Datum : 17.12.2008 15:29:51

MSG103_OdpovedNaZadostORecept

Name   : MSG103_OdpovedNaZadostORecept Name   :  
Type :   Skupina :  
Imported from : Zpravy 1v77   

Doklad DOKLAD R 1 x
     Historie HISTORIE PŘÍSTUPŮ C 1 x RE034
          Pristup PŔÍSTUP R 10000 x
     Lekar LÉKAŘ R 1 x RE063
          Jmeno JMÉNO R 1 x
          Poskytovatel POSKYTOVATEL R 1 x
               Adresa ADRESA R 1 x RE011
     DoporucujiciLekar DOPORUČUJÍCÍ LÉKAŘ O 1 x RE063, RE073
          Jmeno JMÉNO R 1 x
          Poskytovatel POSKYTOVATEL R 1 x
     RevizniLekar REVIZNÍ LÉKAŘ O 1 x
          Jmeno JMÉNO R 1 x
     Pacient PACIENT R 1 x RE013, RE017
          Jmeno JMÉNO R 1 x
          Adresa ADRESA R 1 x RE011
     LP RECEPT POLOŽKA LP R 2 x RE056, RE072
          HVLPReg RECEPT POLOŽKA LP HVLP Reg C 1 x
          HVLPNereg RECEPT POLOŽKA LP HVLP Nereg C 1 x
          IPLP RECEPT POLOŽKA LP IPLP C 1 x
               Slozka RECEPT POLOŽKA LP IPLP SLOŽKA R 100 x
     Vydej VÝDEJ O 100 x
          Historie HISTORIE PŔÍSTUPÚ C 1 x RE034
               Pristup PŔÍSTUP R 10000 x
          Lekarnik LÉKÁRNÍK C 1 x RE019
               Jmeno JMÉNO R 1 x
               Poskytovatel POSKYTOVATEL - VÝDEJ R 1 x
                    Adresa ADRESA O 1 x RE011
          VLP VÝDEJ POLOŽKA LP R 100 x RE056
               HVLPReg VÝDEJ POLOŽKA LP HVLP Reg C 1 x
               HVLPNereg VÝDEJ POLOŽKA LP HVLP Nereg C 1 x
               IPLP VÝDEJ POLOŽKA LP IPLP C 1 x
                    Slozka VÝDEJ POLOŽKA LP IPLP SLOŽKA O 100 x
Zprava ZPRÁVA R 1 x
Operator OPERÁTOR C 1 x RE048
Signature SIGNATURE R 1 x

Doklad
  ID ID dokladu R UUID/GUID
  IDSkupina128 Čárový kód dokladu ve formátu Skupina128 R an..25
  PoznProPacienta Poznámka pro pacienta O an..4000
  PoznProLekarnika Poznámka pro lékárníka (není přístupná pacientovi) O an..4000
  DatumCasZmeny DatumČas poslední změny dokladu R datetime
  DatumVystaveni Datum vystavení receptu R date
  DatumPoslednihoVydeje Datum posledního výdeje O date
  NeodkladnaPece Neodkladná péče O boolean
  Pohotovost Pohotovost O boolean
  MZ_CR MZ ČR (úhrada MZ dle mezinárodní smlouvy) O boolean
  AdUsumProprium Ad usum proprium (pro potřebu rodiny) O boolean
  PocetOpakovaniVydeje Počet výdejů u opakovaného receptu C n..5
  PocetOpakovaniVydejeSlovy Počet výdejů u opakovaného receptu slovy C an..1000 RE032
  Stav Stav dokladu R n..2
Historie
Pristup
  DatumCasPristupu Datumčas přístupu R datetime
  DruhPristupu Druh přístupu R n1 RE021
  DruhUzivatele Klient Druh uživatele R n..3 RE014
  IDZpravyPozadavek ID Zprávy požadavku R UUID/GUID
  IDZpravyOdpoved ID Zprávy odpovědi R UUID/GUID
  Pristupujici Označení přistupujícího textem R an..1000
  HromadnyDotaz Přístup hromadným dotazem R boolean
Lekar
  ICPP ID lékař ICPP C an8 CE059
  ICKomory IČ lékařské/stomatolgické komory R an10
