ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace pro držitele rozhodnutí o registraci

Referral procedury podle článků 30, 31 a 107i směrnice 2001/83/ES a jejich národní implementace  

Referral procedura spočívá v přezkoumání vybraných rozhodnutí o registraci za účelem harmonizace SmPC, PIL a údajů na obalu léčivého přípravku nebo k řešení problémů týkajících se bezpečnosti a účinnosti léčivého přípravku, které nejčastěji vyplývají z farmakovigilančních signálů.

V evropské legislativě je průběh procedury definován ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, v legislativě České republiky je zohledněn v § 42 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

 

Průběh procedury

Proceduru může iniciovat členský stát Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), Evropská Komise, žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci tím, že zašle na Sekretariát Evropské agentury pro léčivé přípravky (dále jen „EMA“) žádost o zahájení referral procedury spolu s otázkami k dané problematice. EMA poté informuje členské státy EHP o zahájení procedury a současně je vyzývá k vypracování seznamu dotčených léčivých přípravků.

Více informací o referral procedurách až do vydání prováděcího rozhodnutí Evropské Komise (dále jen „rozhodnutí EK“)/dohody Koordinační skupiny pro vzájemné uznávání a decentralizované postupy pro humánní léčivé přípravky (dále jen „CMDh“) je k dispozici na stránkách EMA.

Průběh konkrétních referral procedur je možné sledovat na stránkách EMA.

 

Prováděcí rozhodnutí Evropské Komise

Vztahuje-li se působnost referralu alespoň na jeden léčivý přípravek registrovaný centralizovaným postupem, Výbor pro humánní léčivé přípravky (dále jen „CHMP“) do 30 dnů od obdržení doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (dále jen „PRAC“) toto doporučení posoudí a přijme stanovisko k zachování, změně, pozastavení nebo zrušení registrací dotčených léčivých přípravků nebo k odmítnutí prodloužení jejich platnosti. Pokud je nutné přijmout stanovisko bezodkladně, může CHMP na návrh svého předsedy schválit kratší lhůtu. Není-li stanovisko CHMP v souladu s doporučením PRAC, CHMP ke svému stanovisku připojí spolu s uvedeným doporučením podrobné vysvětlení vědeckých důvodů tohoto nesouladu. Na základě stanoviska CHMP Evropská Komise přijme rozhodnutí určené členským státům týkající se opatření, která mají být přijata, pokud jde o registrace přípravků udělené členskými státy.

Závazné rozhodnutí spolu s přílohou vydává Evropská Komise s přihlédnutím k výsledkům vědeckého hodnocení. Výsledkem procedury je změna, zachování, pozastavení nebo zrušení registrace léčivých přípravků spadajících do rámce referralu.

V příloze I rozhodnutí EK je uveden seznam léčivých přípravků zahrnutých do procedury. V případě, že je procedura zahájena podle článku 30, obsahuje seznam pouze originální léčivé přípravky, povinnost implementovat výsledky referral procedury mají ale i držitelé generických léčivých přípravků. V rozhodnutí EK jsou obvykle ošetřeny také podmínky implementace výsledků referral procedury pro léčivé přípravky, které nejsou uvedené v příloze I, ale splňují kritéria pro zahrnutí do procedury (např. léčivé přípravky vhodné lékové formy, které obsahují požadovanou účinnou látku, ale byly zaregistrovány až v průběhu referral procedury).

V příloze II jsou shrnuty vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci. Zde se stručně uvádí, kdo, kdy a z jakého důvodu proceduru zahájil, jaké studie byly s léčivými přípravky doposud provedeny, jaké přínosy a rizika s sebou přináší jejich užívání.

Pokud je výsledkem referral procedury změna registrace, jsou aktualizované texty SmPC, PIL a údajů uváděných na obalu léčivého přípravku uvedeny v příloze III.

Je-li nutné stanovit pro držitele s ohledem na bezpečnost a účinnost léčivého přípravku podmínky registrace nebo podmínky pro zrušení pozastavení registrace, jsou tyto podmínky uvedeny v závěru přílohy rozhodnutí EK (obvykle jako příloha IV). Evropskou Komisí může být uložena povinnost provést farmakokinetickou studii, poregistrační bezpečnostní studii ke zhodnocení všech možných rizik, předložit plán řízení rizik, poskytnout uživatelům/zdravotnickým pracovníkům vzdělávací materiál ke správné aplikaci léčivého přípravku a jiné.

 

Rozhodnutí EK jsou zveřejněna na stránkách Evropské Komise.

Nově vydaná rozhodnutí EK (za posledních 6 měsíců).

