ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dozor nad reklamou na humánní léčivé přípravky a jiné výrobky

Dozor nad reklamou je podle zákona o regulaci reklamy rozdělen mezi jednotlivé dozorové orgány. To však není veřejnosti dostatečně známo. Proto se v praxi setkáváme s požadavky, abychom řešili všechny podněty na podezření nejen ze závadné reklamy, ale i na závadné informace na obalech různých výrobků, které nejsou registrovanými léčivými přípravky. SÚKL však k takové činnosti není zákonem oprávněn.    

  • Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL) je na základě zákona č. 40/1995 Sb.,
    o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), orgánem příslušným k výkonu dozoru nad reklamou na humánní léčivé přípravky v ČR s výjimkou reklamy šířené v rozhlasovém a televizním vysílání.
  • SÚKL není příslušný k šetření reklamy na jiné produkty (např. doplňky stravy).

Pro přehled a lepší orientaci zde uvádíme všechny dozorové orgány, které jsou ustanoveny spolu se SÚKL pro dozor nad reklamou, s vymezením jejich konkrétní oblasti dozoru, jak je uvedeno v § 7 zákona o regulaci reklamy:

a) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pro reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání a pro sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání,

b) Státní ústav pro kontrolu léčiv pro reklamu na humánní léčivé přípravky a sponzorování v této oblasti, s výjimkou reklamy šířené v rozhlasovém a televizním vysílání,

c) Ministerstvo zdravotnictví pro reklamu na zdravotní péči a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmena a),

d) Státní rostlinolékařská správa pro reklamu na přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou působnosti podle písmena a),

e) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv pro reklamu na veterinární léčivé přípravky, s výjimkou působnosti podle písmena a),

f) Úřad pro ochranu osobních údajů pro nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými prostředky podle zvláštního právního předpisu,

g) krajské živnostenské úřady v ostatních případech.

Zjednodušeně – veškerá reklama, kterou vysílá rozhlas a televize, je pod kontrolou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV); kontrola reklamy v ostatních komunikačních prostředcích je rozdělena mezi několik institucí. Reklama na léčivé přípravky patří pod kontrolu SÚKL, reklama na zdravotní péči pod kontrolu Ministerstva zdravotnictví, reklama na přípravky na ochranu rostlin pod kontrolu Státní rostlinolékařské správy, reklamu na veterinární léčivé přípravky hlídá Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, nevyžádaná reklama šířená elektronickými prostředky patří Úřadu pro ochranu osobních údajů a ostatní případy hlídají krajské živnostenské úřady.

Z pohledu SÚKL je důležité, aby spotřebitel – příjemce reklamy dokázal rozlišit léčivý přípravek od potravin a jejich zvláštních skupin, jako např. doplňků stravy a potravin pro zvláštní výživu. Pro rozlišení těchto odlišných skupin výrobků mohou sloužit tyto pomůcky:

  • databáze registrovaných léčivých přípravků, SLP a PZLÚ – pokud najdete název výrobku v tomto registru, jedná se o léčivý přípravek,
  • pokud jej v tomto registru nenajdete, pravděpodobně se jedná o potravinu nebo její zvláštní skupiny (doplněk stravy, případně potravinu pro zvláštní účely) nebo o neregistrovaný léčivý přípravek,
  • pro další ověření můžete volat na informační středisko SÚKL – 272 185 333 nebo poslat dotaz e-mailem na: infs@sukl_cz

Popis vlastností propagovaného produktu (léčivého přípravku vs. vlastnosti potraviny) nemusí být určujícím pro zařazení výrobku mezi potraviny či léčivé přípravky, protože potraviny bývají často prezentovány v rozporu s legislativou jako „léčivé“. Reklama na potraviny musí být v souladu s §5d zákona o regulaci reklamy, konkrétně:

  • reklama na potraviny nesmí uvádět v omyl např. doporučováním potraviny k prevenci, ošetřování či léčbě lidských onemocnění nebo její propagací s odvoláním na nekonkrétní klinické studie
  • reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text „doplněk stravy“
  • reklama na potravinu pro zvláštní účely musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text „potravina pro zvláštní účely“.

Aby mohl správní orgán zahájit šetření jakéhokoli podnětu ve věci porušení zákona o regulaci reklamy, je třeba mu doručit originál nebo kopii reklamního materiálu a sdělit, kde a kdy byla reklama umístěna (nalezena či vysílána).

