ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL pro kontrolní laboratoře provádějící mikrobiologické zkoušení nesterilních výrobků

Vzhledem k některým zjištěním při provádění inspekcí správné výrobní praxe (dále jen "SVP") v kontrolních laboratořích vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen "ústav") doplňující informace k technickému zabezpečení a provádění činností spojených s mikrobiologickým zkoušením nesterilních výrobků.  

Kontrolní laboratoř v rámci zkoušení nesterilních výrobků provádí stanovení celkového počtu živých mikroorganizmů a zkoušky na specifické mikroorganizmy. Významně se tak podílí na rozhodování kvalifikovaných osob výrobců léčivých přípravků, zda propustit léčivý přípravek do distribuce. Kontrolní laboratoře provádějí rovněž mikrobiologickou kontrolu vstupních surovin, případně obalových materiálů a participují na mikrobiologickém monitorování médií, výrobních prostor a pracovníků ve výrobě léčiv. Český lékopis 2005 v platném znění, článek 2.6.12 požaduje, aby stanovení bylo provedeno za podmínek vylučujících nahodilé znečištění zkoušeného výrobku, přičemž neuvádí přímo požadavky na třídy čistoty prostor pro kontrolu kvality, tak jak tomu je u provádění testu sterility. Některé kontrolní laboratoře mají vybudovány pro zkoušení nesterilních výrobků prostory vybavené laminárními boxy umístěnými v okolí třídy čistoty C, s aktivními personálními a materiálovými propustmi, nicméně jde často o pracoviště provádějící vedle mikrobiologického zkoušení nesterilních výrobků rovněž test sterility a tudíž v souladu s požadavkem Českého lékopisu vybavené laminárním boxem třídy čistoty A s okolím třídy čistoty B. Laminární box umístěný ve třídě čistoty C je pak součástí celkového vzduchotechnického řešení mikrobiologické laboratoře. V souladu s vývojem SVP je třeba činnosti v kontrolní laboratoři podrobit analýze rizik (lze doporučit např. dokument ICH Q9 Quality Risk Management) s cílem identifikovat a vyhodnotit kritické body prováděných činností vzhledem k vyloučení chyb, sekundární kontaminace a křížové kontaminace zpracovávaných vzorků a ostatních nepříznivých vlivů na jakost. Prostory a zařízení Prostory kontrolní laboratoře, ve kterých probíhají činnosti v souvislosti s mikrobiologickou kontrolou nesterilních léčiv jsou kontrolovaným prostorem, který je uspořádán a udržován tak, aby vyhověl specifickým požadavkům, které vyplývají z účelu jeho využití, zejména s ohledem na vyloučení chyb, zabránění kontaminaci a jakýmkoli nepříznivým vlivům na prováděné činnosti (§8 vyhlášky č.411/2004Sb., o výrobě a distribuci léčiv, dále jen "vyhláška").

V následujícím textu je uveden přehled hledisek, ke kterým by měla kontrolní laboratoř provádějící mikrobiologické zkoušení nesterilních výrobků vždy přihlížet.

1. Mají být vytvořeny oddělené prostory pro následující činnosti Příprava růstových médií Rozlévání vysterilizovaných růstových médií Skladování připravených růstových médií (chladicí box, lednice) Zpracování zkoušeného vzorku a očkování Inkubace a odečítání výsledků (samostatný box) Shromažďování použitých růstových médií Mytí použitého skla a pomůcek Dekontaminace

2. Požadavky na prostory a zařízení při mikrobiologické kontrole nesterilních léčiv

2.1 Laminární box používaný pro zpracování zkoušeného vzorku a očkování růstových médií má být umístěn v samostatné místnosti, která je prostorem uspořádaným a udržovaným tak, aby vyhověl specifickým požadavkům, které vyplývají z účelu jeho využití, zejména s ohledem na vyloučení chyb, zabránění kontaminaci a jakýmkoli nepříznivým vlivům na prováděné činnosti.

2.2. Okolí laminárního boxu má být v průběhu činností mikrobiologicky monitorováno a má být dosaženo parametrů alespoň třídy čistoty D. Důvodem je, že příprava vzorků léčiv pro očkování na půdy (které má proběhnout v laminárním boxu) v řadě případů probíhá mimo laminární box (např. zpracování vzorků pevných lékových forem, emulsních přípravků atd.). Je třeba přihlédnout rovněž k vývoji Evropského lékopisu (např. v článku 5.1.4 Mikrobiologická jakost léčivých přípravků je upraven a zpřísněn ve skupině zkoušek B limit mikrobiálního znečištění nesterilních výrobků). V průběhu činností má být rovněž mikrobiologicky monitorováno prostředí v laminárním boxu a prokazováno dosažení třídy čistoty A (SÚKL upozorňuje na používání bezdotykových kahanů uvnitř laminárního boxu). Rozsah monitoringu pro jednotlivé třídy čistoty je uveden v pokynu SÚKL VYR 32 aktuální verze Doplněk 1 ).

