ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace k průběhu individuálního správního řízení o úhradě LP/PZLÚ po vydání hodnotící zprávy, včetně postupu při předkládání smluv ovlivňujících nákladovou efektivitu a dopad na rozpočet – aktualizace 6.9.2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv („Ústav“) informuje o procesních krocích a pravděpodobném průběhu v individuálních správních řízeních o úhradě LP/PZLÚ za účelem zvýšení procesní transparentnosti.

S účinností od 1. 9. 2023 z důvodu snadnější orientace účastníků řízení v procesních krocích Ústavu přistoupil Ústav ke sjednocení informací zveřejněných na webových stránkách Ústavu týkajících se postupu po vydání hodnotící zprávy. Níže uvedený dokument tedy nahrazuje předchozí informace vztahující se k průběhu individuálního správního řízení, včetně postupu při předkládání smluv.

Ústav dále uvádí, že v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dbá ve všech procesních krocích na to, aby přijaté řešení v řízeních o stanovení nebo změně úhrady LP/PZLÚ bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Toto sdělení má tedy za cíl v typově stejných řízeních:

  • nastínit procesní kroky Ústavu tak, aby se předešlo pochybnostem na straně účastníků řízení
  • zvýšit transparentnost
  • zvýšit předvídatelnost procesních kroků
  • zlepšit procesní ekonomii
  • doporučit účastníkům řízení, jak mají v řízení optimálně postupovat v obdobných případech

 a to v individuálních správních řízení („ISŘ“) o úhradě dle části VI. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o veřejném zdravotním pojištění“) se zákonnou lhůtou pro vydání rozhodnutí 75, respektive 165 dní.

Sekce cenové a úhradové regulace

6.9.2023