejsou proto zveřejněná ve většině případů v CMDh Press Release, CMDh Minutes ani na stránkách SÚKL.

Držitelé rozhodnutí o registraci mají povinnost předložit příslušnou žádost o změnu registrace dle předmětu změny co nejdříve po obdržení tohoto zjištění.

 

 • Významný nesoulad bezpečnostních informací v textech

Významný nesoulad bezpečnostních informací v textech dotčených léčivých přípravků jsou vždy řešeny na jednání CMDh s cílem doporučit optimální způsob harmonizace. Následné doporučení CMDh je zveřejněné v CMDh Minutes.

 

 • Připomínky týkající se Risk Management Plan (RMP)

Pokud se v rámci procedury PSUSA identifikuje nové riziko nebo chybějící bezpečnostní informace, musí být tato informace zahrnuta do přehledu „safety concernes“ všech dotčených léčivých přípravků. Informace k RMP je následně zveřejněná v CMDh Minutes.

Držitelé rozhodnutí o registraci dotčených léčivých přípravků se zavedeným RMP mají povinnost zahrnout tyto informace do následné žádosti s dopadem na RMP nebo předložit příslušnou žádost o změnu registrace ve stanoveném termínu.

 

 

 

10. 10. 2018

Oddělení implementace evropských hodnocení