Informace o výskytu padělku léčivých přípravků Sprycel 50mg, Atripla (Efavirenz / Tenofovir / Emtricitabina) a Prednefrin SF (Prednisolona)

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivých přípravků Sprycel 50mg, Atripla (Efavirenz / Tenofovir / Emtricitabine) a Prednefrin SF (Prednisolona)  

SÚKL obdržel od mexické autority informaci o výskytu padělku níže uvedených léčivých přípravků:

  • Sprycel 50mg, šarže 2G6026H, 2G6085D a KC0134, doba použitelnosti není známa
  • Atripla (Efavirenz 600 mg / Tenofovir disoproxil fumarate 300mg / Emtricitabine 200mg), šarže M370810A, doba použitelnosti 01/2021
  • Prednefrin SF (Prednisolona 1%), šarže 01743, 06824 a 99122, doba použitelnosti 11/2020, 01/2021 a 09/2020

Padělaná balení byla nalezena na území Mexika.

Léčivý přípravek Sprycel 50mg je v ČR registrován centralizovaným postupem a je indikován k léčbě chronické myeloidní leukemie (CML) u dospělých, dospívajících a dětí nejméně od 1 roku, k léčbě Philadelphia chromozom pozitivní (Ph+) akutní lymfoblastické leukemie (ALL) u dospělých, mladistvých a dětí od 1 roku a lymfoidní blastické CML u dospělých, u nichž nezabrala předchozí léčba.

Dle vyjádření zástupce držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Sprycel společnosti Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Dublin, nebyly dotčené šarže uvedeny na trh v České republice. Předmětné šarže nebyly identifikovány ani v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Léčivý přípravek Atripla není v ČR v uvedené síle registrován. 

Léčivý přípravek Prednefrin SF není v ČR registrován. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivých přípravků Sprycel 50mg, Artipla či Prednefrin SF a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

    
Oddělení závad v jakosti
14. 5. 2020