Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 72


Informace pro ženy s prsními implantáty

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o aktualizaci doporučení pro ženy s implantovanými prsními implantáty se silikonovým gelem výrobce POLY IMPLANT PROTHESE (PIP), Francie.  


Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.1.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      


Prezentace ze semináře č. 9

Správná klinická praxe v práci etických komisí.  


Seznam IPLP k 1.1.2012

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  


Sdělení SÚKL ze dne 28.12.2011 (2)

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Xeloda 500mg, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 28.12.2011 (1)

SÚKL informuje o stažení léčivých přípravků Risedronat-ratiopharm 35mg a Paroxetin-ratiopharm 20mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


Avízo k oblasti cen a úhrad léků

Praha, 28. 12. 2011 - Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o aktuálních změnách v oblasti cen a úhrad léků v České republice.  


VYR-32 doplněk 6 verze 1

Pokyny pro správnou výrobní praxi - výroba medicinálních plynů  


KLH-12 verze 3

Požadavky na doklady správné výrobní praxe při předkládání žádostí o povolení/ohlášení klinického hodnocení.  


EMA zahájila přehodnocení přípravků obsahující aliskiren

Informace o zahájení přehodnocení přínosů a rizik léčby přípravky obsahujícími aliskiren na základě výsledků studie ALTITUDE.  


Sdělení SÚKL ze dne 23.12.2011

SÚKL informuje o stažení léčivých přípravků společností ratiopharm GmbH, Ulm a Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, ČR z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení k cenové kontrole

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o činnosti související se cenovými kontrolami.  


Sdělení ze dne 23.12.2011

SÚKL informuje o stažení léčivých přípravků Nutriflex lipid peri, inf. eml. a Nutriflex lipid plus, inf. eml. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seminář 3 - Sekce dozoru

Seminář správné výrobní praxe a správné distribuční praxe  


Sdělení SÚKL ze dne 21.12.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Tomudex inf.plv.sol.1x2mg z úrovně zdravotnických zařízení - aktualizace.  


Návrh Seznamu k 20.12.2011

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.12.2011. Seznam zohledňuje novou výši DPH a změny obchodní přirážky dle Cenového předpisu MZ, vstupující v platnost od 1.1.2012.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  


Věstník SÚKL 12/2011

Věstník SÚKL 12/2011 zveřejněn 20. 12. 2011.  


Sdělení k zákonu o regulaci reklamy

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o činnosti související se zákonem o regulaci reklamy.   


Zrušená technická dokumentace


Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - AURORIX

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení další šarže léčivého přípravku AURORIX, kde potisk obalu není v souladu s registrační dokumentací.  


EMA potvrdila pozitivní poměr přínosů a rizik u přípravků obsahujících somatropin

Evropská léková agentura (EMA) potvrdila pozitivní poměr přínosů a rizik u léčivých přípravků obsahujících somatropin. Předepisujícím lékařům se připomíná, aby striktně dodržovali schválené indikace a dávkování.  


Pokyny a doporučení účastníkům řízení


Formuláře pro podání žádostí


Workshop 11 - Sekce cenové a úhradové regulace

Pozvánka na workshop PRAKTICKÉ POZNATKY Z IMPLEMENTACE ZÁKONA Č. 298/2011 Sb.  


Sdělení SÚKL ze dne 13.12.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku ECALTA 100mg inf.plq.csl 100mg+30ml z úrovně zdravotnických zařízení  


Reakce SÚKL na článek v Týdnu ze dne 12. 12. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv opět reaguje na zavádějící informace, které zveřejnil časopis Týden v článku „Zakázaná léková databáze se vrací“.  


Informace pro žadatele o cenu a úhradu ze zdravotního pojištění

Informace pro žadatele o stanovení, změnu a zrušení výše a podmínek úhrady a/nebo maximální ceny výrobce k podávání žádostí prostřednictvím formulářů platných od 13. 12. 2011.  


Upozornění pro držitele rozhodnutí o registraci

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje držitele rozhodnutí o registraci na požadavky koordinační skupiny CMDh.  


Informační dopis - Torisel

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Torisel (temsirolimus), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci společností Pfizer, spol. s r.o. zdravotnickým pracovníkům.     