V případech rozhlasové či televizní reklamy jak na léčivé přípravky tak na potraviny se obracejte na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV):


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Krátká 10
100 00 Praha 10
E-mail: info@rrtv_cz
Internetová stránka: www.rrtv.cz

V případech reklamy na potraviny šířené jinými médii se obracejte na krajské živnostenské úřady krajů, ve kterých má sídlo předpokládaný zadavatel (ten, kdo bývá v reklamě podepsán – firma), zpracovatel (většinou reklamní agentura) či šiřitel reklamy (např. noviny, časopis, pošta).

Kontaktní adresy:
Magistrát hl. města Prahy - Odbor živnostenský
Staroměstské nám. 1/4
11000 Praha 1
E-mail: zivsek@cityofprague_cz
Internetová stránka: http://www.praha-mesto.cz
Krajský úřad - Jihočeský kraj - Odbor Krajský živnostenský úřad
Mánesova 3
37103 České Budějovice
E-mail: urbanek@kraj-jihocesky_cz
Internetová stránka: http://www.kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad - Jihomoravský kraj – Odbor Krajský živnostenský úřad
Žerotínovo náměstí 3/5
60182 Brno
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky_cz
Internetová stránka: http://www.kr-jihomoravsky.cz
Krajský úřad - Karlovarský kraj - Krajský živnostenský úřad
Závodní 353/88
36001 Karlovy Vary
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky_cz
Internetová stránka: http://www.kr-karlovarsky.cz
Krajský úřad - Kraj Vysočina - Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
Žižkova 57
58733 Jihlava
E-mail: posta@kr-vysocina_cz
Internetová stránka: http://www.kr-vysocina.cz
Krajský úřad - Královéhradecký kraj
Wonkova 1142
50002 Hradec Králové
E-mail: posta@kr-kralovehradecky_cz
Internetová stránka: http://www.kr-kralovehradecky.cz
Krajský úřad - Liberecký kraj - Odbor krajský živnostenský úřad
U Jezu 642/2a
46180 Liberec 2
E-mail: info@kraj-lbc_cz
Internetová stránka: http://www.kraj-lbc.cz
Krajský úřad - Moravskoslezský kraj - Krajský živnostenský úřad
28.října 117
70218 Moravská Ostrava
E-mail: kzu@kr-moravskoslezsky_cz
Internetová stránka: http://www.kr-moravskoslezsky.cz
Krajský úřad - Olomoucký kraj - Odbor Krajský živnostenský úřad
Jeremenkova 40a
77900 Olomouc
E-mail: posta@kr-olomoucky_cz
Internetová stránka: http://www.kr-olomoucky.cz
Krajský úřad - Pardubický kraj - Odbor Krajský živnostenský úřad
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
E-mail: petr.kamenik@pardubickykraj_cz
Internetová stránka: http://www.pardubickykraj.cz
Krajský úřad - Plzeňský kraj - Odbor krajský živnostenský úřad
Škroupova 18
30613 Plzeň
E-mail: Milan.Javorsky@kr-plzensky_cz
Internetová stránka: http://www.kr-plzensky.cz
Krajský úřad - Ústecký kraj - Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
Velká Hradební 3118/48
40002 Ústí nad Labem
E-mail: milerova.k@kr-ustecky_cz
Internetová stránka: http://www.kr-ustecky.cz 
Krajský úřad - Zlínský kraj - Odbor Krajský živnostenský úřad
Štefánikova 
76190 Zlín
E-mail: milan.lukes@kr-zlinsky_cz
Internetová stránka: http://www.kr-zlinsky.cz

Dozor nad dodržováním právních předpisů souvisejících s uváděním potravin (včetně doplňků stravy a potravin pro zvláštní výživu) do oběhu (např. klamavé informace na obalu potraviny, na připojených součástech nebo v písemné dokumentaci, která potraviny doprovází) je podle zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 306/2000 Sb. (dále jen "zákon o potravinách") v kompetenci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Klamavě označené nebo klamavě nabízené potraviny je zakázáno uvádět do oběhu podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona o potravinách.
Kompletní informace k uvádění doplňků stravy a potravin pro zvláštní výživu na trh (Právní předpisy, Definiční znaky potraviny určené pro zvláštní výživu a druhy potravin určených pro zvláštní výživu, Žádost o souhlas a rozhodnutí, Požadavky na složení a balení, Označování) jsou zveřejněny na webových stránkách SZPI.

Podněty na porušení zákona o potravinách, vyhlášky č. 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy, porušení vyhlášky č. 54/2004 Sb. o potravinách určených pro zvláštní výživu nebo vyhlášky č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků adresujte na adresu SZPI:


Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Odbor kontroly, laboratoří a certifikace
Květná 15
603 00 Brno
E-mail:  sekret.oklc@szpi_gov_cz