ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 165


Přehled seminářů v roce 2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Česká společnost pro zdravotnickou techniku SÚKL pořádá v roce 2008 níže uvedené semináře. S případnými dotazy se zájemci mohou obracet na uvedenou kontaktní osobu.  


dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy


Obecné pokyny a formuláře


Pokyny a formuláře


Opravné prostředky


Formulář pro hlášení nežádoucího účinku


Číselník KLK

Státní ústav pro kontrolu léčiv pravidelně vydává Číselník KLK, který obsahuje seznam léčivých přípravků registrovaných v ČR, léčivých přípravků, pro něž byl schválen specifický léčebný program a potravin pro zvláštní lékařské účely.   


Formulář přihlášky

Pro potřeby účastníků seminářů je zde k dispozici obecný formulář přihlášky. Předvyplněné formuláře přihlášek jsou k dispozici v hlavních informacích u jednotlivých seminářů.   


2006


Výroční zpráva o poskytování informací


Formulář pro podání žádosti


Přehled zařízení transfuzní služby


Etické komise

Posuzování návrhů studií, které mají být v ČR realizovány, nezávisle na sobě provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv a nejméně jedna etická komise. Etické komise se při posuzování zaměřují zejména na posouzení etické stránky studie, kvalifikaci lékařů a vybavení pracoviště.  


Žádost o schválení lékárny


Projekt Rapsody


Oznámení ztráty zásilky léčiv


Informační dopisy zdravotnickým pracovníkům

Sdělení přímo adresovaná zdravotnickým pracovníkům.  


Protelos – nové bezpečnostní informace


Periodicky aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR)

   


Pokyny a formuláře


Hlášení k propouštění šarží u vybraných léčivých přípravků

UST-21  Hlášení vybraných léčivých přípravků a propouštění šarží na trh. Tento pokyn nahrazuje předcházející vydání pokynu UST-21 verze 5 s platností od 1. 6. 2019.  


Hlášení závady v jakosti léčiv


Kontakty


Správná laboratorní praxe


Výroba léčiv


18.4.2002 Informace k podávání přípravku Alutard SQ

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje, že při obvyklém podávání přípravku Alutard SQ, inj sus, reg. č. 59/526/92-S/C, kód SÚKL 42046, je celý objem velikosti balení 2x5 ml spotřebován během cca 20 měsíců.  


Nelegální zacházení s léčivými přípravky


Evropský lékopis

Evropský lékopis je základní farmaceutické dílo normativního charakteru se závazností v zemích, které přistoupily k Úmluvě č. 50 pro vypracování Evropského lékopisu.  


Přehled lékopisných publikací


Český lékopis

Český lékopis je základní farmaceutické dílo normativního charakteru s celostátní závazností.  


Deklarace

Informace provázející výrobek a prezentace výrobku.  


Zakázané rostliny či jiné látky

Informace o rostlinách a látkách, které není možné použít při výrobě doplňků stravy a kosmetických prostředků.  


Postup pro žadatele


2007


Archiv FI 2004 - 2006


Základní informace

Státní ústav pro kontrolu léčiv má povinnost rozhodovat v případech pochybností, zda jde o léčivý přípravek nebo o léčivou látku, nebo o léčivý přípravek podléhající registraci nebo o jiný výrobek, popřípadě zda jde o homeopatický přípravek.   


Podatelna - pokladna


Úprava rozhodování o „hraničních" přípravcích

Seznam právních předpisů, podle kterých správní orgán postupuje při vydávání rozhodnutí, stanovisek a poskytování odborných konzultací týkajících se hraničních tzv. produktů.  


Legislativa Evropské unie


Legislativa České republiky


Zdravotnické prostředky


Legislativa EU

Právní předpisy Evropských společenství    


Legislativa České republiky

Zákony a jejich prováděcí předpisy, které upravují kompetence SÚKL  


Léčiva ČR/EU

Jedná se o právní předpisy pro oblast regulace humánních léčiv z pohledu jakosti, bezpečnosti a účinnosti.  


Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Texty přijatých zákonů jsou uveřejňovány ve Sbírce zákonů České republiky, kterou vydává Ministerstvo vnitra. Přijatý zákon nabývá platnosti (a tedy se stává i veřejným) dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů a nabývá účinnosti dnem stanoveným v zákoně.  


Související informace


Kontakty


Kontakty


Kontakty


Kontakty


Webmaster


Prohlášení o přístupnosti


Povinné informace


Kontakty na útvary SÚKL


Mapa stránek


RSS

Technologie RSS umožňuje uživatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj ( RSS feed , též RSS kanál, RSS channel ). Tento zdroj se většinou vyskytuje na stránkách, kde se obsah mění a přidává velmi často (například zpravodajské servery).  


Patička


Evropská léková agentura přehodnotí kardiovaskulární bezpečnost všech koxibů

V návaznosti na nedávné stažení léčivých přípravků VIOXX/CEOXX z oběhu, které dobrovolně uskutečnila firma Merck & Co. Inc., bylo v rámci EU přistoupeno k přehodnocení bezpečnosti všech léčivých přípravků obsahujících látky z téže skupiny (tzv. koxiby).  


Koxiby a riziko gastrointestinálních, kardiovaskulárních a kožních nežádoucích účinků

Evropská komise vydala konečné rozhodnutí týkající se rizika vzniku gastrointestinálních, kardiovaskulárních a kožních nežádoucích účinků při terapi koxiby.  


Nové bezpečnostní informace a změny SPC léčivého přípravku Crestor (rosuvastatin)

Za účelem podpory bezpečného používání hypolipidemika Crestor (rosuvastatin) dochází ke změně souhrnu informací o přípravku.  


Risperidon a riziko cerebrovaskulárních příhod u starších pacientů s demencí

Držitelé rozhodnutí o registraci informují o důležitých změnách v souhrnech údajů o přípravku osobním dopisem všechny předepisující lékaře.  


Informace SÚKL o závažných alergických a kardiálních nežádoucích účincích SonoVue (sulfur hexafluorid)

Léčivý přípravek SonoVue se používá jako diagnostické kontrastní medium při sonografických vyšetřeních.  


Stanovisko SÚKL k bezpečnosti používání olanzapinu a risperidonu

Stanovisko SÚKL k bezpečnosti používání olanzapinu a risperidonu. Cerebrovaskulární příhody a zvýšená úmrtnost u starších pacientů s demencí  


Upozornění SÚKL ze dne 22.11.2004 na odcizení konkrétních zdravotnických prostředků výrobce Tyco Healthcare

Závažná upozornění týkající se zdravotnických prostředků  


Farmaceutický průmysl/Pharmaceutical Industry


Obecné informace ke vzdělávacím akcím

Obecné informace o přihlášení, platbě a místě konání jednotlivých akcí.  


Formulář pro platbu náhrad výdajů a správních poplatků

Formulář žádosti spojené s placením úhrady nákladů za odborné úkony prováděné SÚKL na žádost s platností do 30.11.2007. Návod na použití a informace o formuláři jsou k dispozici v oddíle Správní poplatky a úhrady .  


Zahraniční instituce / Foreign Institutions