ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP)

Informace o postupu předkládání podnětů.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen Ústav) v souladu s §15, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění je pověřen stanovením a vydáváním výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků, individuálně připravovaných radiofarmak a transfuzních přípravků (dále IPLP) hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Připomínkové řízení a zveřejnění výše úhrady probíhá v souladu s §171 až §174 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád  formou opatřením obecné povahy (dále OOP).

Pro aktuální zpracování úhrad individuálně připravovaných léčivých přípravků Ústav informuje odbornou veřejnost, výrobce a dodavatele radiofarmak, pracoviště nukleární medicíny a radiofarmacie, pracoviště transfuzní služby a zdravotní pojišťovny o možnosti zasílání podnětů, které budou v pravidelných intervalech vyhodnocovány a po posouzení budou základem pro nové zpracování a vydání OOP a následně Seznamu úhrad individuálně připravovaných léčivých přípravků.

Podnětem může být zařazení nové látky, nového kódu IPLP do Seznamu hrazených přípravků, zařazení nového zdravotního výkonu ke kterému je nezbytná aplikace IPLP, změna cen hromadně vyráběných radiofarmak nebo vstupních surovin, změna v nákladech na přípravu IPLP, návrhy na vyřazení ze stávající úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění, změna podmínek hrazení např. změna indikačních kritérií pro dané IPLP nebo rozsah povinných vyšetření apod. Každý  zaslaný podnět musí být řádně doložen, musí obsahovat zdůvodnění a v případě změny cen nebo úhrad i cenové podklady.

Podněty, týkající se problematiky IPLP, zasílejte buď písemně na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 10041 Praha 10, nebo elektronicky na adresu posta@sukl_cz.  V adrese vždy uvádějte  "Oddělení cen a úhrad".

V Praze dne 15.8.2008