  KodKomory Kód rozlišující Lékařskou a Stomatologickou komoru R an1
  OdbornostLekare Smluvní odbornost lékaře (dle číselníku VZP) C an3 RE062
Jmeno
  Prijmeni Příjmení R a..35
  Jmena Jména R a..24
Poskytovatel
  Nazev Název poskytovatele O an..255
  Telefon Telefon R an..13
  ICP IČ Pracoviště C an8 CE058
  ICZ IČ Zdravotní zařízení C an8 RE062
  DIC DIČ R an..12
  ACROznaceniUtvaru Armáda ČR označení útvaru O an..50 RE001
  ACRMistoUtvaru Armáda ČR místo útvaru C an..50 RE033
Adresa
  Ulice Ulice O an..48
  CisloOrientacni Orientační číslo C an..4
  CisloEvidencni Evidenční číslo C an..5
  CisloPopisne Popisné číslo C an..5
  NazevObce Název obce R an..48
  NazevCastiObce Název části obce O an..48
  NazevOkresu Název okresu O an..32
  PSC PSČ R n5
DoporucujiciLekar
  ICPP ID lékař ICPP C an8 CE059
  ICKomory IČ lékařské/stomatolgické komory O an10
  KodKomory Kód rozlišující Lékařskou a Stomatologickou komoru O an1
  OdbornostLekare Smluvní odbornost lékaře (dle číselníku VZP) R an3
Jmeno
  Prijmeni Příjmení R a..35
  Jmena Jména R a..24
Poskytovatel
  Nazev Název poskytovatele O an..255
  Telefon Telefon R an..13
  ICP IČ Pracoviště C an8 CE058
  ICZ IČ Zdravotní zařízení R an8
  DIC DIČ O an..12
  ACROznaceniUtvaru Armáda ČR označení útvaru O an..50 RE001
  ACRMistoUtvaru Armáda ČR místo útvaru C an..50 RE033
RevizniLekar
  ICRLvZP IČ Revizního lékaře v ZP R an..10
Jmeno
  Prijmeni Příjmení R a..35
  Jmena Jména R a..24
Pacient
  CisloPojistence Číslo pojištěnce C an..10
  KodZP Kód zdravotní pojišťovny C n3 CE004
  DatumNarozeni Datum narození C date
  Telefon Telefon O an..13
  NazevVeznice Název věznice O an..48
Jmeno
  Prijmeni Příjmení R a..35
  Jmena Jména R a..24
Adresa
  Ulice Ulice O an..48
  CisloOrientacni Orientační číslo C an..4
  CisloEvidencni Evidenční číslo C an..5
  CisloPopisne Popisné číslo C an..5
  NazevObce Název obce R an..48
  NazevCastiObce Název části obce O an..48
  NazevOkresu Název okresu O an..32
  PSC PSČ R n5
LP
  ID ID položky (LP) dokladu R UUID/GUID
  Mnozstvi Množství číslo R n..3
  MnozstviSlovyLatinsky Množství text latinsky R an..255
  MnozstviRimskaCislice Množství římská číslice R a..50
  MnozstviZbyvaVydat Množství zbývá vydat R n..12,2
  Navod Návod (bez zkratky D.S.) R an..80
  Pozn Poznámka O an..4000
  Diagnoza Diagnóza C an..5 CE005
  HradiNemocny Hradí nemocný O boolean
  ZamernePrekroceniDavkovani Záměrné překročení dávkování O boolean
  Nezamenovat Nezaměňovat O boolean
  ZvysenaUhrada Požadována zvýšená úhrada ZP O boolean
HVLPReg
  KodSUKL Kód SUKL R an7 CE002
  ATC ATC R an..7
  Nazev Název R an..70
  Forma Forma R an..19
  Sila Síla R an..15
  Baleni Balení R an..22
HVLPNereg
  ATC ATC R an..7
  Nazev Název R an..70
  Forma Forma R an..19
  Sila Síla R an..15
  Baleni Balení R an..22
IPLP
  PostupPripravy Postup přípravy R an..4000