 

Dohoda CMDh

Nevztahuje-li se referral na žádné léčivé přípravky registrované centralizovaným postupem, CMDh do 30 dnů od obdržení doporučení PRAC toto doporučení posoudí a zaujme postoj k zachování, změně, pozastavení nebo zrušení dotčených registrací a rovněž harmonogram pro provedení tohoto dohodnutého postoje. Pokud členské státy zastoupené v CMDh dosáhnou konsensem dohody o opatřeních, která mají být přijata, předseda tuto dohodu zaznamená a zašle ji dotčeným držitelům rozhodnutí o registraci a členským státům. Členské státy přijmou nezbytná opatření, která tyto registrace zachovají, změní, pozastaví, zruší nebo odmítnou prodloužení jejich platnosti v souladu s harmonogramem pro jejich provedení stanoveným v uvedené dohodě.

Je-li dohodnuta změna, musí držitel rozhodnutí o registraci dotčených léčivých přípravků v souladu s harmonogramem pro provedení podat příslušným vnitrostátním orgánům odpovídající žádost o změnu, včetně aktualizovaných textů SmPC, PIL a údajů uváděných na obalu léčivého přípravku.

 

Dohody CMDh, které obsahují podobné přílohy jako rozhodnutí EK, včetně překladů aktualizovaných textů SmPC, PIL a údajů uváděných na obalu léčivého přípravku jsou zveřejněny na stránkách EMA.

 

Národní implementace prováděcího rozhodnutí Evropské Komise

Informace o procedurách po vydání rozhodnutí EK, kterými se implementují výsledky referralu, jsou k dispozici na stránkách CMDh.

  

Článek 30

Jedná se o tzv. harmonizační referral, jehož účelem je řešit rozdíly mezi národními rozhodnutími o registraci léčivých přípravků. Tato referral procedura se uplatňuje, jestliže členské státy EHP přijaly rozdílná rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, a v důsledku toho jsou v jednotlivých státech EHP rozdílné texty SmPC, PIL a údajů uváděných na obalu léčivého přípravku (někdy se harmonizuje také modul 3 registrační dokumentace).

 

Implementace prováděcího rozhodnutí Evropské Komise

Výsledkem procedury je obvykle změna registrace.  

1) Léčivé přípravky zahrnuté v příloze I rozhodnutí EK = originální léčivé přípravky - držitelé rozhodnutí o registraci mají povinnost předložit do 10 dnů od vydání rozhodnutí EK žádost o změnu registrace:

  • pokud dochází k harmonizaci textů – změna typu IAIN C.I.1a
  • pokud se harmonizují texty a modul 3 – seskupená změna typu IAIN C.I.1a a B.V.b.1.a

U národně registrovaných originálních léčivých přípravků dochází podáním výše uvedené změny registrace k přesmyku do MRP.

Jestliže je ČR zvolena referenčním státem, vyzývá SÚKL v případě nepředložení změny registrace do 10 dnů od vydání rozhodnutí EK držitele rozhodnutí o registraci k podání žádosti o změnu registrace formou vyžádání součinnosti.

Pro přípravky, kde je ČR pouze dotčeným státem, je toto v kompetenci zvoleného referenčního státu.

2) Léčivé přípravky nezahrnuté v příloze I rozhodnutí EK - generické léčivé přípravky:

Od 4.8.2013 platí pro předkládání změn registrací pro národně registrované přípravky stejná pravidla jako pro přípravky registrované cestou MRP/DCP. Držitel rozhodnutí o registraci má povinnost předložit do 90 dnů od vydání rozhodnutí EK žádost o změnu registrace:

  • pokud nepředkládá další nové údaje – změna typu IB C.I.1b
  • pokud předkládá další nové údaje – změna typu II C.I.1c

Jestliže je léčivý přípravek registrovaný národně nebo je ČR referenčním státem, vyzývá SÚKL v případě nepředložení změny registrace do 90 dnů od vydání rozhodnutí EK držitele rozhodnutí o registraci k podání žádosti o změnu registrace formou vyžádání součinnosti.  

Jestliže je ČR dotčeným státem, dohlíží na implementaci rozhodnutí EK příslušný referenční stát.

   

Článek 31

Referral podle článku 31 je obvykle zahájen s ohledem na bezpečnost, účinnost a kvalitu léčivých přípravků. Do procedury je zahrnuta skupina léčivých přípravků obsahujících stejnou účinnou látku, sérii účinných látek nebo léčivé přípravky spadající do stejné terapeutické skupiny. Výsledkem procedury je obvykle změna registrace nebo pozastavení registrace.

 

Implementace prováděcího rozhodnutí Evropské Komise/dohody CMDh

Pokud je výsledkem procedury změna registrace, rozlišuje se referral procedura podle článku 31(1) a 31(2):

1) výsledkem referralu podle článku 31(1) je harmonizace celých textů SmPC, PIL a údajů uváděných na obalu, proto musí u léčivých přípravků registrovaných národně po podání žádosti o příslušnou změnu registrace (viz níže) dojít k přesmyku do MRP.

