ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Léčba a situace v ČR

Za krátké období od roku 2000 došlo ke vzestupu rezistence některých významných původců infekcí až o desítky procent. Nebezpečný trend se týká většiny evropských zemí včetně ČR, kde je situace u některých mikrobů jedna z nejhorších v Evropě. Antibiotická rezistence prokazatelně způsobuje významné zvýšení mortality, morbidity i nákladů na zdravotní péči, a ohrožuje tak bezpečí pacientů i finanční udržitelnost zdravotního systému. Příčinou vzestupu antibiotické rezistence je časté nadužívání a nesprávné používání antibiotik v humánní a veterinární medicíně, a také nedostatky v oblasti prevence a kontroly infekcí usnadňující šíření rezistentních mikrobů ve zdravotnických zařízeních i v běžné populaci.
Studie zaměřené na hodnocení kvality preskripce antibiotik, provedené v ČR v uplynulých 10 letech, prokázaly vysoký podíl neadekvátního používání antibiotik v primární, ambulantní i nemocniční péči. Tato skutečnost představuje významnou hrozbu pro zachování účinnosti antibiotik v ČR. Nadbytečné náklady pro systém veřejného zdravotního pojištění jsou odhadovány nejméně na miliardu Kč za rok. Tento stav vyžaduje neodkladnou implementaci systémových, odborně kompetentních a nákladově efektivních opatření na národní, regionální i lokální úrovni. Ve shodě s principy deklarovanými ve výše zmíněných doporučeních Rady EU je třeba ustanovit komplexní, mezisektorový a mezioborový program, zahrnující humánní i veterinární oblast.

„V˙roce 2001 vydala Rada EU doporučení pro uvážlivé používání antibiotik v humánní medicíně (Council Recommendation on Prudent Use of Antimicrobials in Human Medicine). Dokument vychází ze závěrů některých konferencí (zejména The Microbial Threat, Kodaň 1998), stanoviska formulovaného Ekonomickým a sociálním výborem EU (materiál Antimicrobial Resistance as Threat to Public Health) i z dokumentů WHO.
Ministerstvo zdravotnictví na základě Usnesení vlády ČR ze dne 4. května 2009 č. 595 o ustanovení Národního antibiotického programu a v souladu s obsahem a cíli Doporučení Rady EU (2002/77/ES) o obezřetném používání antimikrobiálních látek v lékařství a Doporučení Rady EU ze dne 9. června 2009 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (2009/C 151/01) ustanovilo Národní antibiotický program (NAP). Jeho východiska, cíle, principy, činnosti, funkce a organizační strukturu formuluje ustavující dokument vydaný ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR v prosinci 2009.“ (Jindrák,  Medical Tribune 4/2010, s. C4).  

zdroj: JINDRÁK, Vlastimil. Národní antibiotický program v České republice. Medical Tribune. 8. března 2010, VI, 4, s. C4. Dostupný také z WWW: <http://www.tribune.cz/clanek/16873-narodni-antibioticky-program-v-ceske-republice>. ISSN 1214-8911.

V následujícím grafu je zobrazen vývoj distribuce antibakteriálních léčiv pro systémové použití v počtech distribuovaných baleních, DDD a cenách původce v letech 2006 – 2010.