  Nazev Název O an..70
Slozka
  Nazev Název R an..100
  Mnozstvi Množství (v gramech) R n..12,2
Vydej
  ID ID výdeje C UUID/GUID RE019
  DatumCasZmeny DatumČas poslední změny výdeje R datetime
  ZPDavka Vyúčtování ZP - číslo dávky O n..9
  ZPDoklad Vyúčtování ZP - číslo dokladu O n..4
Historie
Pristup
  DatumCasPristupu Datumčas přístupu R datetime
  DruhPristupu Druh přístupu R n1 RE021
  DruhUzivatele Klient Druh uživatele R n..3 RE014
  IDZpravyPozadavek ID Zprávy požadavku R UUID/GUID
  IDZpravyOdpoved ID Zprávy odpovědi R UUID/GUID
  Pristupujici Označení přistupujícího textem R an..1000
  HromadnyDotaz Přístup hromadným dotazem R boolean
Lekarnik
  ICLekarenskeKomory IČ lékárnické komory R an..10
Jmeno
  Prijmeni Příjmení R a..35
  Jmena Jména R a..24
Poskytovatel
  Nazev Název poskytovatele O an..255
  Telefon Telefon R an..13
  ICZ IČ Zdravotní zařízení R an8 CE003
  DIC DIČ R an..12
Adresa
  Ulice Ulice O an..48
  CisloOrientacni Orientační číslo C an..4
  CisloEvidencni Evidenční číslo C an..5
  CisloPopisne Popisné číslo C an..5
  NazevObce Název obce R an..48
  NazevCastiObce Název části obce O an..48
  NazevOkresu Název okresu O an..32
  PSC PSČ R n5
VLP
  IDLPRecept ID položky (LP) dokladu R UUID/GUID
  ID ID položky (LP) výdej C UUID/GUID RE019
  DatumVydeje Datum výdeje R date
  Mnozstvi Vydané množství R n..3,2
  EkvMnozstvi Ekvivalentní vydané množství R n..3,2
  Navod Návod (bez zkratky D.S.) O an..80
  Pozn Poznámka O an..4000
  CenaCelkem Cena celkem za celé množství LP C n..12,2 RE019
  UhradaZP Úhrada ZP za celé množství LP C n..12,2 RE070
  Poplatek Regulační poplatek C n..12,2 RE070
  ZdravotniStav Zdravotní stav O an..4000
  Exspirace Exspirace přípravku R date
  ZapocitatelnyDoplatek Započitatelný doplatek za celé množství R n..12,2
  HradiNemocny Hradí nemocný O boolean
HVLPReg
  KodSUKL Kód SUKL R an7 CE002
  ATC ATC R an..7
  Nazev Název R an..70
  Forma Forma R an..19
  Sila Síla R an..15
  Baleni Balení R an..22
  Sarze Šarže R an..50
  EAN EAN O an..13
HVLPNereg
  KodVZP Kód VZP C an7 RE064
  ATC ATC R an..7
  Nazev Název R an..70
  Forma Forma R an..19
  Sila Síla R an..15
  Baleni Balení R an..22
  Sarze Šarže R an..50
  EAN EAN O an..13
IPLP
  KodVZP Kód VZP pro IPLP C an7 RE064
  PostupPripravy Postup přípravy O an..4000
  Nazev Název O an..70
Slozka
  Nazev Název R an..100
  Mnozstvi Množství (v gramech) R n..12,2
Zprava
  IDZpravy ID Zprávy R UUID/GUID
  IDPuvodniZpravy ID původní zprávy R UUID/GUID
  IDSession ID Web Sesssion C UUID/GUID RE030
  DruhUzivatele Klient Druh uživatele R n..3
  DatumCasOdeslaniZpravy DatumČas odeslání zprávy (dle odesílatele této zprávy) R datetime
  DatumCasPrijetiPuvodniZpravy DatumČas přijentí původní zprávy (dle CU) R datetime
Operator
  IC ID Operátora R an..10
  Jmeno Jméno Operátora R an..100
Signature