2.3 Pokud není prostor s umístěným laminárním boxem opatřen vzduchotechnikou, je třeba přijmout následující opatření: a) před zahájením činností je třeba minimalizovat mikrobiální kontaminaci např. použitím germicidní lampy b) omezit vstup pracovníků do tohoto prostoru jen na pracovníky provádějící činnosti související se zpracování vzorku c) vzhledem k uzavřenosti prostoru se doporučuje uspořádat činnosti do kratších časových úseků

2.4 Místnost komunikuje s okolními prostorami alespoň přes neaktivní materiálovou a personální propusť.

2.5 Provedení povrchů místnosti (stěny, podlahy) musí umožnit dostatečnou sanitaci.

2.6 Místnost nemá mít prvky zhoršující mikrobiologický monitoring a účinnost sanitace, jako jsou nedostatečně těsnící okna, okna otevřená v průběhu činností, vnitřní žaluzie, dřevěný nábytek, členité radiátory, nezapuštěná stropní svítidla, dřezy, výlevky.

2.7 Místnost má být vhodným způsobem mikrobiologicky monitorována.

3. Požadavky na laminární box

3.1 Laminární box má dosahovat třídy čistoty A (v rozsahu pokynu VYR-32 aktuální verze, Doplněk 1), má být pravidelně kvalifikován a mikrobiologicky monitorován při provádění činností spojených se zpracováním zkoušeného vzorku a jeho přenosem do růstového média.

4. Sterilizace růstových médií a pomůcek

4.1 Autokláv pro sterilizaci růstových médií má být v pravidelných intervalech validován v souladu s pokynem SÚKL VYR 34 - Procesy sterilizace teplem.

4.2 Má být používán validovaný postup sterilizace růstových médií.

4.3 Je třeba zhodnotit riziko kontaminace vysterilizovaných růstových médií při zavzdušňování autoklávu na konci sterilizačního cyklu v případě, že nádoby s těmito médii nejsou hermeticky uzavřeny.

4.4 Součástí validace sterilizace má být rovněž složení obsahu a velikosti náplně autoklávu.

4.5 Má být vytvořen záznam o průběhu sterilizačního cyklu (kontrola účinnosti sterilizačního cyklu nemá být založena pouze na použití bioindikátorů).

4.6 Pro biologickou likvidaci použitých růstových médií a dalších kontaminovaných předmětů má být k dispozici samostatný dekontaminační autokláv. Kontaminované pomůcky pro opakované použití mají být před jejich vysterilizováním čištěny a dezinfikovány vhodnými chemickými prostředky.

Pracovníci

1. Každá osoba vstupující do prostor mikrobiologické kontroly (včetně např. pracovníků údržby) má mít na sobě v souladu s příslušným hygienickým programem kontrolní laboratoře ochranný oděv odpovídající povaze prováděných činností a musí dbát důsledně standardních postupů pro převlékání a očistu. Převlékání pracovníků vstupujících do prostor, ve kterých je umístěn laminární box, má být alespoň ve shodě s požadavky pro pracovníky výrobců léčivých přípravků vstupujících do čistých prostor třídy čistoty D (pokyn SÚKL VYR-32 aktuální verze Doplněk 1 ).

2. Personální propusť má umožnit mytí a dezinfekci rukou pracovníků, tento postup má být pracovníky uplatněn i při opouštění prostor laboratoře.

3. Nově přijatí pracovníci mají být pro jednotlivé činnosti prokazatelně zaškoleni (má být dokumentováno, zda nový pracovník může svěřené činnosti vykonávat samostatně).

4. Má být zaveden systém chránící prováděné činnosti a vzorky před jejich ovlivněním nevhodným zdravotním stavem pracovníků např. infekčním onemocněním nebo podezřením na infekční onemocnění.

Zabezpečování jakosti

1. Účinnost sanitačních postupů má být ověřena.

2. Jsou stanovena pravidla pro nákup a skladování chemikálií a půd. Připravená růstová média mají být označena dobou použitelnosti.

3. Má být stanovena doba použitelnosti pracovních mikrobiologických standardů.

4. Má být věnována zvýšená pozornost manipulaci s mikrobiologickými odpady.

5. Množství zpracovávaných vzorků nesmí narušit dodržování stanovených postupů (faktor pracovního přetížení pracovníků).

6. Při hodnocení průběhu sterilizace růstových médií se má věnovat pozornost případnému překročení sterilizační teploty, protože vysoká teplota může vést k denaturaci těchto médií. Obdobné hledisko může být uplatněno vzhledem k nevhodnému uskladnění připravených růstových médií, např. k možnosti jejich dehydratace (rizika falešně negativních výsledků).

7. V případě, že kontrolní laboratoř zajišťuje pro výrobce léčiv vzorkovnice, vzorkovací pomůcky a růstová média pro mikrobiologický monitoring, má být prokazována jejich sterilita, včetně doby jejich použitelnosti. Pro přepravu z kontrolní laboratoře do místa použití mají být tyto materiály hermeticky uzavřeny a mají být baleny do vícevrstevných obalů, umožňujících uživateli jejich postupné sejmutí v materiálových propustích.

8. Všechna zařízení a přístroje (např. váhy, pH-metry, kultivační termostaty, automatické pipety, zařízení na přípravu vody a ev. počítačové vybavení) musí splňovat požadavky § 8 vyhlášky a musí být tedy pravidelně a ve vhodném rozsahu kvalifikovány.

9. Mají být stanoveny postupy pro případ, že mikrobiologický monitoring prostor a zařízení dosáhne hodnot stanovených ve varovných a akčních limitech.