Sdělení SÚKL ze dne 9.12.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku SUPRAX por.plv.sus.1x50ml z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 9.12.2011

SÚKL informuje o uvolnění léčivého přípravku Calofra do distribuce, k výdej a léčebnému používání.  


Oprava předchozího vydání Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ s účinností ke dni zveřejnění na úřední desce

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb.   


FI prosinec 2011

Farmakoterapeutické informace 12/2011  


5/ Vývoj výdeje u léčivých přípravků v jednotlivých ATC skupinách


4/ Hodnocení výdeje u hrazených léčivých přípravků


3/ Hodnocení výdeje podle cenových pásem


2/ Výdeje léčivých přípravků


1/ Počet hlásících provozovatelů lékáren


7/ Dodávky léčivých přípravků do zahraničí


6/ Neregistrované léčivé přípravky


5/ Souhrnné hodnocení vývoje distribuce hrazených léčivých přípravků


Obsah Ph. Eur. Suppl. 9.5

Informace k obsahu Evropského lékopisu 9. vydání - Doplněk 9.5.     


Obsah Ph. Eur. Suppl. 10.4

Informace k obsahu 4 . Doplňku Evropského lékopisu 10. vydání, který  je součástí ČL 2017 - Dopl. 2021.     


Sdělení SÚKL ze dne 7. 12. 2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku BLEOMYCIN TEVA 15 000 IU inj.plv.sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Bisfosfonáty a atypické fraktury femuru – postup k předkládání RMP - aktualizace 5.1.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele o postupu předkládání Plánů pro řízení rizik pro přípravky obsahující bisfosfonáty.  


Informační dopis - ZypAdhera

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis pro zdravotnické pracovníky o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku ZypAdhera (olanzapin). Rozeslání dopisu bylo provedeno již v červnu 2010 zmocněncem držitele Eli Lilly ČR, s.r.o. v rámci povinností Plánu pro řízení rizik po registraci přípravku v EU. Přípravek byl nyní uvolněn na trh, distribuují se pacientské karty.  


3/ Souhrnné čtvrtletí hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků


2/ Rozdělení distribuce podle cenových pásem


1/ Distribuce léčivých přípravků


8/ Posouzení distribuční aktivity

Přehled distributorů s povolením SÚKL k distribuci léčiv.  


Hodnocení vývoje distribuce vybrané skupiny léčivých přípravků

Léky u osteoporózy ve 3. čtvrtletí 2011.  


Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji ve 3. čtvrtletí 2011.  


Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  


Distribuce a výdej léčiv v České republice ve 3. čtvrtletí roku 2011


Listopad 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv.  


Informační dopis - Strattera

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Strattera (atomoxetinum), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Eli Lilly zdravotnickým pracovníkům.     


Informační dopis - Cipralex

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Cipralex (escitalopram), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Lundbeck Česká republika s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.     


Informační dopis - Vectibix

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Vectibix (panitimumab), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Amgen s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.     


Reakce SÚKL na článek serveru iDnes.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na článek serveru iDnes.cz „Lékaři umí vyléčit smrtelnou nemoc krve. Kazí jim to stará pravidla", ze dne 4. 12. 2011, ve kterém nejsou uvedeny veškeré informace.  


Sdělení SÚKL ze dne 6.12.2011 (2)

SÚKL informuje o stažení dalších šarží léčivého přípravku POSTINOR-2 por.tbl.nob. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 6.12.2011 (1)

SÚKL informuje o stažení dalších šarží léčivého přípravku ESCAPELLE por.tbl.nob. z úrovně zdravotnických zařízení.  


BSN Thermonex foundation

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku BSN Thermonex foundation s doporučeným dávkováním 3 kapsle 2–3x denně a BSN Thermonex foundation s doporučeným denním dávkováním 1 kapsle denně  


Oprava Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ vydaného k 1.12. s účinností ke dni zveřejnění na úřední desce

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již nebude vydávána řádná aktualizace Seznamu.   


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 2.12.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2011).  


VYR-32 Seznam definic


Seminář 2 - Sekce registrací - Oddělení klinického hodnocení a Oddělení posuzování farmaceutické dokumentace

Aktualizované pokyny a novinky v oblasti klinického hodnocení.  


Doplněk 20

 Řízení rizik pro jakost    


Doplněk 19

Referenční a retenční vzorky  


Doplněk 17

Parametrické propouštění