ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o sjednocení praxe ve věci správních řízení o změně maximální ceny a/nebo výše a podmínek úhrady

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje o sjednocení praxe ve věci správních řízení dle části VI. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“) o změně maximální ceny a/nebo výše a podmínek úhrady zahájených na základě žádosti.  

Pokud má být potenciální výsledek správního řízení takový, že nedojde ke změně maximální ceny a/nebo výše a podmínek úhrady, Ústav nepřistoupí k vydání meritorního rozhodnutí ve věci, ale podaná žádost bude zamítnuta dle ustanovení § 51 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Dle názoru Ústavu je takový proces žádoucí a právně konformnější, neboť pokud žádosti o změnu maximální ceny a/nebo výše a podmínek úhrady nelze vyhovět (a to z jakéhokoliv důvodu), měla by být taková žádost zamítnuta dle ustanovení § 51 odst. 3 správního řádu. Je nelogické a procesně nepřiléhavé, aby výsledkem žádosti o změnu bylo rozhodnutí, kterým de facto k žádné změně nedojde a je zachován stav před podáním žádosti.

Takové rozhodnutí o zamítnutí žádosti se pak neprojeví ani v Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ, což považuje Ústav za pozitivní skutečnost, neboť uvedení nové identifikace správního řízení (v případě vydání meritorního rozhodnutí, kterým k žádné změně nedojde), které je právním základem pro maximální cenu či úhradu za situace, kdy však k žádné změně nedochází, může působit pro některé zainteresované subjekty matoucně.

Procesní práva účastníků rovněž nebudou dotčena, jelikož i proti rozhodnutí, kterým se žádost zamítá, lze podat řádný opravný prostředek (odvolaní, které má odkladný účinek).

Výše uvedené bude aplikováno ve všech „změnových“ správních řízeních na žádost, ve kterých Ústav přistoupí k vydání rozhodnutí po 1. 4. 2022.

 

Sekce cenové a úhradové regulace

22.3.2022