ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL o doručování veřejnou vyhláškou

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě § 39o zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček) s platností od 1.1.2010 je povinen veškeré písemnosti ve správních řízeních o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivých přípravků doručovat pouze veřejnou vyhláškou, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup .  

Tzn. že veškeré uvedené písemnosti nebudou již zasílány ani prostřednictvím datových schránek, ani prostřednictvím držitelů poštovní licence, ale budou vyvěšovány na elektronické úřední desce SÚKL, tj.doručovány veřejnou vyhláškou.

Přístup k dokumentům najdete na elektronické úřední desce Ústavu https://www.sukl.cz/modules/delivery/.

Písemnosti je možné vyhledávat podle různých údajů - podle spisové značky správního řízení, názvu léčivého přípravku, kódu SÚKL léčivého přípravku, ATC skupiny léčivého přípravku, názvu účastníka řízení (název držitele rozhodnutí o registraci, výrobce nebo dovozce, předkladatele specifického léčebného programu, zdravotní pojišťovny), typu účastníka správního řízení (držitele rozhodnutí o registraci, výrobce nebo dovozce, předkladatele specifického léčebného programu, zdravotní pojišťovny) nebo data vyvěšení.

Doručování veřejnou vyhláškou upravuje §25 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Písemnosti jsou na elektronické úřední desce vyvěšovány po dobu 15 dní. 15tým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Po svěšení písemností z elektronické úřední desky jsou dokumenty součástí spisu správního řízení.  Zákon o veřejném zdravotním pojištění ve znění účinném od 01.01.2010 stanoví, že písemnosti budou vyvěšovány pouze na úřední desku v elektronické podobě.

SÚKL umožňuje prostřednictvím svých webových stránek nahlížet do dokumentace tvořící spis správních řízení, které se týkají stanovení, změny nebo zrušení maximální ceny, stanovení výše a podmínek úhrady, resp. společných řízení o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Pro vstup do aplikace, která je dostupná na https://verso.sukl.cz/,  je nutné vyplnit žádost o nahlížení a tuto podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu. Podpis musí být vydán akreditovaným kvalifikovaným poskytovatelem certifikační služby.

Tiskové a informační oddělení
31.12.2009