ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Gilenya (fingolimod) – nová doporučení k bezpečnější léčbě

Nová doporučení k minimalizaci rizik spojených se vzácnou mozkovou infekcí PML (progresivní multifokální leukoencefalopatie) a se specifickým nádorovým onemocněním kůže u pacientů užívajících léčivý přípravek Gilenya  

Evropská léková agentura (EMA) vydala nová doporučení pro lékaře a pacienty ohledně možných rizik vyplývajících z imunosupresivního účinku léčivého přípravku Gilenya (fingolimod), který je používán v léčbě roztroušené sklerózy. Konkrétně se doporučení týkají minimalizace rizik progresivní multifokální leukoencefalopatie a bazocelulárního karcinomu u pacientů užívajících léčivý přípravek Gilenya.

PML je vzácné infekční onemocnění mozku způsobené John Cunninghovým virem (JCV), které se může projevovat příznaky podobnými projevům ataky roztroušené sklerózy a může vést k závažnému postižení nebo smrti.

Bazocelulární karcinom je pomalu rostoucí typ nádorového onemocnění kůže, které se téměř nikdy nerozšiřuje na ostatní části těla, ani neohrožuje život člověka, avšak bez adekvátní léčby může působit znetvoření.

Fingolimod, účinná léčivá látka v přípravku Gilenya, snižuje aktivitu imunitního systému, zejména buněk, které se nazývají T – buňky. Protože T – buňky se zapojují do boje proti infekcím i jiným onemocněním, pacienti, kteří léčivý přípravek Gilenya užívají, mohou mít vyšší riziko, že onemocní, včetně infekce PML a určitých druhů nádorového onemocnění. Až doposud byly potvrzeny tři případy PML u pacientů, kteří nebyli dříve léčeni natalizumabem (další imunosupresivní léčivo pro terapii roztroušené sklerózy)[1].  Dále bylo hlášeno 151 případů bazocelulárního karcinomu[2].

Nyní EMA doporučuje, aby pacienti byli vyšetřeni před a v průběhu léčby léčivým přípravkem Gilenya z důvodů možnosti časné identifikace příznaků, které mohou být spojeny s PML nebo bazocelulárním karcinomem, a aby mohla být včas zahájena adekvátní terapie. Před zahájením léčby léčivým přípravkem Gilenya (zpravidla během tří měsíců) by mělo být provedeno základní MRI vyšetření jako referenční obraz. Jestliže se během léčby objeví příznaky, které mohou svědčit pro PML, je do doby, dokud nebude PML vyloučena, nutné další podávání přípravku Gielnya pozastavit a provést MRI. S ohledem na riziko vzniku bazocelulárního karcinomu se doporučuje provést dermatologické vyšetření před léčbou a pak v pravidelných ročních intervalech. Gilenya se nesmí používat u pacientů trpících bazocelulárním karcinomem nebo jinými druhy nádorového onemocnění.

Souhrn informací o přípravku a Příbalová informace pro pacienta budou aktualizovány v souladu s těmito novými doporučeními.

Informace pro pacienty

 • Gilenya, léčivý přípravek užívaný v terapii roztroušené sklerózy, snižuje aktivitu imunitního systému (systému obranyschopnosti organismu). Díky tomu mohou mít pacienti užívající léčivý přípravek Gilenya vyšší riziko vzniku infekčních onemocnění, včetně závažné mozkové infekce známé jako progresivní multifokální encefalopatie (PML), a také některých typů nádorových onemocnění jako bazocelulární karcinom (druh pomalu rostoucího nádorového onemocnění kůže).
 • Ačkoli je výskyt PML velmi vzácný, je vyšší pravděpodobnost jeho vzniku u pacientů, kteří byli dříve léčeni dalšími léčivými látkami, které se používají v terapii roztroušené sklerózy a také oslabují imunitní systém, jako například natalizumab. Jsou však známy tři případy PML u pacientů užívajících přípravek Gilenya, kteří se předtím natalizumabem neléčili. PML je závažné onemocnění, které může vést k významnému postižení nebo k úmrtí.
 • Před zahájením léčby a v jejím průběhu bude Váš ošetřující lékař provádět vyšetření jako například magnetickou rezonanci ke kontrole Vašeho zdravotního stavu. Pokud vznikne podezření na PML, Váš lékař Vám pozastaví užívání přípravku Gilenya,      dokud nebude PML možné vyloučit.
 • Projevy PML mohou být podobné projevům ataky roztroušené sklerózy. Příznaky mohou zahrnovat změny chování a nálady, poruchy paměti, problémy s mluvou a komunikací. Pokud máte pocit, že se Vaše onemocnění zhoršuje, nebo si povšimnete nových nebo neobvyklých příznaků, konzultujte je se svým lékařem co nejdříve.
 • Před zahájením léčby přípravkem Gilenya a pak jedenkrát ročně v průběhu léčby Vám bude vyšetřena kůže. Při tom bude věnována pozornost jakýmkoli změnám, jako jsou různá kožní poškození, výrůstky nebo nehojící se rány apod., které by mohly být      příznaky nádorového onemocnění. V případě podezření mohou být potřeba další vyšetření. Pokud zjistíte jakékoli kožní změny nehojící se v průběhu několika týdnů, oznamte to svému lékaři.
 • Pokud máte jakékoli další obavy nebo otázky, konzultujte je se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Informace pro pracovníky ve zdravotnictví

