ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Číselník KLK

Číselník KLK obsahuje seznam léčivých přípravků registrovaných v ČR, léčivých přípravků, pro něž byl schválen specifický léčebný program, potravin pro zvláštní lékařské účely a pomocné číselníky.  

Od 1.9.2020 SÚKL neuvádí ve zveřejňovaných přehledech údaje o výrobcích registrovaných léčivých přípravků (LP), specifických léčebných programů (SpLP), ani potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ).

SÚKL dosud uváděl výrobce registrovaných léčivých přípravků, specifických léčebných programů (SpLP) a potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) ve zveřejňovaných přehledech z historických důvodů, avšak pro účely identifikace léčivých přípravků se jedná již o nadbytečné údaje.

SÚKL doporučuje používat místo Číselníku KLK jako primární zdroj dat Databázi léčivých přípravků DLP, která je dostupná ve formátu CSV v rámci Katalogu otevřených dat SÚKL.

Z důvodů sjednocení informačních zdrojů jsou aktualizace Číselníku KLK ukončeny a aktualizovaná data jsou dostupná pouze v rámci Databáze léčivých přípravků DLP.

Datum poslední aktualizace: 1.12.2020


Informace o obsahu jednotlivých souborů v Číselníku KLK:

1. Hlavní číselníky (obsahují základní informace, které je možné rozklíčovat pomocí dat uvedených v pomocných číselnících)

 • KLK.dbf - číselník registrovaných léčivých přípravků (národním postupem, postupem vzájemného uznávání i centralizovaným postupem Společenství) včetně specifických léčebných programů, s výjimkou homeopatik
 • KLKHOM.dbf - číselník registrovaných homeopatik
 • KLKVYZ.dbf - číselník potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ). Protože se nejedná o léčivé přípravky, nejsou některé položky číselníku pro tyto přípravky relevantní a nejsou v nich uváděny žádné údaje (viz Upozornění k PZLÚ uvedené níže). 
 • OMAM.dbf – číselník registrovaných léčivých přípravků obsahující návykové látky
 • NARVLA.dbf - číselník léčivých přípravků obsahující látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem, uvedené v Nařízení vlády č. 454/2009 Sb. ze dne 7. prosince 2009
 • BRAILL.DBF - přehled stavu uvádění Braillova písma (1 - schváleno, 0 - výjimka, mezera - nežádáno)

2. Pomocné číselníky (slouží pro vysvětlení použitých zkratek a jako přehled specifických skupin látek)

 • PSYCH.dbf - přehled návykových (omamných a psychotropních) látek podle zákona č.167/1998 Sb. o návykových látkách
 • CESTYPOD.dbf – přehled cest podání léčivých přípravků
 • ISV.dbf – přehled indikačních skupin
 • JDV.dbf - přehled použitých jednotek
 • LEKFORMY.dbf – přehled nových lékových forem
 • LFV.dbf - přehled starých lékových forem
 • NSV.dbf - přehled kódů ATC
 • OBALY.dbf – přehled obalů
 • ORGANIZ.dbf – přehled držitelů registračního rozhodnutí
 • ZEMV.dbf – přehled zemí držitelů registračního rozhodnutí
 • Anabolika.xls (13,50 KB), Anabolika.txt (135 bytes) - přehled symbolů použitých v souboru NARVLA.dbf 
 • Doping.xls (25,00 KB), Doping.txt (1,39 KB) - přehled symbolů použitých v souboru DOPING_rrmmdd.xls
 • xls.png Dat_rozhrani_k_souborum_KLK_20200901.xlsx, soubor typu xlsx, (25,37 kB)

Upozornění k PZLÚ

V číselníku SÚKL jsou kromě léčivých přípravků uváděny v samostatném souboru „KLKVYZ“ i potraviny pro zvláštní lékařské účely, které byly vedeny v databázi Ústavu od května 2004 na základě dohody s Ministerstvem zdravotnictví ČR a informace o nich vycházely z údajů, které Ústavu poskytovalo Ministerstvo zdravotnictví. Vzhledem k nové působnosti Ústavu v oblasti maximálních cen a výše podmínek úhrad PZLÚ, dochází od 1.1.2008 ke změně systému přidělování kódu SÚKL potravinám pro zvláštní lékařské účely. V případě, že se jedná o potravinu pro zvláštní lékařské účely, která dosud nemá přidělen kód SÚKL, přidělí Ústav kódy SÚKL v rámci validace žádosti o stanovení maximální ceny/stanovení výše a podmínek úhrady na základě předložených údajů.
Tyto přípravky jsou v položce číselníku „stav registrace“ označeny písmenem "P". Protože nejde o léčivé přípravky, nejsou některé položky číselníku pro tyto přípravky relevantní a nejsou v nich uváděny žádné údaje (zejména: držitel rozhodnutí o registraci, platnost registrace do, registrační číslo, prodej, závislost, datum změny registrace). Zdůrazňujeme, že tyto údaje SÚKL neuvádí proto, že uvedené přípravky nejsou léčivými přípravky, a že z toho, že tyto údaje chybí, nelze vyvozovat jakékoli důsledky pro regulační režim, jakému jsou tyto přípravky podrobeny. Jestliže například v číselníku není uveden údaj o způsobu výdeje, znamená tato skutečnost pouze to, že se SÚKL nevyjadřuje ke způsobu výdeje a že způsob výdeje je řešen příslušnými předpisy mimo oblast léčivých přípravků.

Případné dotazy a připomínky je možné zasílat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: oda@sukl_cz