4. Jaké je pořadí dat čitelných okem?

Pořadí kódu přípravku (PC) a sériového čísla (SN) nemusí odpovídat pořadí uvedenému v článku 4 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161. Pokud to velikost balení dovolí, doporučuje se PC a SN uvádět vedle 2D kódu.

Zkratky pro kód přípravku (PC), sériové číslo (SN), číslo šarže (Lot/č.š./Č. šarže) a dobu použitelnosti (EXP/Použitelné do) nemusí být uvedeny na obalu přípravku přímo před konkrétním „číslem“, avšak musí být uvedeny tak, aby tyto datové prvky byly jednoznačně identifikovatelné.

Pokud se součet dvou nejdelších rozměrů obalu rovná nebo je menší než deset centimetrů, pak nemusí být na obal vytisknuty prvky jedinečného identifikátoru ve formátu čitelném okem.

Číslo šarže a doba použitelnosti nejsou delegovanými akty stanoveny jako data čitelná okem, avšak tyto údaje jsou povinně uváděny na obaly všech léčivých přípravků, bez ohledu na skutečnost, zda mají být opatřeny ochrannými prvky. Číslo šarže a doba použitelnosti nemusí být uváděny přímo vedle 2D kódu, avšak pokud to velikost balení dovolí, doporučuje se i tyto informace uvádět na stejnou stranu jako 2D kód.