ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 49


Seznam cen původce k 1.1.2010

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 1. čtvrtletí 2010. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.1.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené v souladu s vyhláškou č. 92/2008 Sb. do 20. prosince 2009.  


Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.1.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").   


Seznam IPLP k 1.1.2010

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.      


Informace SÚKL o doručování veřejnou vyhláškou

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě § 39o zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček) s platností od 1.1.2010 je povinen veškeré písemnosti ve správních řízeních o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivých přípravků doručovat pouze veřejnou vyhláškou, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup .  


Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

k 29.12.2009  


Doručování veřejnou vyhláškou

Doručování veřejnou vyhláškou upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.     


Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště

Informace o finančních nákladech na zřízení centrálního úložiště k datu 28.12.2009.  


Sdělení SÚKL ze dne 23.12.2009

Stažení léčivého přípravku BICNU(STERILE CARMUSTINE/BCNU/).  


Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

ke 22. 12. 2009  


Sdělení SÚKL ze dne 22.12.2009

Informace o chybně uvedeném datu expirace u přípravku DHC CONTINUS 90 MG.  


Sdělení SÚKL ze dne 21.12.2009

Stažení léčivého přípravku FLUORESCITE.  


Datové rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Informace k aktualizaci datového rozhraní Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely SÚKL.  


Přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk

Celkový přehled ke dni 22.04.2024  


Přehodnocení rizika/přínosu léčiv obsahujících valproát pro použití u bipolární poruchy

Evropská léková agentura dokončila přehodnocení bezpečnosti a účinnosti valproátu v léčbě manických epizod při bipolární poruše  


Lék proti obezitě přehodnocován z důvodu kardiovaskulární bezpečnosti

Aktuální informace Evropské lékové agentury k probíhajícímu přehodnocení bezpečnosti sibutraminu.  


Nové informace k léčivům proti pandemické chřipce A/H1N1

Aktualizace informací o centralizovaně registrovaných  léčivech pro pandemii Evropské lékové agentury  


Věstník SÚKL 12/2009

Věstník SÚKL 12/2009 zveřejněn 17. 12. 2009  


Prezentace ze semináře č. 1


Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

k 16.12.2009  


Aktualizace Seznamu cen původce k 1.12.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 4. čtvrtletí 2009. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 7.12.2009, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.       


Prezentace ze semináře č.11

Aplikace Nařízení komise (ES) č. 1234/2008 ze dne 24.11.2008 o posuzování změn -  pro držitele registračních rozhodnutí.    


Rok 2010

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů!  


Registrační postupy vakcín proti pandemické chřipce

V rámci Evropské unie byly zavedeny registrační postupy, které mohou uspíšit dostupnost vakcín, jež je možné použít k ochraně obyvatelstva před pandemickou chřipkou.  


Týdenní farmakovigilanční zpráva EMA k pandemii k 9.12.2009

Tato zpráva Evropské lékové agentury informuje o nežádoucích účincích nahlášených v souvislosti s použitím vakcín a antivirových přípravků používaných proti současné H1N1 pandemické chřipce za období do 9. prosince 2009.  


Související informace k pandemii chřipky


Sdělení SÚKL ze dne 16.12.2009

Stažení léčivých přípravků Tbl. Magnesii lactici a Tbl. Calcii carbonici, držitele rozhodnutí o registraci, společnosti PharmDr. Radim Bakeš – Galenická laboratoř Ostrava .  


Sdělení SÚKL ze dne 14.12.2009

Informace o chybném názvu léčivého přípravku Ropinirol Teva 5mg v Braillově písmu.  


Přehled seminářů v roce 2010


Informace o přípravku Tamiflu

Aktuální verze informací o přípravku Tamiflu.  


Informace o přípravku Relenza

Aktuální verze informací o přípravku Relenza.  


Informace o vakcíně Pandemrix

Aktuální verze informací o vakcíně Pandemrix schválené Evropskou komisí dne 22. prosince 2009.  


Seminář 1 – Registrační sekce

OPAKOVÁNÍ Semináře 11 ze 17.12.2009. Aplikace Nařízení komise (ES) č. 1234/2008 ze dne 24.11.2008 o posuzování změn -  pro držitele registračních rozhodnutí. Termín konání 12.01.2010.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 10.12.2009

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2009)       


Prezentace ze semináře č. 8 a č. 10

Novinky v oblasti klinických hodnocení - pro zadavatele, CRO, monitory, kontaktní osoby  


Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

k 9.12.2009  


Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

Informace k 4.12.2009  


Otázky a odpovědi

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury přehodnotil údaje o použití druhé dávky pandemické chřipkové vakcíny Pandemrix u dětí ve věku od 6 měsíců do 3 let.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP k 1.12.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci listopadu.       


Tisková zpráva EMEA ze dne 4.12.2009

Evropská léková agentura informuje o riziku horečky po očkování Pandemrixem u malých dětí.  


Týdenní farmakovigilanční zpráva EMEA k pandemii k 27.11.2009

Tato zpráva byla připravena Evropskou lékovou agenturou za účelem poskytnout informace o vývoji H1N1 pandemie, dále odhad počtu v Evropě distribuovaných a podaných dávek centralizovaně registrovaných vakcín a antivirotik, souhrn nežádoucích účinků nahlášených Agentuře po podání vakcín a antivirotik a ostatní informace o přínosech a rizicích vakcín a antivirotik.    


Informace o nežádoucích účincích v EU

Informace o aktuálně nahlášených nežádoucích účincích po podání pandemické vakcíny a léků k léčbě pandemické chřipky H1N1 na území Evropské Unie. Další aktualizované farmakovigilanční zprávy naleznete na webových stránkách Evropské lékové agentury na této adrese: http://www.ema.europa.eu/influenza/updates.html  (dokumenty jsou dostupné v anglickém jazyce)   


Tisková zpráva Evropské lékové agentury

Evropská léková agentura zveřejňuje první týdenní farmakovigilanční zprávu k pandemii  


Sdělení SÚKL ze dne 04.12.2009

Stažení léčivého přípravku LASTET.  


Informace o nežádoucích účincích v ČR

Informace o aktuálně nahlášených nežádoucích účincích po podání pandemické vakcíny Pandemrix a léků k léčbě pandemické chřipky H1N1 v České republice.  


Farmakovigilanční zprávy k pandemii

Informace o nežádoucích účincích souvisejících s podáním pandemické vakcíny nebo léků k léčbě pandemické chřipky H1N1.   


FI prosinec 2009

Farmakoterapeutické informace 12/2009  


Seznam cen původce k 1.12.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 4. čtvrtletí 2009. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.12.2009, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.    


Listopad 2009

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.