ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Doporučení k užívání léčivých přípravků s obsahem heparinu

Přehodnocení rizik spojených s používáním léčivých přípravků s obsahem heparinu kontaminovaného chondroitin trisulfátem (OSCS).  

Doporučení k používání léčivých přípravků s obsahem heparinu 

Základní informace

Vědecký výbor pro humánní léčiva (CHMP) Evropské lékové agentury (EMEA) přehodnotil rizika spojená s používáním léčivých přípravků s obsahem heparinu kontaminovaného chondroitin trisulfátem (OSCS). EMEA a národní regulační autority byly o riziku kontaminovaného heparinu informovány prostřednictvím amerického Úřadu pro léky a potraviny (FDA) v březnu 2008. FDA informovala o případech závažných alergických reakcí a hypotenze po podání heparinu ze substance vyrobené v Číně a kontaminovaného vysokým obsahem OSCS. Nežádoucí reakce byly vázány převážně na intravenózní podání formou bolusu. Kontaminované šarže heparinu byly následně zjištěny i v Evropě, všechny, které obsahovaly vysoký stupeň kontaminace, byly okamžitě staženy z trhu.
V dubnu 2008 byla zjištěna i nízká kontaminace OSCS v enoxaparinu. U jiných nízkomolekulárních heparinů tato kontaminace zjištěna nebyla. O výše uvedených skutečnostech již informoval českou odbornou veřejnost SÚKL.

Heparin a jeho nízkomolekulární frakce jsou používány k léčbě a prevenci trombóz. Jsou podávány v závažných indikacích jako je zvýšené riziko infarktu myokardu nebo stav po jeho prodělání,  stav po velkých chirurgických výkonech, hemodialýza.

Závěry CHMP 

  • Kontaminace OSCS byla zjištěna jak v heparinu, tak v nízkomolekulárním heparinu - enoxaparinu.
  • U některých pacientů, kterým byl aplikován standardní heparin s vysokým stupněm kontaminace, byly zjištěny závažné nežádoucí účinky (alergické reakce, hypotenze). V zemích, kde byly identifikovány vysoce kontaminované šarže standardního heparinu, byly tyto šarže staženy z trhu.
  • Nízké hladiny OSCS byly také zjištěny v některých šaržích nízkomolekulárního heparinu - enoxaparinu. Při používání enoxaparinu nebyly dosud zjištěny podobné závažné alergické reakce jako u kontaminovaného heparinu. Stažení veškerého kontaminovaného enoxaparinu z trhu by způsobilo jeho nedostatek a výrazný zásah do léčby pacientů. 

Dle doporučení CHMP, mohou lékaři nadále používat enoxaparin s mírnou kontaminací OSCS, dokud nebude tato situace vyřešena. Je však třeba přijmout některá opatření, která napomohou minimalizaci rizika nežádoucích účinků: 

  • Enoxaparin by neměl být podáván intravenózně a intraarteriálně.
  • Léčené pacienty je třeba sledovat pro možný rozvoj alergických reakcí a mít vždy v pohotovosti protialergickou léčbu.
  • Z důvodu zvýšené opatrnosti je lépe mírně kontaminovaný enoxaparin nepodávat těhotným ženám, jsou-li dostupné nekontaminované šarže nebo alternativní přípravky. 

CHMP také doporučil opatření k minimalizaci rizika kontaminace do budoucna, včetně zpřísnění kontroly řetězce dodávek heparinu a koordinace inspekcí tohoto řetězce mezi evropskými a mezinárodními partnery. Do Evropského lékopisu budou zařazeny specifické testy pro detekci OSCS nebo jiných možných kontaminant. 

Stav v České republice 

Na českém trhu nebyly přítomny žádné ze zjištěných šarží heparinu s vysokým stupněm kontaminace. Lékaři mohou heparin nadále používat, je však třeba dbát zvýšené opatrnosti, léčené pacienty sledovat pro možný rozvoj alergické reakce nebo hypotenze a mít zajištěnou možnost léčby těchto eventuálních nežádoucích reakcí.    
V ČR bylo zjištěno několik šarží enoxaparinu (Clexane inj.sol.) s nízkou kontaminací chondroitin trisulfátem. Tato kontaminace byla maximálně do 2%, přičemž v EU je doporučeno tolerovat jako únosnou míru kontaminace až do 7%.  

Při podkožním podání nebylo zjištěno žádné riziko, tato léčba nemusí být přerušována.  

SÚKL doporučuje preventivně nepodávat kanylou do krevního oběhu a těhotným ženám níže uvedené šarže s mírným stupněm kontaminace:  

Kód SÚKL

Název přípravku

Číslo šarže

0011140

CLEXANE INJ SOL 2X0,4 ML/4 KU

8001

0103033

CLEXANE INJ SOL 2X0,6 ML/6 KU

6039

0103034

CLEXANE INJ SOL 2X0,8 ML/8 KU

5140

0103035

CLEXANE INJ SOL 2X1 ML/10 KU

5139

0011146

CLEXANE INJ SOL 10X0,6 ML/6 KU

5168

0011146

CLEXANE INJ SOL 10X0,6 ML/6 KU

6040


Při nezbytnosti podávání přípravku kanylovaným pacientům SÚKL doporučuje sledovat možné změny krevního tlaku a výskyt alergických reakcí.

Hlášení o výskytu nebo podezření na závažné nežádoucí účinky přípravku zasílejte elektronicky na adresu
farmakovigilance@sukl_cz , faxem na číslo 272 185 222 nebo poštou na adresu SÚKL, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. K hlášení můžete použít elektronický formulář - Interaktivní formulář pro hlášení NÚ .  

13.6.2008