ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avastin - otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi k přezkumu použití Avastinu v léčbě metastázujícího karcinomu prsu  

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP dále jen Výbor) Evropské lékové agentury (EMA) doporučil, aby byl Avastin v kombinaci s taxany, pokud je používán k léčbě metastázujícího karcinomu prsu, podáván pouze s paklitaxelem. Doporučení vyplynulo z přezkumu použití Avastinu v kombinaci s taxany obecně. Z přezkumu vyplynulo, že Avastin by nadále neměl být používán v kombinaci s docetaxelem. Výbor také přijal negativní  stanovisko  k navrhovanému použití Avastinu v kombinaci s kapecitabinem v léčbě metastázujícího karcinomu prsu.

Co je Avastin?
Avastin je protinádorový lék, který obsahuje účinnou látku bevacizumab. Bevacizumab je monoklonální protilátka, druh proteinu, který je určen k rozeznání specifické struktury (nazývané antigen), nacházející se v na povrchu některých buněk nebo cirkulující v těle jedince, a k navázání se na ni. Bevacizumab se váže  na protein (vaskulární enditheliální růstový faktor VEFG), který cirkuluje v krvi a způsobuje zbytnění krevního řečiště, a zastaví tak jeho účinek. Výsledkem je, že rakovinné buňky nemohou vytvářet svůj vlastní přísun krve a nedostává se jim tak kyslíku a živin, což pomáhá zpomalit nádorový růst.

Používá se v kombinaci s dalšími protinádorovými léčivými přípravky při léčbě karcinomů střeva, rekta, plic, ledvin nebo prsu, které jsou buď pokročilé nebo metastázující (rozšířené do jiných částí těla). K léčbě nádoru prsu se dosud používal v kombinaci s paklitaxelem nebo docetaxelem (protinádorové léčivé přípravky patřící do třídy  tzv.´taxanů´, které inhibují dělení buněk), pokud se nádor změnil na metastázující. 

Avastin je  v EU registrován od 12. ledna 2005 ve všech členských státech EU, Norském království a na Islandu.

Proč bylo použití Avastinu u metastázujícího karcinomu prsu přehodnoceno?
V prosinci 2009 podal držitel rozhodnutí o registraci LP Avastin  žádost na EMA o rozšíření indikace použití Avastinu u metastázujícího karcinomu prsu o kombinovanou léčbu s kapecitabinem (jiné protinádorové léčivo). V průběhu hodnocení Výbor zaznamenal, že dodaná data zahrnují i podskupinu pacientek léčených kombinací Avastinu s taxany. Ačkoliv tato studie nebyla specificky navržena ke zkoumání účinku této kombinace, výsledky u kombinace Avastinu s taxany ukázaly negativní trend v celkovém přežití (průměrná časová délka přežití pacientek). Na základě těchto dat EMA konstatovala, že další hloubková analýza by byla na místě a Výbor následně provedl přezkum použití kombinace Avastinu s taxany v léčbě metastázujícího karcinomu prsu. Přehodnocení probíhalo souběžně s posuzováním nově navržené indikace pro kombinovanou léčbu s kapecitabinem.

Která data CHMP přehodnocoval?
V rámci posouzení nové indikace pro Avastin Výbor zhodnotil výsledky z hlavní studie provedené u žen s metastázujícím karcinomem prsu, aby srovnal účinek přidání Avastinu a placeba  ke kapecitabinu nebo k jiné standardní protinádorové léčbě, včetně taxanů. Rovněž vzal v úvahu výsledky z jiných studií na pacientkách s  metastázujícím karcinomem prsu, kterým byl podáván Avastin s kapecitabinem.

Pro přehodnocení léčby Avastinem v kombinaci s taxany Výbor zhodnotil všechna relevantní data, zahrnující podskupinu pacientek, kteří byli léčeni taxany v původní studii s kapecitabinem a rovněž data ze dvou hlavních studií, podporujících původní indikaci kombinované léčby s paklitaxelem a docetaxelem. Výbor rovněž požádal o konzultaci skupinu expertů v protinádorové léčbě.

Jaké jsou závěry Výboru?
Hlavní studie na podporu použití kombinace kapecitabinu s Avastinem v léčbě metastázujícího karcinomu prsu sice prokázala, že přidání Avastinu způsobuje mírné zlepšení v parametru přežití bez progrese (jak dlouho pacientky žili bez zhoršení jejich onemocnění), žádné významné účinky na další ukazatele, jako jsou celkové přežití nebo kvalita života vázaná na zdravotní stav jedince, však pozorovány nebyly. Protože kapecitabin je určen pacientkám, pro které je vhodná relativně mírná léčba, zvýšení toxicity po přidání Avastinu bylo považováno za důležité. Výbor proto vydal stanovisko, že prospěch této kombinované léčby nepřevyšuje rizika a nová indikace nebyla schválena.

Přidáním Avastinu k paklitaxelu v léčbě metastázujícího karcinomu prsu bylo dle Výboru přesvědčivě prokázáno prodloužení parametru přežití bez progrese, bez negativního účinku na celkové přežití. Data z nové studie tento závěr podporují. Dle stanoviska Výboru zůstává tedy poměr prospěch-riziko pro tuto kombinační léčbu pozitivní.

Data z hlavní studie nicméně zároveň ukazují, že kombinace Avastinu a docetaxelu vede k mnohem kratšímu přežití bez progrese onemocnění než v kombinaci s paklitaxelem.

Data u podskupiny pacientkám z nejnověji dodané studie navíc ukazují nižší nárůst parametru přežití bez progrese v kombinaci Avastin-docetaxel než v hlavní studii a přinášejí tak určitou nejistotu o účinku na celkové přežití, negativní efekt tedy nemůže být vyloučen.  Dle Výboru prospěch v tomto případě nepřevyšuje rizika a registrace této kombinace by měla být stažena.

Výbor doporučil použití Avastinu v léčbě metastázujícího karcinomu prsu pouze v kombinaci s paklitaxelem a úpravu informací k přípravku v tomto smyslu.

Jaká jsou doporučení pro pacientky a lékaře?

  • Lékaři mohou pokračovat v předepisování Avastinu v kombinaci s paklitaxelem u pacientek s metastázujícím karcinomem prsu. Pacientky užívající tuto kombinaci mohou pokračovat ve své léčbě jako obvykle.
  • Lékaři by měli být obeznámeni s tím, že Avastin už dále není doporučen pro použití s docetaxelem u léčby metastázujícího karcinomu prsu.
  • Pacientky, kteří již dostávají Avastin v kombinaci s docetaxelem v léčbě metastázujícího karcinomu prsu, by měli prodiskutovat probíhající léčbu se svým ošetřujícím lékařem.
  • Pacientky, kteří dostávají Avastin ve schválených indikacích k léčbě jiných typů nádorových onemocnění, by měli pokračovat ve své léčbě jako obvykle.
  • Pacientky, kteří mají jakékoliv dotazy, by měli konzultovat svého ošetřujícího lékaře.

 

Rozhodnutí Evropské komise bude vydáno následně.

 

Současný EPAR pro Avastin můžete nalézt na stránce Agentury
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports.

 

Sekce registrací
17. 12. 2010