Vzhledem ke svému imunosupresivnímu účinku může mít léčba léčivým přípravkem Gilenya závažné nežádoucí účinky. Byly hlášeny případy progresivní multifokální encefalopatie, oportunních infekcí včetně infekcí centrálního nervového systému a nádorových onemocnění včetně bazocelulárního karcinomu. Případy PML u pacientů, kteří dříve podstupovali léčbu jinými imunosupresivy, byly hlášeny již od uvedení přípravku Gilenya na trh. V poslední době se objevily 3 případy PML u pacientů, kteří dříve neužívali natalizumab.

Na základě dostupných údajů EMA doporučuje následující opatření:

 • Pacienti léčení fingolimodem  jsou ohroženi rizikem PML. Lékaři by měli pacienty i      jejich opatrovníky i blízké informovat o časných příznacích a projevech, které by mohly odpovídat PML. Pacientům by mělo být doporučeno vyhledat lékaře, pokud mají pocit, že se projevy jejich onemocnění zhoršují, nebo pokud si povšimnou nových nebo neobvyklých příznaků.
 • Během 3 měsíců před začátkem léčby přípravkem Gilenya by mělo být provedeno MRI jako referenční obraz. V průběhu rutinních MRI vyšetření (v souladu s národními      doporučeními a postupy) by lékaři měli věnovat pozornost lézím, které by mohly být obrazem PML. U pacientů, u kterých je zvýšené riziko PML, by mělo být vyšetření MRI prováděno častěji.
 • Pokud se objeví příznaky, které mohou svědčit pro PML, mělo by být MRI provedeno okamžitě a do doby, dokud nebude PML vyloučena, je nutné pozastavit další podávání přípravku Gilenya.
 • PML může propuknout pouze na základě přítomnosti infekce JC virem. Pokud se provádí test stanovení protilátek proti JC viru, je třeba vzít na vědomí, že možný vliv      lymfopenie na vypovídací hodnotu takového testu nebyl studován u pacientů      léčených fingolimodem. Lékaři by také měli vzít v potaz, že negativní výsledek stanovení přítomnosti protilátek nijak nezabrání možné budoucí infekci JCV.
 • V průběhu klinických hodnocení a po uvedení přípravku Gilenya na trh byly u léčených pacientů hlášeny případy bazocelulárního karcinomu (BCC). Gilenya je nyní kontraindikována u pacientů s BCC.
 • Lékaři by měli zvýšeně sledovat kožní léze, vyšetření kůže se doporučuje před zahájením léčby a následně alespoň v ročních intervalech. Pacienti by měli být informováni o možných projevech BCC (uzlíky, výrůstky, nehojící se léze) a o potřebě      uvědomit v takových případech svého lékaře. V případě podezřelých lézí se doporučuje konzultace s dermatologem.

 

Podrobnosti o léčivém přípravku

Gilenya je registrovaný léčivý přípravek, který se používá u dospělých v léčbě roztroušené sklerózy, což je onemocnění, při kterém dochází k zánětlivému poškozování nervových obalů. Používá se výhradně u dospělých s vysoce aktivní relabující-remitentní formou onemocnění, která se projevuje vzplanutími projevů choroby (relapsy) následovanými obdobími zotavování (remise). Gilenya se používá u pacientů, kteří mají vysoce aktivní formu onemocnění i přes terapii nejméně jedním tzv. chorobu modifikujícím lékem, nebo u pacientů s rychle progredující závažnou formou nemoci.


[1] 3 potvrzené případy PML byly hlášeny u pacientů bez předchozí léčby natalizumabem a 17 případů podezření na PML bylo hlášeno u pacientů, kteří dříve užívali natalizumab.

[2] K datu 28. února 2015 bylo celosvětově hlášeno 151 případů bazocelulárního karcinomu. Odhadovaná spotřeba Gilenye k tomuto datu činí 219 000 paciento-roků. 1 paciento-rok je ekvivalentem 1 pacienta užívajícího léčivý přípravek po dobu 1 roku.

 

Další informace lze nalézt zde a na stránkách EMA http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002202/human_med_001433.jsp&mid=WC0b01ac058001d124    

 

Oddělení farmakovigilance
30. 12. 2015