2) předmětem procedury podle článku 31(2) jsou pouze vymezené části textů, proto k přesmyku do MRP nedochází.

Od 4.8.2013 platí pro předkládání změn registrací pro národně registrované přípravky stejná pravidla jako pro přípravky registrované cestou MRP/DCP. Po referralu podle článku 31(1) nebo 31(2) mají držitelé rozhodnutí o registraci povinnost předložit do 10 dnů od vydání rozhodnutí EK nebo dle harmonogramu stanoveného v dohodě CMDh žádost o změnu registrace typu IAIN nebo IB C.I.1a.

Jestliže je léčivý přípravek registrovaný národně nebo je ČR zvolena referenčním státem, vyzývá SÚKL v případě nepředložení změny registrace do 10 dnů od vydání rozhodnutí EK nebo dle harmonogramu stanoveného v dohodě CMDh držitele rozhodnutí o registraci k podání žádosti o změnu registrace formou vyžádání součinnosti.

Pro přípravky, kde je ČR pouze dotčeným státem, je toto v kompetenci zvoleného referenčního státu.

 

 

Článek 107i

Jedná se o bezpečnostní referral, který se uplatňuje v důsledku vyhodnocení farmakovigilančních signálů. Z výše uvedených je referral podle článku 107i nejzávažnější. Výsledkem procedury je obvykle změna registrace, pozastavení registrace nebo její zrušení. S ohledem na veřejné zdraví mohou být ve výjimečných případech přijata dočasná opatření ještě před vydáním finálního rozhodnutí EK/dohody CMDh.

 

Implementace prováděcího rozhodnutí Evropské Komise/dohody CMDh

Pokud je výsledkem procedury změna registrace, mají držitelé rozhodnutí o registraci povinnost předložit do 10 dnů od vydání rozhodnutí EK nebo dle harmonogramu stanoveného v dohodě CMDh žádost o změnu registrace typu IAIN nebo IB C.I.1a. Od 4.8.2013 platí pro předkládání změn registrací pro národně registrované přípravky stejná pravidla jako pro přípravky registrované cestou MRP/DCP.

Jestliže je léčivý přípravek registrovaný národně nebo je ČR referenčním státem, vyzývá SÚKL v případě nepředložení změny registrace do 10 dnů od vydání rozhodnutí EK nebo dle harmonogramu stanoveného v dohodě CMDh držitele rozhodnutí o registraci k podání žádosti o změnu registrace formou vyžádání součinnosti.

Jestliže je ČR dotčeným státem, dohlíží na implementaci rozhodnutí EK/dohody CMDh příslušný referenční stát.

 

Vyžádání součinnosti

V případě, že změna registrace není ve stanovené lhůtě předložena, vyzývá SÚKL držitele rozhodnutí o registraci k předložení požadované změny registrace formou vyžádání součinnosti. Lhůta na předložení žádosti o změnu registrace je 10 dnů od vydání rozhodnutí EK (u generických léčivých přípravků při referralu podle článku 30 je lhůta stanovena na 90 dnů) nebo je dána harmonogramem stanoveným v dohodě CMDh. Povinnost součinnosti držitele rozhodnutí o registraci se SÚKLem a povinnost předkládání žádosti o změnu registrace vychází z § 33 odst. 1 a odst. 3 zákona o léčivech. Neplnění těchto povinností je podle § 105 odst. 5 písm. b) zákona o léčivech považováno za správní delikt, za což držiteli hrozí pokuta až 20.000.000,- (§ 107 odst. 1 písm. e) zákona o léčivech).

 

Pozastavení a zrušení registrace na základě prováděcího rozhodnutí Evropské Komise/dohody CMDh

V případě, že je výsledkem referral procedury pozastavení nebo zrušení registrace, zahajuje SÚKL správní řízení ex offo o pozastavení či zrušení registrace s držiteli rozhodnutí o registraci všech léčivých přípravků vymezených v rozhodnutí EK/dohodě CMDh (tzn. i v případě, že je ČR dotčeným státem).

 

Povinnosti držitelů povolení souběžného dovozu léčivého přípravku

Prováděcí rozhodnutí Evropské komise/dohoda CMDh má též dopad na povolení souběžného dovozu pro souběžně dovážené léčivé přípravky, je-li registrace dováženého léčivého přípravku referralem dotčena, případně je-li referralem dotčena registrace referenčního léčivého přípravku pro léčivý přípravek souběžně dovážený. Povinností držitele povolení souběžného dovozu je změnit povolení souběžného dovozu v rozsahu odpovídajícímu změnám v registraci referralem dotčených léčivých přípravků, týkajících se bezpečnosti a účinnosti.

 

21.11.2013
Oddělení administrativní podpory