ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Hodnocení dodávek distribuovaných léčivých přípravků za rok 2010

Hodnocení obsahuje informace vyplývající z hlášení dodávek léčivých přípravků do lékáren, dalších zdravotnických zařízení, a pokud se jednalo o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv. Kromě registrovaných léčivých přípravků byly hodnoceny i přípravky zařazené do specifických léčebných programů a neregistrované přípravky, dodávané na základě lékařského předpisu pro konkrétního pacienta.

Informace obsahují výhradně údaje z hlášení distributorů. Nejedná se o reálnou spotřebu léků pacienty, tedy o data, která by popisovala konkrétní výdeje pacientům.

Metodika používaná při zpracování je uvedena zde: https://www.sukl.cz/souvisejici-informace-1 


Vývoj v počtu registrovaných a obchodovaných léčivých přípravků

V roce 2010 Ústav udělil 1 022 rozhodnutí o registraci (9 175 kódů SÚKL). Ve sledováném období byla dále ukončena či zrušena platnost registrace u 10 141 kódů.

Celkem nebyla v průběhu roku 2010 hlášena distribuce u 48 483 kódů (86,8 %) léčivých přípravků bez homeopatik. Tyto přípravky měly tedy platné rozhodnutí o registraci, nebyly však uváděny na trh.

grafu (č.1) uvádíme vývoj počtu registrovaných, obchodovaných a hrazených LP v období 2006-2010 (stav k 1.1.2011).

Vývoj dodávek léčivých přípravků

Vývoj dodávek léčivých přípravků v základních sledovaných parametrech v letech 2006 - 2010 je uveden v grafu (č.2).

V roce 2010 bylo v České republice dodáno do lékáren, zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv 304,36 milionů balení léčivých přípravků, což ve srovnání s rokem 2009 znamená pokles o 2,4 %. Počet definovaných denních dávek dosáhl v roce 2010 5 807 mil., což představuje oproti roku 2009 nárůst o 4,7 %. Finanční hodnota distribuovaných léčivých přípravků 58,85 miliardy Kč (v cenách původce). Oproti roku 2009 tedy finanční výdaje na léčivé přípravky jen nepatrně vzrostly (o 1 %).

Z výše uvedených hodnot je tedy patrné, že sice bylo dodáváno množstevně méně balení, ta však obsahovala mnohem větší množství denních definovaných dávek. Právě tento údaje může naznačovat, že se mnohem častěji distribuují větší balení léků.  

Zároveň je z dat patrné, že finanční náklady se v meziročním srovnání let 2009 a 2010 zvýšily jen nepatrně.  Jedná se o nejmenší zvýšení finančích nákladů za posledních 5 let.

Hodnocení vývoje dodávek dle ATC skupiny

Analýzu vývoje v jednotlivých ATC skupinách popisují následující přehledy:

  • tabulce (č.1) uvádíme objemy distribuce podle hlavních ATC skupin (na 1. místo) za rok 2009 a 2010.
  • tabulce (č.2) je přehled TOP 10 léčivých přípravků podle hlavních ATC skupin (na 7. míst) v cenách původce.
  • tabulce (č.3) je přehled TOP 10 léčivých přípravků podle hlavních ATC skupin (na 7. míst) v počtech balení.
  • tabulce (č.4) je přehled TOP 20 léčivých přípravků podle hlavních ATC skupin (na 3. místa) v cenách původce.
  • tabulce (č.5) je přehled TOP 20 léčivých přípravků podle hlavních ATC skupin (na 3. místa) v počtech balení.

V roce 2010 se Ústav ve vyhodnocení dodávek distribuovaných přípravků nově zaměřil každé čtvrtletí na vybranou skupinu léčivých přípravků, a dlouhodobý vývoj v této skupině hodnotil podrobně. V 1. čtvrtletí to byla skupina inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-alfa), ve 2. čtvrtletí perorální antidiabetika, ve 3. čtvrtletí antiretrovirotika a ve 4. čtvrtletí antibiotika. Podrobnější informace: viz příslušná čtvrtletí roku 2010.  

Hodnocení vývoje dodávek z pohledu systému cen a úhrad

V hlášení distributorů byl sledován vývoj dodávek před provedením cenové či úhradově změnami a po nich. Pro stanovení vhodné skupiny bylo použito jediné kritérium, a to nevyšší počet distribuovaných balení. Na základě vyhodnocení těchto údajů byl zpracován přehled deseti nejčastěji distribuovaných léčivých přípravků, u kterých došlo ke změně maximální ceny výrobce/úhrady ze zdravotního pojištění v roce 2010.

  • V tabulce (č.6) je přehled 10 nejčastěji distribuovaných léčivých přípravků dle počtu balení vykázaných dle DIS-13, u kterých došlo ke změně maximální ceny výrobce (MCV)
  • V tabulce (č.7) je přehled 10 nejčastěji distribuovaných léčivých přípravků dle počtu balení vykázaných dle DIS-13, u kterých došlo ke změně (UHR)

Zpracované výstupy jsou pouze informativní, neboť nezahrnují vliv vstupu nového léku na trh, vliv změn v registraci, výpadky na trhu, zvýšený výskyt nemoci atd.

Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích, podle Pokynu SÚKL LEK-13, verze 2, zahrnují pouze přípravky vydávané na základě lékařského předpisu nebo vydané v rámci kategorie bez lékařského předpisu s omezením! Zpracovávaná data obsahují hlášení zaslaná z 1620 lékáren.

Graf (č.3) zobrazuje trend počtu zasílajících lékáren dle LEK-13 za období 1.1.2010 – 31.12.2010 (stav k 31.3.2011).

grafu (č.4) jsou uváděny finanční trendy dle LEK-13 za období 1.1.2010 – 31.12.2010 (stav k 31.3.2011).

Graf (č.5) zobrazuje finanční objem a počty DDD dle pásem obchodní přirážky dle LEK -13 za období roku 2010 (stav k 31.3.2011).

13.5.2011
Oddělení datové podpory