ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Inhibitory Janus kináz – potvrzení závěrů výboru PRAC

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) schválil doporučení farmakovigilančního výboru PRAC (zveřejněno 1. 11. 2022) týkající se bezpečného používání přípravků obsahujících inhibitory Janusových kináz a rizika nežádoucích účinků souvisejících s výskytem krevních sraženin, závažných infekcí, kardiovaskulárních příhod a zvýšeného rizika rakoviny.  

Informace pro pacienty:

• Bylo zjištěno, že léky obsahující inhibitory Janus kináz (JAK) používané k léčbě chronických zánětlivých poruch zvyšují riziko výskytu závažných kardiovaskulárních komplikací (např. srdeční infarkt nebo mozková příhoda), rozvoje rakoviny, krevních sraženin v plicích a hlubokých žilách, závažných infekcí a úmrtí ve srovnání s inhibitory TNF alfa.

• Inhibitory JAK (Xeljanz, Cibinqo, Olumiant, Rinvoq a Jyseleca) se používají k léčbě jednoho nebo více z následujících chronických zánětlivých onemocnění: revmatoidní artritida, psoriatická artritida, juvenilní idiopatická artritida, ankylozující spondylitida, ulcerózní kolitida, atopická dermatitida a alopecia areata.

• Pokud je Vám 65 let nebo více, máte zvýšené riziko závažných kardiovaskulárních problémů nebo rakoviny, pokud v současnosti kouříte nebo jste bývalý dlouhodobý kuřák, měly by Vám být tyto léky předepsány pouze v případě, že neexistují jiné, pro Vás vhodné možnosti léčby.

• V závislosti na konkrétních známých rizikových faktorech (viz výše) Vám může lékař snížit dávku léku anebo změnit léčbu v závislosti na Vaší nemoci a inhibitoru JAK, který k její léčbě užíváte.

• Jestliže se u Vás v kterékoli fázi léčby objeví bolest nebo tlak na hrudi (které se mohou rozšířit do paží, čelisti, krku a zad), dušnost, studený pot, točení hlavy, náhlé závratě, slabost v pažích a nohou nebo poruchy řeči, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

• Pravidelně si prohlížejte kůži. Pokud si všimnete jakýchkoli nových výrůstků, informujte svého lékaře.

• Máte-li jakékoli dotazy týkající se vaší léčby, promluvte si se svým lékařem.

 

Informace pro zdravotníky:

• Přezkum EMA zjistil, že ve srovnání s inhibitory TNF-alfa jsou inhibitory Janus kináz (JAK) používané k léčbě chronických zánětlivých poruch (revmatoidní artritida, psoriatická artritida, juvenilní idiopatická artritida, axiální spondylitida, ulcerózní kolitida, atopická dermatitida a alopecia areata) spojeny s vyšším rizikem závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod (MACE), žilního tromboembolismu (VTE), malignit, závažných infekcí a s vyšší mírou mortality.

• V přezkumu byly zohledněny konečné výsledky otevřené klinické studie (ORAL Surveillance study)[1] s inhibitorem JAK tofacitinibem (Xeljanz) u pacientů s revmatoidní artritidou a kardiovaskulárními rizikovými faktory. Studie odhalila vyšší riziko výše uvedených nežádoucích příhod u pacientů léčených přípravkem Xeljanz, než u pacientů léčených inhibitory TNF-alfa.

• Předběžná zjištění z observační studie (B023) týkající se dalšího přípravku Olumiant (baricitinib) rovněž naznačují zvýšené riziko MACE a VTE u pacientů s revmatoidní artritidou léčených přípravkem Olumiant ve srovnání s pacienty léčenými inhibitory TNF-alfa.

• EMA dospěla k závěru, že identifikovaná rizika se týkají všech inhibitorů JAK schválených k léčbě chronických zánětlivých poruch.

• Tyto závěry se týkají léčivých přípravků Xeljanz, Cibinqo, Olumaint, Rinvoq a Jyseleca. Tyto přípravky mají být používány u následujících skupin pacientů pouze v případech, kdy nejsou k dispozici žádné vhodné alternativy léčby: pacienti ve věku 65 let a víc; pacienti, kteří jsou současnými nebo bývalými dlouhodobými kuřáky; pacienti s anamnézou aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění nebo s jinými kardiovaskulárními rizikovými faktory, nebo pacienti, kteří mají rizikové faktory pro malignity. Opatrnost se také doporučuje u pacientů se známými rizikovými faktory pro VTE jinými než výše uvedenými.

• V případě použití inhibitorů JAK u pacientů s těmito rizikovými faktory lze doporučit nižší dávku v závislosti na použitém léku, indikaci a specifickém rizikovém faktoru.

• Lékaři mají se svými pacienty diskutovat rizika spojená s užíváním inhibitorů JAK.

• U pacientů léčených JAK inhibitory, zejména pokud mají zvýšené riziko kožních malignit, jsou doporučena pravidelná dermatologická vyšetření za účelem kontroly kožních malignit.

• Všem lékařům, u nichž se očekává, že budou tyto léky předepisovat, bude zaslán dopis s informacemi o výsledku přezkumu. Úplná doporučení pro léčbu budou zahrnuta do aktualizovaných souhrnů údajů dotčených přípravků (SmPC) a zároveň do jejich edukačních materiálů.

Odbor farmakovigilance

16. 11.  2022


[1] Ytterberg SR, et al. Cardiovascular and cancer risk with tofacitinib in rheumatoid arthritis. New Engl J Med 2022;386(4):316-326. doi: 10.1056/NEJMoa2109927

Inhibitory Janus kináz – závěrečná doporučení z evropského přehodnocení, 01.11.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že  farmakovigilanční výbor PRAC Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) ukončil evropské přehodnocení inhibitorů Janus kináz (JAK)...